Parenteel van Jan Jelkes

--- In de genealogische database vindt u dezelfde informatie anders gepresenteerd inclusief foto's. Levende personen worden niet weergegeven, tenzij toestemming is verleend. genealogische database---

 
 
zie ook de  van Eijck galerij voor leuke plaatjes en wetenswaardigheden de van Eijck galerij, met tientallen afbeeldingen

Stamboom van de familie van Eijck, van Eyck, van Eyk, van Eijk, of van Eik, uit Friesland

  index op de van Eijckstamboom
 

Hoewel de stamvader van de familie van Eijck in mannelijke lijn eigenlijk de winkelier Peter Claas uit Oosterwolde is (en mogelijk zijn vader Claas Pieters), is de naam van Eyck vrijwel zeker afkomstig van de aantrouw (Trientje Jelkes van Rottevalle) van de zoon (Pieter Pieters) van Peter Claas. Overigens wordt de naam Peter en Pieter door elkaar gebruikt. Voor meer informatie over Peter Claas en zijn mogelijke ouders verwijs ik naar mijn genealogische database. Hier is ook informatie te vinden van andere Friese, maar met name Vriezenveense (Twentse) voorouders.
Het past me hier om speciale dank te zeggen aan Oene Wagenaar die me op het spoor van deze Peter Claas bracht. Aanvankelijk meende ik namelijk dat de mr. timmerman Peter Jannes de vader was van Pieter Pieters. Dat is bij nader onderzoek onjuist gebleken en hierbij recht gezet. Verder wil ik een ieder bedanken voor opmerkingen, correcties en materiaal voor de van Eyckgalerij: in willekeurige volgorde zijn dat de volgende personen: Harm Berger uit Veenwouden, Harry van Leuveren uit de Filipijnen, J. Goedheer te Krommenie, Metje Jongman, Eddy Hofman, Aad Spits, Oene Wagenaar te Mildam, Daan Schinkel, Jelke Dijkstra, P.S. Hummelen, Yntze van der Honing, Hilda Smit-Brouwer, Ank Mulder-van Eik, Nicole van Eijck uit Amsterdam, Jeroen van Eik en Karin van Eijck uit Beetsterzwaag.
In deze nieuwe presentatie zijn een aantal aanvullingen verwerkt en ook wat nieuwe van Eijckjes opgevoerd. Met dank voor alle correcties en aanvullingen die deze keer vooral van Karin van Eijck kwamen.

De naam van Eijck, of een andere variant hierop, is zowel in mannelijke, als vrouwelijke lijn doorgegeven. Door het Aldfaersjabloon te gebruiken, die het nageslacht weergeeft in zowel vrouwelijke, als mannelijke lijn, komen alle van Eijckjes (Eikjes), toch allemaal tot hun recht. Eigenlijk heet dit een parenteel. Overigens negeer ik daarbij vrijwel al diegenen die niet met de naam van Eijck gezegend zijn. Het is de bedoeling hier een stamboom van de familie van Eijck te presenteren.

Hoewel ik Trientje Jelkes (de aantrouw van de eerder genoemde kleinzoon) niet onder de naam van Eijck ben tegengekomen, heb ik haar deze naam in mijn genealogische database voor de duidelijkheid toch toegekend, om aan te geven dat de naam van Eijck van haar kant komt, zowel kinderen van haar als van haar broer Jan Jelkes nemen de naam van Eyck of van Yk, dan wel van Eyk, aan. Het gegeven dat diverse nakomelingen van Jelke Jans zich de naam van Eijck, dan wel een naamsvariant hiervan, eigen maakten, wettigt het vermoeden dat de naam al ouder moet zijn geweest. Geconstateerd moet echter worden dat de familienaam van Eijck, met betrekking tot de oudere generaties, niet in officile stukken voorkomt. Slechts het patroniem is te achterhalen.
De Drachtster tak noemt zich overigens doorgaans van Eik. De grootmoeder van de bekende Friese beeldhouwer Pier Pander is afkomstig van deze van Eik familie. Ook het uitgeverijconcern Kluwer is geparenteerd aan de familie van Eyck (met dank aan Jeroen van Eik, die me hier op attendeerde). De meeste afstammelingen van deze omvangrijke familie noemen zich van Eijck of van Eyck. Meestal komt in de Friese burgerlijke stand de naam van Eyck voor, ook al tekende velen hun naam toch met de puntjes op de ij, dus als "van Eijck". In Twente wordt de naam in de burgelijke stand doorgaans genoteerd als "van Eijck", dus met de puntjes op de ij.

De van Eycks hebben hun roots in de buurt van Drachten/Rottevalle. De familie van Eyck heeft een voorname rol gespeeld in het Friese ambtenarenkorps en dan met name op het gebied van financile en juridische aangelegenheden. Veel leden van deze familie bekleedden vooraanstaande functies varierend van ontvanger, griffier, notaris en mijn eigen over-betover-grootvader, Pieter Jelkes van Eyck was "commis van de eerste Klasse te voet, der Directe Belastingen in- en uitgaande rechten en accijns, gestationeerd te Vriezenveen". Volgens mondelinge overlevering zou hij ook nog de Ontvangersfunctie bekleed hebben van de gemeente Vriezenveen, maar dit heb ik tot nu toe niet vast kunnen stellen.
Ook twee dochters van Pieter Jelkes huwden ambtenaren. Albertus Goedheer, gehuwd met dochter Juliana was rijksambtenaar. Rigtje van Eijck huwde met Gerben Sakes van der Ploeg, belastingambtenaar en later met Klaas Schuurman, rijkscommies. Het is trouwens opvallend dat deze ambtenarendochters van Pieter Jelkes, -toch in het Twentse land opgegroeid-, de keus laten vallen op een Friese huwelijkspartner (Richtje) , dan wel verhuisden naar het Friese land (Juliana).

Van de Drachtster tak van de van Eycks is een wapen bekend. Het wapen wordt genoemd ivm Wopke Jans van Eyck, "koloniste" te Ommerschans, waar hij op 22-3-1825 is overleden; hij was in 1766 gedoopt te Rottevalle. Zijn wapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938. Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond. In Ommerschans zaten veelal bedelaars en andere personen die aan de onderkant van de samenleving zaten, waaronder dus de bedelaar Wopke van Eyck. Des te opmerkelijker dat juist bij hem een wapenbeschrijving wordt gegeven!

Dramatisch is het verhaal van het gezin Goedheer-van Eijck, dat opgetekend door Albertus Goedheer in de familiebijbel, vrij gedetailleerd weergeeft, wat dit gezin allemaal aan noodlot trof. Zie de van Eijck galerij bij deze site, waar veel meer wetenswaardigheden en krantenartikelen van de, beslist boeiende, familie van Eyck te vinden zijn. Met dank aan al diegenen die daaraan een bijdrage hebben geleverd, met name wil ik Harm Berger uit Veenwouden en Harry van Leuveren uit de Filipijnen bedanken. Zij hebben ook gezorgd voor verdere uitbreiding van de stamboom van de van Eyckjes.

De familie van Eijck heeft mij altijd geboeid omdat dit mijn enige voorouders zijn die van buiten Twente komen en daardoor in mijn familie wat vers bloed hebben gebracht. Daarnaast heb ik zelf vanaf mijn 10e levensjaar in Drachten gewoond en was het voor mij toch wel heel spannend en ook toevallig voorouders uit deze streek in mijn kwartierstaat te hebben! Hier volgt de oudste voorvader in mannelijke lijn, dan wel vrouwelijke lijn, van de familie van Eyck, van Eijck, dan wel van Eik, of van Eyk,-of welke andere variant ook- uit Friesland.

  index op de van Eijckstamboom
 
I. Jan Jelkes, geb. Rottevalle (Smallingerland) omstr. 1660, † ald. vr 1749, tr. (ondertr. Oostermeer Eestrum(Tietjerksteradeel) 3 jan.) 16861 Trijn Roels, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) omstr. 1660, †?.
Uit dit huwelijk:
Jelke, volgt II.

Notitie bij Jan: mogelijke ouderrelatie afgeleid van o.a. doopnaam Trijntje van zoon Jelke Jans. Een andere indicatie dat de vader van Jelke Jans, Jan Jelkes heette is gelegen in de akte van aankoop van huis en landerijen uit 1731 door Jelke Jans. Een zekere Jan Jelkes wordt daarbij ook genoemd als n van de eigenaren van de betreffende landerijen en was mogelijk inwonend bij (zoon) Jelke Jans.

Jan Jelkes staat als medeeigenaar (2/12 deel) genoemd van het erf dat zijn zoon bewoont. Jan Jelkes wordt in 1748 nog genoemd in het rele kohier. In 1749 staat vermeld de erven Jan Jelkes. Ofwel het kohier was niet up-to-date, ofwel Jan Jelkes is behoorlijk oud geworden, gezien de trouwdatum in 1686.
Jan Jelkes staat al als medeeigenaar vermeld in het oudst bekende rele kohier van Smallingerland uit 1729.

Lidmatenboek Smallingerland, 1710
Man : Jan Jelkes
Vrouw: Trijn Roels
- Op 25 juni 1710 belijdenis
Herv. Gemeente Drachten, lidmaten 1674-1721 en 1740-1850
DTB 625 blad 32 (bron: Tresoar.nl)

Lidmatenboek Smallingerland, 1728
Man : Jan Jelkes
Vrouw: Trijntje Roels
- Op 5 september 1728 ingekomen van Drachten
Herv. Gemeente Rottevalle, lidmaten 1724-1850
DTB 631 blad 11 (bron: Tresoar.nl)


Lidmatenboek Smallingerland, 1734
Man : Jan Jelkes
Vrouw: Trijntje Roels
- Op 20 januari 1734 lidmaat
Herv. Gemeente Rottevalle, lidmaten 1724-1850
DTB 631 blad 18 (bron: Tresoar.nl)

25 mei 1738 verkozen tot ouderling van de Herv. gemeente te Rottevalle.
Notitie bij het huwelijk van Trijn en Jan: Tietjerksteradeel, huwelijken 1686
Vermelding: Ondertrouw op 3 januari 1686
Man : Jan Jelckes afkomstig van Rottevalle
Vrouw : Trijn Roels afkomstig van Oostermeer
(bron: Tresoar)

II. Jelke Jans, geb. omstr. 1700, † Rottevalle (Frl.) (?) na 1749, tr. Rottevalle (Frl.) 19 jan. 1727 Hiltie Hendriks, geb. omstr. 1705, † Rottevale (Frl.)? na 1743, dr. van Hendrik.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IIIa.
2. Jitske, volgt IIIb.
3. Jan Jelkes, volgt IIIc.
4. Trientje Jelkes, volgt IIId.

Notitie bij Jelke: Diverse nakomelingen van dit echtpaar nemen de naam van Eijck aan. Het betreft nakomelingen van de kinderen Jan Jelkes en Trientje Jelkes. Diverse malen werd de naam doorgegeven langs de vrouwelijke lijn. Het echtpaar was kennelijk niet erg kerks of weelicht was de vader doopsgezind. Dit valt wellicht af te leiden uit de doopregistratie van dochter Jitske, waar de vader niet aanwezig was. Dochter Trientje werd pas op 40-jarige leeftijd in Oosterwolde gedoopt, daarbij staat vermeld dat ze op Sint Pieter in 1734 te Rottevalle was geboren. Gezien deze informatie is het niet onwaarschijnlijk dat er meer kinderen uit het huwelijk zijn geboren.


16-6-1731 kopen Jelke Jans en zn vrouw huis en landerijen in Rottevalle onder de Noorder Dragten, door Coopers zelf bewoond en toebehorende voor 5/12 deel, de buijtenvoogden van Dragten (ten behoeve van de armen) behoort ook 5/12 deel en het restant 2/12 deel behoort Jan Jelkes. Het aangekochte land loopt tot aan de heide van de Compagnie (= nu Drachtster Compagnie) Jelke Jans betaalt aan Geert Hendricks voor de koop 200 Car. Gulden en een schuijt turff, ter waarde van 4 Car. Gulden.
In het rele kohier van 1729 van Smallingerland komen we Jelke Jans al tegen als meier van dit erf dat aan huur voor
43 gulden en 8 stuivers werd ingeschat ten behoeve van de belasting op de 5e penning ten laste van de verschillende eigenaars te weten:
-de armen van Noorder Drachten voor de helft eigenaar van 5/6 part.
- Jelle Jans voor 1/4 deel van 5/6 part.
- Jan Jelkes voor het resterende 1/6 deel.

In hetzelfde kohier van 1743 zien we dat de verhoudingen aardig zijn gewijzigd, eigenaars zijn dan:
-de armen van Noorder Drachten 5/12 deel
-Jelke Jans 5/12 deel
-Jan Jelkes 2/12 deel

In het kohier van 1748 is de naam van Jelke Jans verdwenen en zien we in zijn plaats de naam: Rinsse Wiebrens, wel staat Jelke Jans nog wel als meier (=huurder) vermeld.
Onduidelijk is of er een familierelatie bestaat tussen Rinse Wiebrens en Jelke Jans. Rinse Wiebrens moet voor 28-09-1727 gehuwd zijn met Wietske Sweitses, want op die dag wordt hun zoon Saake gedoopt in Drachten. Opmerkelijk is wel dat ook Rinse Wiebrens een dochter Trijntje heeft (doop 25-03-1736 te Rottevalle, moeders naam niet vermeld), maar aan de andere kant is Trijntje ook een heel veel voorkomende naam.
In het kohier van 1749 staat als meier vermeld de zoon van Rinse, Sweijtze Rinses (huwt 01-09-1748 Trijntje Sikkes, beiden afkomstig van Rottevalle).
Als eigenaars worden in 1749 vermeld:
-de armen van Noorder Drachten voor 5/12 deel
-Rinse Wiebrens c.s. voor 5/12 deel
-de erven Jan Jelkes voor 2/12 deel.

In 1775 staat Johannes Warners als meier vermeld; hij was afkomstig van Oostermeer en gehuwd met Altje Rinses van Rottevalle (26-11-1741 te Rottevalle)
Veelvuldig komen Jelke Jans en Hiltie Hendriks voor in de hypotheekboeken van de gemeente Smallingerland.


15-5-1730: inhoud door mij niet genoteerd

19-12-1731: Jelcke Jans en Hiltie Hendriks, echtelieden in de Rottevalle onder Noorder Dragten verklaren schuldig te zijn aan Geert Hendriks, wonend in de Rottevalle onder Oostermeer. 200 Caroli gulden dienende ter aankoop van de "gerechte helfte" van 5/12 deel van een "huijsinge en Schuere cum annexis in de Rottevalle onder de Noorder Dragten bij de Ehelieden Coopers bewoond".

29-08-1734: "Jelcke Jans Huijsman, woonagtigs inde Rottevalle onder de Noorder Dragten....... en Huijsvrouw Hiltie Hendriks. Schuldbekentenis aan Hendrik Wobbes meede inde Rottevalle onder Opeinde, van 200 Caroli guldens.

5-1-1737: Jelke Jans en Hiltie Hendriks schuldbekentenis aan Geert Hendriks en Hincke Alberts (echtelieden) de somma van 250 Caroli guldens. (blz. 142?)

6-6-1739: schuldbekentenis van Jelke Jans en Hilie Hendriks 500 caroli guldens aan Harcke Ritsers, huisman in Opeinde.
(blz. 543?)

12-6-1743: schuldbekentenis van Jelke Jans en Hiltie Hendriks aan Binne Wilts en Taepke.....
150 caroli guldens, echtelieden wonend te Noorder Dragten.

18-7-1743: schuldbekentenis van Jelke Jans en Hiltie Hendriks aan Feijke Eelses huisman en vrijgezel te Oostermeer, 100 Caroli guldens, alle goederen worden hierbij als onderpand gegeven.

29-4-1747: genoemd Jan Jelkes in Rottevalle onder Opeinde. Dat is waarschijnlijk de zoon van Jelke Jans.

In het quotisatiekohier van 1749 komt Jelke Jans voor in Rottevalle.

Quotisatiekohieren 1749
Jelke Jans, Achtkarspelen
Plaats: Rottevalle
Omschrijving:
Gezin volw: 4 en kind:
Aanslag: 15-15-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Achtkarspelen, fol. 67
Notitie bij het huwelijk van Hiltie en Jelke: beiden zijn afkomstig van Rottevalle.

IIIa. Hendrik Jelkes, geb. Rottevalle (Frl.), †?, tr. 1e Drachten 14 dec. 17602 Froukjen Hinnes, geb. Zuiderdrachten omstr. 1725, †?; tr. 2e omstr. 17653 Trijntje Remmelts, geb. Noorder-Dragten, †?; tr. 3e Rottevalle (Frl.) 31 okt. 1784 Tetje (ook Fetje) Johannes, ged. Rottevalle (Frl.) 29 sept. 1761, † Zuiderdragten 8 juni 1823.
Uit het tweede huwelijk:
1. Remmert Hendriks, geb. Noorder-Dragten 5 dec. 1766, ged. Rottevalle (Frl.) 22 maart 1767.
2. Jelke Hendriks, geb. Noorder-Dragten 19 aug. 1769, ged. Rottevalle (Frl.) 17 mei 1772.
Uit het derde huwelijk:
3. Wietske Hendriks, geb. omstr. 1785, † Smallingerland 23 febr. 1858, tr. Drachten 11 maart 1810 Douwe Lippes de Wagt.
4. Jelke Hendriks Kijlstra, geb. Peperga (Westellingfwerf) omstr. 1793, † Peperga (Westellingwerf) 21 april 1847, tr. Opsterland 13 april 1820 Rinsje Rinders Boonstra, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) omstr. 1797.
5. Jantje Hendriks Kijlstra (Kielstra), geb. Drachten omstr. 1799, † ald. 23 dec. 1838, tr. Smallingerland 17 juni 1821 Harmen Menzes van der Sluis, geb. omstr. 1794, † Smallingerland 12 dec. 1830.

Notitie bij Hendrik: bron: Site van Olaus Diebrink (Peize). De in Drachten vermaarde textiel koopman Lippe Lap, is o.a. afstammeling van Hendrik Jelkes.
zie:
http://home.planet.nl/~olaus/diebrink_peize/genealogie/hz000678.htm (kwartierstaat Diebrink-Werksma)
zie ook: http://www.xs4all.nl/~hofstrj/Duim/Familie%20van%20der%20duim.htm

Enige scepsis is overigens wel op z’n plaats bij deze persoon. Of alle 3 echtgenotes bij dezelfde Hendrik Jelkes horen is maar zeer de vraag. Van Hendrik Jelkes en Froukjen Hinnes zijn geen dopen van kinderen bekend. Van Hendrik Jelkes en Trijntje Remmelts (of Remmerts) zijn 2 dopen van kinderen traceerbaar (Remmert geboren 5-12-1766 te Noorder Drachten en gedoopt 22-03-1767 te Rottevalle; Jelke geboren 19-08-1769 onder Noorder Drachten en gedoopt 17-05-1772 te Rottevalle) bron: Tresoar.nl.

De nakomelingen van Hendrik en Froukjen noemen zich: van der Duim
( http://www.xs4all.nl/~hofstrj/Duim/Familie%20van%20der%20duim.htm)

De nakomelingen van Hendrik en Tetje noemen zich: Kielstra of Kijlstra (http://home.planet.nl/~olaus/diebrink_peize/genealogie/hz000678.htm)
Notitie bij het huwelijk van Froukjen en Hendrik: Smallingerland, huwelijken 1760
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 december 1760 in Drachten
Man : Hendrik Jelkes afkomstig van Noorderdrachten
Vrouw : Froukjen Hinnes afkomstig van Zuiderdrachten
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Hendrik: huwelijk onbekend
Notitie bij het huwelijk van Tetje (ook Fetje) en Hendrik: Smallingerland, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 oktober 1784 in Rottevalle
Bruidegom: Hendrik Jelkes afkomstig van Rottevalle
Bruid: Tettie Jannes afkomstig van Rottevalle

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811
Inventarisnr.: DTB 630
Notitie bij Tetje (ook Fetje): bron: Site van Olaus Diebrink (Peize).
Notitie bij de geboorte van Remmert: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1767
Geboren op 5 december 1766 onder Noorder Drachten
Gedoopt op 22 maart 1767 in Rottevalle
Dopeling: Remmert, zoon
Vader: Hindrik Jelkes
Moeder: Tryntje RemmeltsBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Rottevalle, doop 1724-1811
Inventarisnr. : DTB 630
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Notitie bij de geboorte van Jelke: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1769, doopjaar 1772
Geboren op 19 augustus 1769 onder Noorder Drachten
Gedoopt op 17 mei 1772 in Rottevalle
Dopeling: Jelke
Vader: Hindrik Jelkes
Moeder: Tryntje Remmelts

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: JELKE of JELTJE
Vader: HENDRIK JELKES
Moeder: TRIJNTJE REMMERTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Rottevalle, doop 1724-1811
Inventarisnr. : DTB 630
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Notitie bij het overlijden van Wietske: 73 jaar oud bij overlijden, gehuwd.
Notitie bij het huwelijk van Douwe Lippes en Wietske: Smallingerland, huwelijken 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 maart 1810 in Drachten
Man : Douwe Lippes afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw : Wytske Hendriks afkomstig van Zuiderdrachten
Notitie bij het huwelijk van Rinsje Rinders en Jelke Hendriks: bij het huwelijk is oa getuige Pope Jans van Eyk, oud 46 jaar, neef van de bruidegom.
Notitie bij het overlijden van Jantje Hendriks: heet bij overlijden Kielstra, 39 jaar oud en weduwe.
Notitie bij Harmen Menzes: arbeider wonende te Rottevalle.

IIIb. Jitske Jelkes,2 ged. Rottevale (Frl.) 13 nov. 1729, † Joure (Haskerland) 11 sept. 1816.
Haar kinderen:
1. Hiltje Hendriks Veenstra, geb. Rottevalle (Frl.) omstr. 1768, † Joure (Haskerland) 15 juli 1848, tr. 1e Akkrum 10 okt. 1801 Dirk Wijtzes, geb. Akkrum; tr. 2e na 1801 Gerrit Klazes de Jong, geb. Oldeboorn omstr. 1779, † Joure (Haskerland 30 aug. 1868.
2. Albert Hendriks, volgt IVa.

Notitie bij de geboorte van Jitske: de doopregistratie luidt als volgt :"Hiltjen Hendriks, huijsvrouw van Jelke jans, heeft laten dopen dogtertje Jitske". Kennelijk was de vader er niet bij.
Notitie bij het overlijden van Jitske: is bij overlijden wonend te Joure, weduwe van Hendrik Jacobs 89 jaar oud, wonend te Joure, laatst gewoond hebbende te Wolvega, dochter van Jelke Jans en Hiltje Hendriks beide overleden echtelieden gewoond hebbende te Ureterp.
aangevers van het overlijden zijn: Gerrit Klases de Jong, slager behuwd zoon 36 jaar en Geert Sijmens Geerts, 31 jaar koopman, gebouer (buren) der overledene.
Notitie bij het overlijden van Hiltje Hendriks: is bij overlijden 80 jaar oud en zonder beroep dv Hendrik Jacobs Veenstra en Jitske Jelkes, gehuwd vroeger met Dirk Wijtzes, thans met Gerrit Klazes de Jong.

Memories van Successie

Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1848

Overledene : Hiltje Hendriks Veenstra
Overleden op: 15 juli 1848
Wonende te : Joure
Tekst:
(CvO); 80 jaar (geboren Rottevalle); gehuwd.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 8033
Dagregisternr.: Ongenummerd, juli

Op microfilm nr. 142 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Klik hier voor plaats
van akte op film
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Hiltje Hendriks: Utingeradeel, huwelijken 1801
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 oktober 1801 in Akkrum
Man : Dirk Wijtzes afkomstig van Akkrum
Vrouw : Hiltje Hendriks afkomstig van Wolvega
Trouwregister Hervormde gemeente Akkrum Terhorne 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 727 (bron: tresoar).

IVa. Albert Hendriks Veenstra, geb. Drachten 1772, † Veenhuizen 3 nov. 1846, tr. Wolvega 18 okt. 1801 Wytske (ook Willemke) Hendriks Koster, geb. Wolvega, † ald. 6 jan. 1809.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Veenstra, geb. Wolvega 15 juli 1802, tr. 1e Steenwijkerwold 1 maart 1827 Femmigje Jans IJdenga, ged. Steenwijk 11 april 1804; tr. 2e Steenwijkerwold 22 sept. 1836 Hiltje van Duin, geb. Langezwaag 3 sept. 1813.
2. Jetse Alberts Veenstra, geb. Wolvega 15 aug. 1805, tr. Haskerland 27 dec. 1828 Tjitske Harkes de Vries, geb. Het Meer (Schoterland) 28 april 1806, dr. van Haske Rinses.
3. Hiltje Veenstra, geb. Wolvega 25 okt. 1808, † Blokzijl 30 aug. 1869, tr. 1e Blokzijl 16 maart 1840 Gerrit de Groot, geb. Blokzijl 27 juli 1818; tr. 2e Blokzijl 25 jan. 1851 Jacob van Dijk.

Notitie bij Albert Hendriks: arbeider, wonende te Steenwijkerwold (bij huwelijk zoon Jetse in 1829).
turmaker, huwelijk zoon Hendrik (1827).
Notitie bij het overlijden van Albert Hendriks: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 11971
Gemeente: Steenwijkerwold
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 123
Aangiftedatum: 12-11-1846
Overledene Albert Veenstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-11-1846
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Veenhuizen (Norg, Dr)
Vader Hendrik Veenstra
Moeder Jitske Jilkes
Partner
Nadere informatie kolonist; geboren te Dragten (Fr); 73 of 74 jaar oud; geboren in 1772


Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.016
Inventarisnr: 1846
Gemeente: Norg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 119
Aangiftedatum: 04-05-1846
Overledene Albert Veenstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-05-1846
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Norg
Vader Hendrik Veenstra
Moeder Jitske Jilkes
Partner
Nadere informatie ;
Notitie bij het huwelijk van Wytske (ook Willemke) Hendriks en Albert Hendriks: Weststellingwerf, huwelijken 1801
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 oktober 1801 in Wolvega
Bruidegom: Albert Hendriks afkomstig van Rottevalle
Bruid: Wytske Hendriks afkomstig van Wolvega
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde
1687-1811
Inventarisnr.: DTB 778
Notitie bij het overlijden van Wytske (ook Willemke) Hendriks: bron: huwelijksakte zoon Hendrik 1827.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Weststellingwerf, dopen, geboortejaar 1802, doopjaar 1802
Geboren op 15 juli 1802 in Wolvega
Gedoopt op 1 augustus 1802 in Wolvega en Sonnega
Dopeling: Hendrik
Vader: Albert Hendriks
Moeder: Wijtske Hendriks

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde, doop 1686-1811
Inventarisnr. : DTB 777
Notitie bij het huwelijk van Femmigje Jans en Hendrik: geboren zoon Hendrik in Wolvega 1802 (bron: Gemeente: Steenwijkerwold Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 01-03-1827 Bruidegom Hendrik Albers Veenstra Geboortedatum: 15-07-1802 Geboorteplaats: Wolvega Bruid Femmigje Jans IJdenga (bron: http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/template.php?pid=6475102).
Notitie bij de geboorte van Femmigje Jans: NH gedoopt in de stad Steenwijk
Notitie bij het huwelijk van Hiltje en Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 11802
Gemeente: Steenwijkerwold
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 24
Datum: 22-09-1836
Bruidegom Hendrik Veenstra
Geboortedatum: 01-08-1802
Geboorteplaats: Wolvega
Bruid Hiltje van Duin
Geboortedatum: 03-09-1813
Geboorteplaats: Langezwaag
Vader bruidegom Albert Hendriks Veenstra
Moeder bruidegom Wietske Hendriks
Vader bruid Hendrik Jans van Duin
Moeder bruid Tjetske Sippes Visser
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep vader Bg.: arbeider; beroep vader Bd.: arbeider; beroep moeder Bd.: arbeidster; weduwnaar van Femmigje Jans IJdinga
Notitie bij Jetse Alberts: slager, wonende te Joure (bij huwelijk 1829).
Notitie bij het huwelijk van Tjitske Harkes en Jetse Alberts: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-16
Inventarisnr: 2005
Gemeente: Haskerland
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 33/1-3
Datum: 27-12-1828
Bruidegom Jetse Albarts Veenstra
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Wolvega, gemeente Weststellingwerf
Bruid Tjitske Harkes de Vries
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Het Meer, gemeente Schoterland
Vader bruidegom Albert Hendriks Veenstra
Moeder bruidegom Wytske Hendriks
Vader bruid Harke Rinzes de Vries
Moeder bruid Gjilke Hendriks Benen
Notitie bij de geboorte van Hiltje: Weststellingwerf, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
Geboren op 25 oktober 1808 in Wolvega
Gedoopt op 20 november 1808 in Wolvega en Sonnega
Dopeling: Hiltje
Vader: Albert Hendriks
Moeder: Wijtske Hendriks

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde, doop 1686-1811
Inventarisnr. : DTB 777
Notitie bij het overlijden van Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 1407
Gemeente: Blokzijl
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 31-08-1869
Overledene Hiltje Veenstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 30-08-1869
Leeftijd: 60
Overlijdensplaats: Blokzijl
Vader Albert Hendriks
Moeder Wijtske Hendriks
Partner Jacob van Dijk
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboren te Wolvega (Weststellingwerf); eerder weduwe van Gerrit de Groot
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 01267
Gemeente: Blokzijl
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 16-03-1840
Bruidegom Gerrit de Groot
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Blokzijl
Bruid Hiltje Alberts
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Wolvega
Vader bruidegom Albert de Groot
Moeder bruidegom Klaasje Ekkelboom
Vader bruid Albert Hendriks
Moeder bruid Wijtske Hendriks
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep vader Bg.: arbeider; beroep vader Bd.: arbeider; bruid ook Hiltje Alberts Veenstra
Notitie bij Gerrit: arbeider
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 01268
Gemeente: Blokzijl
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 25-01-1851
Bruidegom Jacob van Dijk
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Blokzijl
Bruid Hiltje Veenstra
Leeftijd: 42
Geboorteplaats: Blokzijl
Vader bruidegom Evert van Dijk
Moeder bruidegom Femmigje Pen
Vader bruid Albert Hendriks
Moeder bruid Wijtske Hendriks
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; weduwe van Gerrit de Groot
Notitie bij Jacob: arbeider

IIIc. Jan Jelkes van Eyck, geb. Rottevale (Frl.) omstr. 1730, † Drachten 1801, tr. 1e Noorder Dragten 13 mei 1753 Sjoerdje Jans, geb. omstr. 1730, † Rottevalle (Frl.) vr 5 juli 1758; tr. 2e Rottevalle (Frl.) 5 febr. 1758 Ybeltje Tjeerds, geb. Opeinde (Smallingerland), ged. Rottevalle (Frl.) 21 dec. 1738,4 † Drachten 16 nov. 1816, dr. van Tjeerd Ritgers en Sjoukje Siebes.
Uit het tweede huwelijk:
1. Sjoukjen Jans, ged. Rottevalle (Frl.) 24 sept. 1758,2 †?.
2. Jelke Jans, ged. Drachten 6 juli 1761,2 †?.
3. Wopke Jans van Eyck, geb. Rottevalle (Frl.) 18 jan. 1766, ged. Drachten 9 jan. 1780,2 † Ommerschans 22 maart 1825.
4. Tjeerd Jans, geb. Noorderdrachten 4 sept. 1768, ged. Drachten 9 jan. 1780,5 †?.
5. Geertje, volgt IVb.
6. Poppe Jans, volgt IVc.
7. Trijntje Jans, geb. Noorderdrachten 30 dec. 1776, ged. Drachten 9 jan. 1780,2 †?.
8. Teetske Jans, geb. Noorderdrachten 31 mei 1780, ged. Drachten 25 juni 1780,2 †?.
9. Sybe Jans Boomsma, geb. Zuiderdrachten 17 febr. 1783, ged. Drachten 23 maart 1783,4 † ald. 14 nov. 1873,6 tr. Drachten (Smallingerland) 17 april 18081 Froukje Hendriks van der Wall, ged. Noorderdragten 9 aug. 1785, † Smallingerland 23 febr. 1870.

Notitie bij Jan Jelkes: koopman te Drachten (bron: huwelijkse bijlagen huwelijk Ybeltje Pieters van Eyck en Klaas Sjoerds Rinsma 25-07-1835 te Baarderadeel).

Hoewel ik Jan Jelkes zelf niet onder de naam van Eyck ben tegengekomen noemt een aantal van de kinderen van Jan Jelkes in Drachten zich, -evenals de kinderen van Jans zuster Trientje Jelkes-, van Eyck. Pope Jans neemt bij de naamsaanneming onder Napoleon in 1812 officieel de naam "van Eik" aan. Nu is er van de familie van Eyck een wapen bekend. Het wapen wordt genoemd ivm de zoon Wopke Jans van Eyck, genoemd koloniste te Ommerschans, alwaar hij op 22-3-1825 overlijdt. Hij was in 1766 gedoopt te Rottevalle. Zijn wapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938. Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond. In Ommerschans zaten veelal bedelaars en andere personen die aan de onderkant van de samenleving zaten. Des te opmerkelijker dat bij hem een wapenbeschrijving wordt gegeven.
Notitie bij het overlijden van Jan Jelkes: bij de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van Ybeltje Pieters van Eyck (dochter van Geertje Jans) met Klaas Sjoerds Rinsma op 25-07-1835 te Baarderadeel, zit een verklaring over het overlijden van Jan Jelkes van Jelke Pieters van Eyck, deurwaarder. Hij verklaart dat Jan Jelkes de grootvader was van de bruid en dat deze in leven koopman te Drachten was en dat dit zijn oom was, die hij dikwijls bezocht had en dat hij daarom wetenschap had van diens overlijden in 1801.
Notitie bij het huwelijk van Sjoerdje en Jan Jelkes: Smallingerland, huwelijken 1753
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei 1753 in Drachten
Bruidegom: Jan Jelkes afkomstig van Noorderdrachten
Bruid: Sjoertje Jans afkomstig van Noorderdrachten

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Notitie bij het overlijden van Ybeltje: is overleden in het armenhuis van Zuider Drachten, oud 78 jaar.
Notitie bij de geboorte van Sjoukjen: dopeling is 4 weken oud bij de doop.
Notitie bij Wopke Jans: ongehuwd overleden te Ommerschans, beroep "koloniste".

Zijn familiewapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938 (niet verifieerbaar, lijkt niet te kloppen, moet een andere bron zijn). Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond.
Notitie bij Sybe Jans: arbeider (bron: Grietje Boomsma-Boonstra)
Notitie bij het huwelijk van Froukje Hendriks en Sybe Jans: Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 april 1808 in Drachten
Man : Sybe Jans afkomstig van Noorderdrachten
Vrouw : Froukjen Hendriks afkomstig van Noorderdrachten
Notitie bij Froukje Hendriks: bron: http://www.members.lycos.nl/feikeboomsma/Jan02.htm

IVb. Geertje Jans, geb. Zuiderdragten maart 1771, ged. Drachten 9 sept. 1780,2 †?, tr. Rauwerderhem 10 febr. 17992 Pieter Klazes van Eyck, geb. Irnsum, †? 1811, zn. van Klaas Pieters en Lutske Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Pieters, volgt Va.
2. Ybeltje Pieters van Eyck, geb. Drachten omstr. 1805,7 † Wirdum (Leeuwarderadeel) 15 nov. 1868, tr. Baarderadeel 25 juli 18358 Klaas Sjoerds Rinsma, geb. Teerns (Leeuwarderadeel) 29 juni 1795, ged. Hempens en Teerns 2 aug. 1795, † Wirdum (Leeuwarderadeel) 27 sept. 1878, zn. van Sjoerd Rinzes en Jitske Rienks Zestiene en wedr. van Albertje Oepkes Rengenerus.

Notitie bij het overlijden van Geertje: overleden in de kraam
Notitie bij het huwelijk van Pieter Klazes en Geertje: bij huwelijk vermeld als Pieter Klases en Geertje Jans van Irnsum.
Notitie bij Pieter Klazes: bron: familienaam van Eyck (huwelijk dochter Ybeltje, genoemd dochter van Pieter Klazes van Eyck en Geertje Jans).
werkman te Irnzum
Notitie bij Ybeltje Pieters: dienstmeid bij huwelijk (1835), wonende te Wirdum, tot de 12e mei 1835 te Boxum. Iis bij huwelijk volgens verklaring onvermogend.
Notitie bij Klaas Sjoerds: boerenknecht, is bij huwelijk volgens verklaring onvermogend.
Notitie bij de geboorte van Klaas Sjoerds: bron: huwelijkse bijlagen 1835.
Notitie bij het overlijden van Klaas Sjoerds: bij overlijden wonend te Wirdum, weduwnaar eerst van Tjitske Ringenerus en laatst van Ybeltje Pieters van Eyck.

Va. Jan Pieters van Eyck, geb. Noorderdragten 4 dec. 1801, ged. Drachten 24 jan. 1802, † Menaldumadeel 15 juli 1841, tr. 1e Rauwerderhem 25 juli 18299 Antje Jelles Sybrandy, geb. Rauwerd omstr. 1801, † Rauwerderhem 18 okt. 1829,10 dr. van Jelle Hendriks en Tjaltje Tjallings; tr. 2e Rauwerderhem 6 nov. 183011 Aaltje Ths (of Tiedes) Lemstra, geb. Wolvega 19 nov. 1809, ged. Wolvega/Sonnega 10 dec. 1809, † Menaldumadeel 29 juli 1877,12 dr. van Tee (Tije) Annes; zij hertr. Menaldumadeel 5 juni 184413 Aage Jouws Kooistra.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertje van Eyck, geb. Rauwerderhem 14 okt. 1829, †?.
Uit het tweede huwelijk:
2. Pieter van Eyck, geb. Baarderadeel 26 sept. 1831,13 † ald. 16 febr. 1832.13
3. Pieter van Eyck, geb. Wymbritseradeel 18 febr. 1834,13 † ald. 22 okt. 1834.13
4. Geertje van Eyck, geb. Wymbritseradeel 18 nov. 1835,13 † ald. 25 nov. 1835.13
5. Geertje van Eyck, geb. Wymbritseradeel 18 juli 1837,13 † ald. 18 nov. 1837.13
6. Pieter van Eyck, geb. Menaldumadeel 21 aug. 1838,13 † Leeuwarden 11 juli 1887.13
7. Geertje van Eyck, geb. Leeuwarderadeel 8 nov. 1839,13 † Menaldumadeel 3 mei 1841.13

Notitie bij Jan Pieters: arbeider (werkman 1829, notarieel archief Rauwerd inv. nrs 113008 nrs. 57 en 93)
Notitie bij het overlijden van Pieter: ongehuwd volgens overlijdensakte, was vuurstoker van beroep "laatst verpleegd te Veenhuizen", zonder bekende woonplaats, aangifte van zijn overlijden doen Tjeerd Dolstra, bediende in de strafgevangenis en Anne Bijlsma bewaarder in voormeld gebouw. Dit duidt erop dat Pieter in de gevangenis is overleden. Uit kriminele akten blijkt dat hij een aantal keren voor diefstal is veroordeeld. oa
-Tg. 18-02 Inv.nr. 86 rolnr. 4144: 4-3-1854
Pieter Jans van Eyck, wonend te Deinum. (veroordeling wegens diefstal 7 maanden gevang)
en
-Tg. 18-02 Inv.nr. 83 rolnr. 2257: 30-6-1847
Pieter Jans van Eyck, wonend te Deinum. (veroordeling wegens diefstal 1 maand gevang)
-Tg. 18-02 Inv.nr. 86 rolnr. 4884: 4-6-1856
Pieter Jans van Eyck, wonend te Deinum. arbeider. (veroordeling wegens diefstal en oplichting 1 jaar gevangenis en 25 guylden boete).
-Tg. 18-02 Inv.nr. 85 rolnr. 3071: 8-1-1851
Pieter Jans van Eijck, wonend te Deinum. zonder beroep (veroordeling wegens diefstal 3 maanden gevangenis).

IVc. Poppe Jans van Eik, geb. Zuiderdrachten 9 maart 1774, ged. Drachten 9 jan. 1780,4 † ald. 23 maart 1831, tr. Drachten 3 dec. 1797 Korneliske Klazes van Weperen (ook Gerkema), † Drachten (?) na 1824, dr. van Klaas Gerkema en Fokje Klazes.
Uit dit huwelijk:
1. Iebeltje Poppes van Eik, geb. Zuider Drachten 15 aug. 1798, ged. Drachten 2 sept. 1798,1 † ald. 5 sept. 1848, tr. Drachten 1820 Lijkele Gerrits Bijlsma, †?.
2. Klaas van Eik, geb. Noorder Drachten 6 jan. 1801, ged. Drachten 1 febr. 1801,1 † ald. vr 1811.
3. Saakjen Poppes, volgt Vb.
4. Fokjen Popes van Eik, geb. Noorder Drachten 25 febr. 1806, ged. Drachten 6 april 1806,1 †?.
5. Aaltje Popes van Eik, geb. Noorder Drachten 30 sept. 1807, † Drachten 24 dec. 1836, tr. Smallingerland 29 juli 18351 Hendrik Jacobs Pander, geb. Blokzijl omstr. 1812, † Drachten, zn. van Jacob en Jantje Hendriks Veen.
6. Jan van Eik, geb. Drachten 1811, † ald. 4 nov. 1811.
7. Jantje Popes van Eik, geb. Drachten 22 nov. 1812, † ald. 29 jan. 1815.
8. Jantje Popes van Eik, geb. Drachten 6 okt. 1815, † ald. 4 jan. 1903, tr. Drachten (Smallingerland) 17 mei 1838 Sjoerd Aukes Edema, †?.
9. Jan van Eik, geb. Drachten 1818, † ald. 31 mei 1818.
10. Jan, volgt Vc.
11. Klaas van Eik, geb. Drachten 13 okt. 1821, † ald. 24 juni 1822.
12. Klaaske van Eik, geb. Drachten (Smallingerland) 8 mei 1823, † Oostellingwerf 29 maart 1901, tr. Drachten 16 okt. 1847 Hendrik Siegers de Boer, geb. Drachten omstr. 1824, † Opsterland 19 okt. 1906,13 zn. van Sieger Fokkes en Ietje Oedzes.

Notitie bij Poppe Jans: arbeider (bron:huwelijks en overlijdensakte), schipper
neemt in 1811 de naam van Eik aan, genoemd worden de dochters Iebeltje 13 jaar oud, Saakje 9 jaar oud, Fokjen 6 en Aaltje 3 jaar oud.

1817 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032013 repertoire nr. 1049 d.d. 14 juli 1817
Scheepsbrief
Betreft een koggeschip, koopsom fl. 300
- Pope Jans van Eik te Drachten als verkoper
- Hendrik Gerrits Buil te Zevenhuizen als koper
(notarieel archief Friesland)

1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032014 repertoirenrs. 1184 en 1191 d.d. 25 maart
1818
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 700
- Rommert Harmannus Drijfhout te Drachten als verkoper
- Pope Jans van Eik te Drachten als koper
(notarieel archief Friesland)


1835 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032042 repertoire nr. 3915 d.d. 14 februari 1835
Procuratie in blanco, akte niet aanwezig
- Liekele Bijlsma te Drachten als toeziend voogd
- Ludzer Liebbes Ytsma, huisman en bakker te Drachten als
voogd over Jantje, Jan en Klaaske Popes van Eik, kinderen
van wijlen het echtpaar Pope Jans van Eik en Korneliske
Klazes van Weperen
- Pope Jans van Eik te Drachten, gehuwd met Korneliske
Klases van Weperen
(notarieel archief Friesland)


1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032019 repertoirenrs. 1650 en 1663 d.d. 9 maart
1820
Provisionele en finale toewijzing
- Pope Gjalts Landmeter te Ureterp als verkoper en koper,
tevens als voogd over Pope, Trijntje en Djurre Durks
Duursma, kinderen van wijlen Durk Djurres Duursma
- Pieter Meines van der Broek te Grootegast als verkoper
- Grietje Popes Landmeter te Drachten, gescheiden van
Pieter Jacobs de Vries als verkoper
Betreft de koop van een huis en schuur te Drachten, koopsom
fl. 675
- Pope Jans van Eik te Drachten als koper
Betreft de koop van land te Drachten, diverse koopsommen
- Ruurd Andries van der Meulen te Drachten als koper
- Sjouke Jans Schiere te Drachten als koper
Betreft de koop van een huis en hovinge te Drachten,
koopsom fl. 2500
- Jeltje Hendriks Brandsma te Drachten, gehuwd met Gerben
Posthuma Kijlstra als
(notarieel archief Friesland)1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032020 repertoire nr. 1731 d.d. 20 juni 1820
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en schuur te Drachten,
koopsom fl. 675
- Grietje Popes Landmeter te Drachten, gescheiden van
Pieter Jacobs de Vries als verkoper
- Pope Jans van Eik te Drachten als koper
(notarieel archief Friesland)

1827 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032031 repertoire nr. 2873 d.d. 15 mei 1827
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te
Drachten, koopsom fl. 1300
- Pope Jans van Eik te Drachten als verkoper
- Jan van der Hoek te Drachten als koper
- Rinskjen Hendriks Woest te Drachten als koper
(notarieel archief Friesland)
Notitie bij het huwelijk van Korneliske Klazes en Poppe Jans: bij huwelijk staat vermeld dat Poppe Jans van Zuiderdrachten komt.
Notitie bij Korneliske Klazes: 1832 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032039 repertoire nr. 3667 d.d. 27 juli 1832
Testament
- Korneliske Klases van Weperen te Drachten, weduwe van
Pope Jans van Eik
(noatrieel archief Friesland)
Notitie bij Iebeltje Poppes: genoemd in het regeister van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 13 jaar oud.
Notitie bij het overlijden van Klaas: niet vermeld als kind bij naamsaanneming van vader Poppe Jans van Eik in 1811.
Notitie bij Fokjen Popes: genoemd in het regeister van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 6 jaar oud.
Notitie bij Aaltje Popes: genoemd in het register van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 3 jaar oud. Doet op 18-11-1832 beleidenis des geloofs in de Hervormde Kerk van Drachten.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik Jacobs en Aaltje Popes: Van dit echtpaar stamt de beroemde Friese beeldhouwer Pier Pander 1864-1919 (kleinzoon). Geboren 20-6-1864 te Drachten als zoon van de schipper Jacob Hendriks Pander en Engeltje Piers Wouda.
Notitie bij het overlijden van Jan: bij overlijden 13 dagen oud
Notitie bij Sjoerd Aukes: boerenknecht bij huwelijk
Notitie bij Klaaske: huwt in 1847 te Smallingerland

Vb. Saakjen Poppes van Eik, geb. Noorder Drachten 7 nov. 1802,14 ged. Drachten 26 dec. 1802,1 † Leeuwarden 16 april 1874.
Haar zoon:
Kornelis, volgt VIa.

Notitie bij Saakjen Poppes: genoemd in het regeister van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 9 jaar oud.

VIa. Kornelis van Eik, geb. Smallingerland 31 juli 1840,2 † Opsterland 19 nov. 1893,15 tr. Beetsterzwaag 4 juni 187016 Fettje Klazes Zandstra, geb. Opsterland 13 febr. 1844,15 † ald. 14 maart 1917,15 dr. van Klaas Alberts en Aukjen Gosses Roelsma.
Uit dit huwelijk:
1. Aukjen van Eik, geb. Opsterland 19 aug. 1871,1 †?.
2. Saakjen van Eik, geb. Opsterland 12 sept. 1873,1 †?.
3. Klaas van Eik, geb. Opsterland 4 okt. 1875,1 †?.
4. Trijntje van Eik, geb. Opsterland 17 juli 1878,1 † Leeuwarden 6 febr. 1907.
5. Jacoba van Eik, geb. Opsterland 3 nov. 1882,1 †?.

Vc. Jan van Eik, geb. Drachten 15 juni 1819,17 † ald. 9 mei 1897, tr. Achtkarspelen 20 aug. 18421 Lamke Tjeerds Hofman, geb. Drogeham 2 okt. 1819,18 † Smallingerland 7 okt. 1884,19 dr. van Tjeerd Arends en Antje Berends van der Flap.
Uit dit huwelijk:
1. Poppe Jans, volgt VIb.
2. Tjeerd Jans, volgt VIc.
3. Corneliske Jans van Eik, geb. Smallingerland 3 juni 1853,20 † ald. 10 febr. 1854.

Notitie bij Jan: weduwnaar bij overlijden

VIb. Poppe Jans van Eik, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 4 maart 1843, † Achtkarspelen 27 april 1914,21 tr. Achtkarspelen 5 april 1873 Jantje Sjoerds Veenstra, geb. Surhuizum 14 jan. 1849, † Achtkaspelen 17 mei 1925, dr. van Sjoerd Jilts en Willemke Roelfs Pot.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Eik, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 9 aug. 1873,20 †?, tr. Tietjerksteradeel 3 juni 189920 Cornelia Haijes Veenstra, geb. Tietjerksteradeel 26 sept. 1873,20 †?.
2. Willemke van Eik, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 24 okt. 1874,20 tr. ’t-Zandt 12 aug. 189920 Jacob Bulthuis, geb. Uithuizermeeden 1880,20 †?, zn. van Okke en Maria Vlieg.
3. Sjoerd van Eik, geb. Achtkarspelen 18 mei 1879,22 tr. Dantumadeel 14 mei 190422 Aafke Douma, geb. Dantumadeel 29 dec. 1880,22 †?, dr. van Ruurd Ages en Lutske Berends Vries.
4. Korneliske van Eik, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 18 mei 1879,22 †?, tr. Achtkarspelen 31 maart 190023 Willem Haijes Veenstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 18 sept. 1875,22 †?, zn. van Haije Jans en Trijntje Wytzes Kramer.
5. Jilt van Eik, geb. Achtkarspelen 16 nov. 1881,22 tr. Achtkarspelen 2 mei 190822 Trijntje Pitstra, geb. Harkema Opeinde 9 okt. 1890,22 †?, dr. van Hendrik en Wipkje Alma.
6. Tjeerdina van Eik, geb. Achtkarspelen 5 sept. 1883,22 †?, tr. Achtkarspelen 18 mei 190722 Sybe Martens Klopstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 30 aug. 1880,22 †?, zn. van Marten Jelles en Doetje Jans de Zwart.
7. Lammert van Eik, geb. Achtkaspelen 8 mei 1886,22 † Marum 1 febr. 1968, tr. Surhuisterveen 11 sept. 190922 Ybeltje de Wit, geb. Surhuisterveen 4 jan. 1888,22 † Marum (Gr.) 7 aug. 1968, dr. van Sjoerd en Hiske Scholte.
8. Roel van Eik, geb. Achtkarspelen 23 juli 1888,22 † ald. 3 jan. 1889.22
9. Antje van Eik, geb. Achtkarspelen 18 mei 1893,22 †?, tr. Achtkarspelen 12 april 1913 Kornelis Alma, geb. Harkema Opeinde 1 april 1890, †?, zn. van Geert en Antje van Dijk.

Notitie bij Poppe Jans: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007.
Notitie bij Jantje Sjoerds: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007
Notitie bij Willemke: dagloonster bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemke: wettiging van 2 kinderen. bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Jacob: dagloner bron van deze informatie: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij de geboorte van Sjoerd: van een tweeling
Notitie bij Aafke: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Korneliske: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij de geboorte van Korneliske: van een tweeling
Notitie bij Willem Haijes: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Jilt: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Tjeerdina: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Sybe Martens: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Lammert: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij het overlijden van Lammert: bron: graftombe.nl, e-mail J. Reitsma 27-05-2013
Notitie bij Ybeltje: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij het overlijden van Ybeltje: bron: graftombe.nl, e-mail J. Reitsma 27-05-2013
Notitie bij Roel: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Antje: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Notitie bij Kornelis: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.

VIc. Tjeerd Jans van Eik, geb. Opeinde (Smallingerland) 2 sept. 1849,24 † Smallingerland 7 nov. 1938,24 tr. Tietjerkstradeel 15 april 187623 Janke Jacobs van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 11 okt. 1849, † Achtkarspelen 22 dec. 1899,24 dr. van Jacob Jans en Baukje Meines de Haan.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Tjeerds van Eik, geb. Tietjerksteradeel 12 febr. 1877,1 † ald. 20 maart 1879.24
2. Jan Tjeerds van Eyck, geb. Oostermeer(Tietjerksteradeel) 30 aug. 1879,24 † N. Bergum 29 maart 1971,17 begr. Rottevalle (Frl.), tr. Achtkarspelen 23 mei 1908 Wytske Bijma, geb. Achtkarspelen 10 febr. 1886, †?, begr. Rottevalle (Frl.),17 dr. van Sierk en Gerkje Bos.
3. Jakob (Jacob), volgt VIIa.
4. Lamke (Lamkje?) van Eik, geb. Surhuisterveen 26 aug. 1886,25 † Opeinde (Smallingerland) 22 april 1976,25 tr. Achtkarspelen 22 mei 1920 Liekele Dupon, geb. Oudega 4 dec. 1890,25 † Opeinde (Smallingerland) 28 okt. 1960,25 zn. van Wietze en Jitske de Vries.
5. Bauke, volgt VIIb.

Notitie bij Jan Tjeerds: wordt in het geboorteregister ingeschreven met de familienaam "van Eyck", ook in het huwelijksregister wordt hij met deze naam ingeschreven.

VIIa. Jakob (Jacob) van Eik, geb. Surhuisterveen 16 aug. 1882,24 † Spanbroek (gem. Opmeer) 4 febr. 1960,24 tr. Fokje Geertsma, geb. Drachten (Smallingerland) 16 april 1886,24 † Spanbroek (gem. Opmeer) 2 maart 1982, dr. van Sjouke en Rinskje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Tjeerd van Eik, geb. Recklinghausen (D.) 24 sept. 1908,26 † Castricum 15 mei 1987.26
2. Rinskje (Trees) van Eik, geb. Recklinghausen (D.) 22 febr. 1910,26 † Heerhugowaard 6 okt. 1988,26 tr. Willem Joon, geb. Heerhugowaard 13 juni 1907, † ald. 28 febr. 1984, zn. van Willem en Appelonie Hillegonda (Ploontje) Ootjers.

Notitie bij Jakob (Jacob): kaasmaker (het laatst bij Aurotra in Opmeer). In zijn jonge jaren heeft hij in de mijnen van het Duitse Roergebied gewerkt, waar hij Fokje Geertsma ontmoet heeft, die bij een bakker ter plaatse werkte. Ze zijn wel in Friesland getrouwd, maar hun kinderen zijn in Duitsland geboren. het gezin keerde later terug naar Nederland (ca. 1915). bron van deze informatie: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007.
Notitie bij de geboorte van Jakob (Jacob): in geboorteregister ingeschreven als "Jakob".
Notitie bij Tjeerd: directeur zuivelfabriek, ’t laatst aan de "Holland" in Castricum. bron: email Ank Mulder-van Eik 23-04-2007.

VIIb. Bauke van Eik, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 10 sept. 1890,24 †?.
Uit zijn relatie met Antje Helder, geb. Drachten (Smallingerland) 10 sept. 1890,24 †?, dr. van Jan en Grietje Tighelaar:
1. Jan van Eik, † 1960.
2. Janke van Eik, geb. 13 nov. 1920,2526 jan. 1990.25

Notitie bij Jan: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007
Notitie bij het overlijden van Jan: overleden bij een vleigtuigongeluk van de BEA (bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007)
Notitie bij Janke: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007

IIId. Trientje Jelkes van Eyck, geb. Rottevalle (Frl.) 22 febr. 1734, ged. Oosterwolde (Frl.) 6 mei 1774, † Marssum (Frl.) 16 nov. 1809, tr. omstr. 1754 Pieter Peters, ged. Oosterwolde (Frl.) 5 okt. 1727, † ald. vr 6 mei 1786, zn. van Pieter (Peter) Claas en Martjen Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Wieger, volgt IVd.
2. Hiltjen Pieters van Eyck, ged. Oosterwolde (Frl.) 12 aug. 1759, † Marssum (Frl.) (Menaldumadeel) 10 maart 1829, tr. Marssum (Frl.) 21 nov. 1784 Dirck Pietters Dijkstra, geb. Marssum 6 mei 1762, † Menaldumadeel 17 okt. 1826,27 zn. van Pieter Hendriks en Hiltje Dirks.
3. Jelke Pieters, volgt IVe.

Notitie bij Trientje Jelkes: hoewel ik haar niet onder de naam van Eijck ben tegengekomen, heb ik haar deze naam voor de genealogische duidelijkheid toch gegeven om aan te geven dat de naam van Eijck van haar kant komt, zowel kinderen van haar als van haar broer Jan Jelkes nemen de naam van Eyck, of van Eyk, dan wel van Yk, of van Eik aan. Zo is de grootmoeder van de bekende Friese beeldhouwer Pier Pander afkomstig van deze van Eyck familie, die haar roots in de buurt van Drachten/Rottevalle heeft.

Trientje is volgens de doopakte geboren op Sint Pieter 1734 te Rottevalle als dochter van Jelke Jans en Hiltje Hendriks. Ze is gedoopt op 6-5-1774 te Oosterwolde (ze was toen 40 jaar oud en wordt een bejaarde vrouw genoemd!), eerst had ze op 4 mei van 1774, "na voorgaande onderwijs" nog beleidenis gedaan.

Ze verhuist 12-8-1786 volgens het attestatieboek van de hervormde kerk te Oosterwolde naar Dragten, waar ze tot 24-4-1789 verblijft. Op 1-5-1789 wordt ze als binnenkomend lidmaat te Marssum geregistreerd. Waarschijnlijk heeft ze haar kinderen Hiltje en Jelke dan bij zich. Wyger woont al te Marssum, hij staat als wonend te Marssum vermeld bij zijn huwelijk op 13-6-1782 te Leeuwarden met Metje Lammerts van Leeuwarden.
Ze is overleden op 16- 11- 1809 in het Poptagasthuis te Marssum.Het door Dr.Popta in 1712
gestichte gasthuis waarin behoeftige weduwen en alleenstaande oudere dames onbekommerd
hun oude dag konden doorbrengen,zie,. http://www.poptaslot.nl/

NB ook de kinderen van haar broer Jan Jelkes in Drachten noemen zich van Eyck. Pope Jans van Eik neemt bij de naamsaanneming onder Napoleon in 1812 officieel de naam van Eik aan. Nu is er van de familie van Eyck een wapen bekend. Het wapen wordt genoemd ivm Wopke Jans van Eyck, genoemd koloniste te Ommerschans , alwaar hij op 22-3-1825 overlijdt, hij is in 1766 gedoopt te Rottevalle. Zijn wapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938. Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond.
Notitie bij Pieter: Ook wel Peter Peters. Te Oosterwolde koopman, winkelier (hij wordt als winkelier genoemd in de overlijdensacte van zijn zoon Wieger van Eyck in 1820 te Joure, deze was notaris en Ontvanger der Directe Belastingen).


Op 14 maart 1769 is Peter Peters 100 car. guldens schuldig aan de Execut. J. Schurer, waarvan hij 42 guldens direct betaalt en 58 guldens binnen 6 weken moet betalen op straffe van betaling van onkosten (bron: recesboek Oostellingwerf).

In de hypotheekkohieren van Oostellingwerf komt Pieter Pieters een aantal keren voor. Zo is er een overzicht van crediteuren (schuldeisers) op 20-3-1773, hij staat vermeld als "Coopman" te Oosterwolde. Hij is geld verschuldigd aan 9 personen, meest kooplieden in de omgeving, Gorredijk, Heerenveen en Drachten; het gaat om een heel bedrag, nl. zon 1500 guldens. Waarschijnlijk waren het kooplieden die winkelwaren aan Pieter Pieters hadden geleverd. Of hij hierdoor in de problemen is gekomen, wie zal het zeggen.

Pieter Pieters verklaart schuldig te zijn aan de diaconie van Oosterwolde 4 car. guldens landhuurpacht voor de jaren 1776 en 1777 (bron: recesboeken Oostellingwerf). Verder valt in de recesboeken te lezen dat een zekere Rinsjen Jans te Makkinga eist dat Pieter Pieters het door hem gehuurde hooiland verlaat met ingang van petri 1778.

Op 12-3-1778 moet het echtpaar 175 car. guldens geld tegn 4 % rente lenen van hun zoon "Wijcher Pieters van Eijk", die dan " klerk van de Hoog edele A. van Boelensraadt in den Hove van Frieslandt" is, ongetwijfeld te Leeuwarden. Pieter Pieters ondertekent de schuldverklaring met zijn handtekening en Trientje met een kruisje. (NB de naam Pieter en Peter wordt in de schuldverklaring door elkaar gebruikt).
Op 6-5-1786 om 12 uur tekent Trientje Jelkes met een kruisje een nieuwe schuldbekentenis aan haar zoon, Wycher van Eyck. Het gaat dan om 175 caroli gulden, welke bedoeld zijn o.a. "ter betalinge der doodschulden van mijn wijlen man" -het betreft hier 60 caroli gulden- en een bedrag van 60 caroli gulden ter aflossing van achterstallige huur aan de heer Gosinjet.

Aanvankelijk dacht ik dat Pieter een zoon was van Pieter Jannes, meester timmerman en Pietertje Wiegers. Een doopdatum voor Pieter bij dit echtpaar is echter niet te vinden, terwijl er toch diverse kinderdopen van dit echtpaar bekend zijn (Johannes 1722, Wijger 1723, Jantje 1724, Teunis 1726, Jan 1730, Egbert 1733, Otte 1735 en 1737, Jantijn 1739 en Echbert 1743). Oene Wagenaar uit Mildam attendeerde me (mail 21-09-2007) op het ouderpaar Pieter Claeses en Martje Pieters, deze hadden wel een zoon Pieter en bovendien was ook Pieter Claeses, evenals zoon Pieter Pieters koopman, dus ook op dat punt zijn er overeenkomsten. Bovendien neemt Pieter Peters het pand over dat eerder door Peter Claas werd bewoond. Tenminste deze conclusie kan uit de belastingregisters worden getrokken. Daarom heb ik mijn gegevens inzake de voorouders van Pieter Pieters aangepast, met dank aan Oene Wagenaar.

Pieter Pieters (of Peter Peters) wordt genoemd in de rele belastingkohieren van Oostellingwerf vanaf 1768. In 1767 wordt de wed. Peter Claas (zijn moeder) nog genoemd als huurster op belastingnummer 23. Het pand ("huis en enig land") werd in 1766 nog verhuurd aan Peter Claas. Het huurbedrag bedraagt in deze tijd 24 gulden. Het belastingbedrag (5e penning, afgeleid van de huurwaarde) bedroeg dienovereenkomstig 4 gulden 7 stuivers en 4 penningen. Eigenaar van het pand waren de erven Jan Holtrup. Uit de recesboeken van Oosttellingwerf blijkt dat Pieter Pieters op 21-01-1777 gerechterlijk gedwongen werd door (nieuwe eigenaar?) Eijt Hinkes om zijn woning te verlaten (of is er nog een tweede Pieter Pieters in deze tijd?). Of dit verband hield met huurschulden blijkt niet uit de gerechtelijke stukken. In 1778 en 1779 staat als huurder van het pand vermeld de zoon van Peter Peters, genaamd Wijcher Peters. Het belastingnummer is dan veranderd van 23 in 81, de huur bedraagt dan nog steeds 24 gulden. In 1782 (belastingnummer 77) huurt Pieter een huis van geringere huurwaarde van G. Gasinjet voor 10 gulden op jaarbasis, de belasting hiervoor bedroeg 1 gulden 16 stuivers en 6 penningen (belasting van de 5 1/2 penning). In het kohier van 1786 staat een nieuwe huurder vermeld op dit adres, te weten Jannes Pieters, het patroniem is waarschijnlijk toeval en een familierelatie lijkt tussen Jannnes Peters en Peter Peters niet te bestaan. In elk geval is geen doop van Jannes bekend bij Peter Peters en Trientje Jelkes.
Notitie bij het overlijden van Hiltjen Pieters: 71 jaar oud bij overlijden, zonder beroep geboren te Oosterwolde, weduwe van Dirk Pieters Dijkstra dv Pieter Pieters en Trijntje Jelkes, beide overleden.
Notitie bij Dirck Pietters: turfmeter van beroep
Notitie bij het overlijden van Dirck Pietters: 65 jaar oud

IVd. Wieger van Eijck, ged. Oosterwolde (Frl.) 30 nov. 1755, † Joure (Haskerland) 20 aug. 1820, tr. Leeuwarden 23 juni 1782 Mettje Lammerts Kroes, geb. Leeuwarden omstr. 1750, † Joure (Haskerland) 21 jan. 1849, dr. van Lammert Ebeles en Tetje Karstes Baron.
Uit dit huwelijk:
1. Tetje van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 11 febr. 1783,28 † ald. 9 maart 1783.
2. Lammert van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 19 maart 1784,29 ged. Marssum (Frl.) 18 april 1784, † Marssum (Frl.) vr 1786.
3. Lammert, volgt Vd.
4. Pieter Wiegers, volgt Ve.
5. Aebele, volgt Vf.
6. Tetje Wiegers van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 13 dec. 1791,28 ged. Marssum (Frl.) 22 jan. 1792,28 † Joure (Haskerland) 3 mei 1864, tr. Joure (Haskerland) 26 maart 1815 Hylke Wybes Tyleman, geb. Joure (Haskerland omstr. 1790,30 † Haskerland 16 jan. 1870, zn. van Wybe.
7. Trijntje Wiegers van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 3 okt. 1794,28 † Idaarderadeel 30 mei 1881,1 tr. 1e Joure (Haskerland) 29 aug. 1816 Auke Aukes de Haan, ged. Joure (Haskerland 29 mei 1791,31 † Joure (Haskerland) 11 febr. 1821;32 tr. 2e Joure (Haskerland) 18 dec. 1825 Jan Berends Nieuwenhuis, geb. Bergum (Tietjerkstradeel) omstr. 1797, † Idaarderadeel 3 okt. 1868,33 zn. van Berend Sjoerds en Hiltje Jans Mulder.
8. Riemkje Wiegers van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 23 juli 1796,34 ged. Marssum (Frl.) 14 aug. 1796,28 † Joure (Haskerland) 19 mei 1872, tr. Joure (Haskerland) 13 juni 1819 Johannes Heeres Borger, geb. Joure (Haskerland) 9 aug. 1796,35 ged. Joure/Westermeer/Snikzwaag 28 aug. 1796,1 † Joure (Haskerland) 12 april 1879,35 zn. van Here Johannes en Antje Geerts.
9. Hiltje Wiegers, volgt Vg.

Notitie bij Wieger: in 1791 grietenijsecretaris te Marssum, later Ontvanger der Directe Belastingen en notaris (te Joure).
Genoemd in het register van naamsaanneming van 1811 te Joure, neemt de naam van Eick aan volgens het register. Ook zijn kinderen staan vermeld:
Pieter 23 jaar wonend in de Haske
Aeble 21 jaar
Tettje 19 jaar
Trijntje 18 jaar
Reinkje 15 jaar (dit zal Riemkje moeten wezen)
Hiltje 12 jaar.

Wieger verklaart op 10 maart 1781 (hij staat dan nog vermeld als woonachtig te Oosterwolde) 100 gulden schuldig te zijn aan de wed. van Harmen Thijses van in 1773 ontvangen gelden. Wieger ondertekent de schuldverklaring als "Wijgger Pijtters") bron: hypotheekboeken Oostellingwerf.

Op 12-3-1778 lenen de ouders 175 car. guldens geld tegn 4 % rente lenen van hun zoon "Wijcher Pieters van Eijk", die dan " klerk van de Hoog edele A. van Boelensraadt in den Hove van Frieslandt" is, ongetwijfeld te Leeuwarden. Pieter Pieters ondertekent de schuldverklaring met zijn handtekening en Trientje met een kruisje. (NB de naam Pieter en Peter wordt in de schuldverklaring door elkaar gebruikt). Deze acte uit 1778 is voor zover ik heb kunnen nagaan de oudste vermelding van de familienaam van Eijk.
Op 6-5-1786 om 12 uur tekent Trientje Jelkes met een kruisje een nieuwe schuldbekentenis aan haar zoon, Wycher van Eyck. Het gaat dan om 175 caroli gulden, welke bedoeld zijn o.a. "ter betalinge der doodschulden van mijn wijlen man" -het betreft hier 60 caroli gulden- en een bedrag van 60 caroli gulden ter aflossing van achterstallige huur aan de heer Gosinjet. Bron: hypotheekboeken Oostellingwerf.


Uit de speciekohieren 1748-1805, inv.nr. 169. (gemeente Menaldumadeel) valt op te maken dat Wieger tussen 1782 en 1802 te Marssum woonde (bron: Harry van Leuveren e-mail 27-02-2008)

Marssum no: 15
1782 de clercq Y. Zijlstra overleden, nu W. van Eyck van Leeuwarden

Marssum no: 19
1789 - 1798 W. van Eyck

Marssum no: 62
1799 - 1802 W. van Eyck
1803 W van Eyck na de Joure, nu secretaris P.J. Mebius

Wycher is van 1812-1815 geschorst geweest als notaris vanwege het feit dat hij ook Ontvanger van Haskerland was (bron: email Harry van Leuveren Filipijnen).

Ondertekent de huwelijksakte van zijn neef Wieger (1815 te Sneek) met de naam "van Eijck"

transcriptie van de hand van Harry van Leuveren (Filipijnen):
proces verbaal van notarile zaken nav het overlijden van Wieger:

PROCES VERBAAL van VERZEGELING
Op heeden den eenentwintigsten Augustus, een duizend agt hondert en twintig, hebben wij ons, Arend Evertsz, Vrederegter van ’t Canton Akkrum, Arrondissement Heerenveen. provincie Vriesland, geasssiteerd met den tweede plaatsvervangend Vrederegter van gemeld Canton, in deesen de functien van Griffier waarnemende, op Verzoek van Mettje Van Eijck, geboren Kroes, die ons te kennen gaf, dat haar man Wieger Van Eijck, openbaar Notaris residerende te Joure, den twintigste deser smiddags omstreeks twallf uur, was overleden, begaven smorgens Negen uur ten Sterfhuize van genoemde Notaris te Joure No. 285, ten einde aldaar verzegeling te doen, van de Minuten en Acten, waar van de overleden Notaris bewaarder was, en aldaar aangekomen zijnde troffen wij aldaar aangemelde verzoekster benevens Goosen van Terwisga, klerk van de overledene, welke verklaarden zich niet tegen de verzegeling van gemelde stukken te verzetten, gemelde personen bragten ons in een voorkamer uitzigt hebbende op de publieke Straat ten Zuidwesten, alwaar wij leggen in een bed, een Lijk, welke de voornoemde personen ons zeiden, dat van gezegde overledene te zijn, van daar hebben wij ons begeven in het kantoor van gemelde Huizinge, uitzigt hebbende in een steeg ten Noordwesten, alwaar gemelde Comparanten ons aanwesen een geel geverfd kisjen, alwaar wij in bevonden Twee honderd Zeven en Zestig Minuten en Acten voor gemelde overledene Wieger van Eijck als Notaris gepasseerd, zedert den drie en twintigsten September agtien hondert en vijftien, tot heden, benevens drie repertoires, zijnde gemelde kisje door ons verzegeld geworden, op Twee eindenvan een Strook wit Lint en gehecht op de opening daarvan, en de Sleutel aan den tweedeplaatsvangend Vrederegter ter hand gesteld, die zich met de bewaring daarvan heeft belast en hebben tot bewaarder over gemelde zegels gesteld Gosen van Terwisga, voornoemd, die zulks op zich heeft genomen, en hebben gemelde requiranteen bewaarder den Eed in onze handen afgelegd, dat geene Minuten door hun zijn weggenomen of ook hun bekend is van anderen weggenomen te zijn, regtsteeek s nog terzijdenen

volgt de beschrijving van de ondertekening door Mettje van Eijck (NB = de echtgenote van Wieger), Goosen van Terwisga, Arend Evertsz en Jan J. Rinkes.
Notitie bij het huwelijk van Mettje Lammerts en Wieger: gehuwd in de Westerkerk te Leeuwarden, hierbij staat vermeld dat Wieger afkomstig is van Marssum en Mettje van Leeuwarden.
Huwt trouwens als "Wyger van Eyk".
Volgens Harry van Leuveren moet de herkomst van Metje echter in Drachten gezocht worden, e-mail 2008.
Notitie bij Mettje Lammerts: getuige bij het huwelijk van haar kleinzoon Lammert in 1832.

1822 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069006 repertoire nr. 22 d.d. 30 april 1822
Verkoping
Betreft meubelen
- de weduwe Wieger van Eyck te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1824 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069007 repertoire nr. 47 d.d. 4 november 1824
Verkoping
Betreft meubelen en huisraad, opbrengst fl. 839
- de weduwe W. van Eyck te Joure
- Pieter van Eyck, griffier te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1820 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Inv. nr. 109009 repertoirenrs. 137, 1 en 4 d.d. 27 december
1820
Provisionele toewijzing en inhouding
Betreft een huis te Joure
- Mettje Lammerts Kroes te Joure, weduwe van Wieger van Eyck
- Pieter van Eyck te Joure als toeziend voogd
- Tettje van Eyck te Joure, gehuwd met Hylke Tyleman
- Trijntje van Eyck te Joure, gehuwd met Auke Aukes de Haan
- Rienkje van Eyck te Joure, gehuwd met Johannes Heeres
Borger
- Hiltje van Eyck te Joure, gehuwd met Wisse Pieters van
der Meulen
- Antje Aukes de Haan te Joure, weduwe van Lammert van Eyck
als moeder van en voogd over Lammert van Eyck
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1821 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Inv. nr. 109010 repertoirenrs. 101 en 110 d.d. 19 november
1821
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Joure
- Mettje Lammerts Kroes te Joure, weduwe van Wieger van
Eyck, verkoper
- Pieter van Eyck te Joure, verkoper, tevens als toeziend
voogd
- Abele van Eyck te Joure, verkoper
- Tettje van Eyck te Joure, gehuwd met Hylke Tyleman,
verkoper
- Trijntje van Eyck te Joure, weduwe van Auke Aukes de
Haan, verkoper
- Rienkje van Eyck te Joure, gehuwd met Johannes Heeres
Borger, verkoper
- Hiltje van Eyck te Joure, gehuwd met Wisse Piers van der
Meulen, verkoper
- Antje de Haan te Joure, weduwe van Lammert van Eyck,
verkoper, tevens als moeder van en voogd over Lammert van
Eyck
Betreft de koop van een huis, koopsom fl. 1125
- Hans Ferwerda te Joure, koper
Betreft de koop van een tuin, koopsom fl. 107
- Kest Pieters van der Zwaag te Joure, koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Notitie bij het overlijden van Mettje Lammerts: 99 jaar oud overleden, na een korte "ongesteldheid" overlijdensannonce Leeuwarder Courant 26-01-1849.
Notitie bij de geboorte van Tetje: met opmerking de dopeling is overleden
Notitie bij het overlijden van Tetje: zie opmerkingen geboren, in het doopregister staat vermeld bij de doop, "de dopeling is overleden".
Doopregistratie luidt als volgt: gedoopt Tettie dochter van Wyger van Eik en Mettie Lammerts
Notitie bij Hylke Wybes: zeilmaker bij zijn huwelijk. Bij het huwelijk van zwager Aebele van Eyck in 1817 treedt hij op als getuige en heet dan koopman van beroep te zijn.
Notitie bij het overlijden van Trijntje Wiegers: bij overlijden genoemd van Eyk ipv van Eyck.
Notitie bij het huwelijk van Auke Aukes en Trijntje Wiegers: bij het huwelijk wordt een voorhuwelijkse dochter Syntje, geboren 29-02-1816, als het kind van Auke Aukes de haan erkent.
Notitie bij Auke Aukes: koopman
Notitie bij Jan Berends: diesntknecht bij huwelijk
Notitie bij Johannes Heeres: koopman van beroep bij zijn huwelijk (1819).
Notitie bij de geboorte van Johannes Heeres: gedoopt als zoon van Here Johannes en Antje Geerts
Notitie bij het overlijden van Johannes Heeres: weduwnaar

Vd. Lammert van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 23 jan. 1786,28 † Lemmer (Haskerland) 23 febr. 1810,36 tr. Oudehaske (Haskerland) 22 okt. 1809 Antje Aukes de Haan, geb. Joure (Haskerland) 8 juni 1788,37 † ald. 14 okt. 1829,38 dr. van Auke Aukes en Sijntje Eelkes Weersma.
Uit dit huwelijk:
Lammert Lammerts, volgt VId.

Notitie bij Lammert: klerk ter secretary van Lemsterland.
Genoemd in het register van naamsaanneming van 1811 van Joure (opmerkelijk aangezien hij toen reeds was overleden?!), neemt de naam van Eick aan, heeft dan een zoon Lammert.

VId. Lammert Lammerts van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 14 sept. 1810,13 ged. Oudehaske (Haskerland) 23 sept. 1810,39 † Haskerland 14 mei 1876,13 tr. Grouw (Haskerland) 24 juni 1832 Kornelia Gerbens Smynga, geb. Oudehaske 6 sept. 1810,40 † Haskerland 20 jan. 1891,13 dr. van Gerben Aukes en Froukjen Jans van der Velde.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Lammerts van Eijck, geb. Amsterdam 6 juli 1833, † Rotsterhaule (Schoterland) 22 mei 1880,13 tr. Schoterland 24 mei 186041 Marten Jochems Keetellapper, geb. Rotsterhaule (Schoterland) 24 juli 1833,42 † Rosterhaule (Schoterland) 5 febr. 1883,42 zn. van Jochem Berends en Geertje Martens Groen; hij hertr. Schoterland 23 juli 188243 Antje Hoekstra.
2. Gerbrand Lammerts, volgt VIIc.
3. Froukjen Lammerts van Eijck, geb. Oudehaske (Haskerland) 13 maart 1839, † Nieuwebrug (Aengwirden) 12 jan. 1926, tr. Haskerland 7 mei 186344 Gerrit Jans van der Hooning, geb. Katlijk (Schoterland) 17 april 1838,42 † Nieuwebrug (Aengwirden) 13 maart 1918,42 zn. van Jan Hendriks en Antje Gerrits Steenstra.
4. Johannes Lammerts, volgt VIId.
5. Janke Lammerts van Eijck, geb. Oudehaske (Haskerland) 24 dec. 1846,45 † Nijehaske (Haskerland) 7 juni 1936,46 begr. Oudehaske,47 tr. Haskerland 16 mei 186942 Reinder Jeens Siegersma, geb. Nijehaske (Haskerland) 8 april 1847,48 † ald. 3 juli 1939,47 begr. Oudehaske,47 zn. van Jeen Hendriks en Fimmigjen Reinders Dijkstra.
6. Simke van Eijck, geb. Oudehaske (Haskerland) 12 sept. 1849,45 † ald. 26 juli 1850.49
7. Geertje Lammerts van Eijck, geb. Oudehaske (Haskerland) 12 sept. 1851,13 † Heerenveen 16 sept. 1933,50 tr. Opsterland 21 april 1878 Geert Jans de Leeuw, geb. Terwispel (Opsterland) 10 sept. 1849,51 † Heerenveen 30 dec. 1939,42 zn. van Jan Geerts en Antje Hendriks Wolstra (Voolstra).

Notitie bij Lammert Lammerts: In de huwelijksakte van 1832 staat dat hij dan woonachtig is te Amsterdam en daar een lijnslagersbedrijf heeft. Bij de geboorte van dochter Antje in 1832 te Amsterdam staat vermeld dat het gezin woont aan het Haarlemmerplein 17 (is nu nummer 30).
In 1834 vermeld als sloper te Amsterdam wonend, later boer te Oudehaske (1838), volgens e-mail Hilda Smit Brouwer d.d. 08-08-2007 was hij winkelier.

1838 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001009 repertoire nr. 67 d.d. 15 november 1838
Boelgoed
Betreft de verkoop van vee en levende have en hooi
opbrengst fl. 752
- Lammert Lammerts van Eyck, boer te Oudehaske
- Sytze Joukes Schaap, koopman te Scharsterbrug
- Jan Jans Bos, scheepstimmerman te Rotsterhaule
- Simke Sannes Dubling, huisman te Rotsterhaule
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1837 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001009 repertoire nr. 79 d.d. 20 november 1837
Boelgoed
Betreft de verkoop van levende have en hooi opbrengst
fl. 472
- Lammert Lammerts van Eyck te Oudehaske
- Sytze Joukes Schaap te Joure
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1834 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001007 repertoirenrs. 100 en 103 d.d. 21 november
1834
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Oudehaske
- Jan Jans Schokker, boer en veenbaas te Oudehaske als
verkoper
- Hillebrandus Andreas Lieuwens, predikant te Idaard als
verkoper
- Sytze Geeukes van der Veen, assessor te Rotsterhaule als
verkoper
Betreft de koop van een boerenhuis en een perceel weiland
te Oudehaske, koopsom fl. 1527
- Lammert Lammerts van Eyck, sloper te Amsterdam als koper
- Simke Sannes Dubling, boer te Oudehaske als borg
Betreft de koop van een bos te Oudehaske, koopsom fl. 231
- Antony Bijsterbosch, tapper te Haskerhorne als koper
Betreft de koop van een woning met schuur te Oudehaske,
koopsom fl. 310
- Jacoba Cornelia van Schuylenburch te Heerenveen, weduwe
van Wesselius Balster Kool van Heerens als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)
Notitie bij het huwelijk van Kornelia Gerbens en Lammert Lammerts: getuigen bij het huwelijk zijn grootmoeder Mettje Lammerts Kroes, en Gerben Tjepkes Fennema, lijnslager te Amsterdam , 62 jaar oud en Pieter van Eyck, griffier bij het kanton Vredegeregt kanton Akkrum wonende te Joure. Beide laatsten ooms van de bruid.
De huwelijkaankondiging is volgens de trouwakte ook gedaan te Amsterdam op de 3e en 10 e juni 1832.
Notitie bij Kornelia Gerbens: winkelierse (bron: Yntze van der Honing)
Notitie bij Antje Lammerts: bij huwelijk dienstmeid te Rotsterhaule.
Notitie bij Marten Jochems: boer, tapper bron: e-mail Hilda Smit-Brouwer 08-08-2007
Notitie bij Froukjen Lammerts: naaister (bron: Yntze van der Honing).
Notitie bij Gerrit Jans: arbeider, tuinman, opzichter, veehouder (bron: email:Yntze van der Honing).
Notitie bij het overlijden van Gerrit Jans: Terband plaats van overlijden volgens e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
Notitie bij Reinder Jeens: baggeraar, bij huwelijk arbeider en bron beroep bij huwelijk: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
Notitie bij Geert Jans: arbeider, turfmaker, schipper (bron: Yntze van der Honing).

VIIc. Gerbrand Lammerts van Eijck, geb. Oudehaske (Haskerland) 1 dec. 1836,13 † ald. 18 maart 1912,52 tr. Haskerland 16 nov. 186253 Jeltje Sipkes Ykema, geb. Haskerland 13 jan. 1824, † Joure (Haskerland) 13 dec. 1911,13 dr. van Sipke Klazes en Tjitske Eeuwkes de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Antje van Eyck, geb. Haskerland 20 dec. 1861,13 †?.
2. Cornelia van Eyck, geb. Haskerland 17 maart 1864,13 †?.

Notitie bij Gerbrand Lammerts: bij huwelijk boerenknecht bron: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
Notitie bij het overlijden van Gerbrand Lammerts: bij overlijden familienaam van Eyk. weduwnaar.

VIId. Johannes Lammerts van Eijck, geb. Oudehaske (Haskerland) 20 jan. 1843,13 † Rotsterhaule (Schoterland) 21 april 1909,54 tr. 1e Schoterland 11 aug. 1865 Aaltje Jans Groen, geb. Rohel omstr. 1838, † Rotsterhaule (Schoterland) 20 febr. 1883,55 dr. van Jan Martens en Harmentje Franzes Smit; tr. 2e Schoterland 18 nov. 188356 Aafke Sjoerds de Boer, geb. Makkinga (Oostellingwerf) 7 febr. 1863, †?, dr. van Sjoerd Imkes en Eltje Hates Stelma.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kornelia van Eyck, geb. Sint Johannesga 14 maart 1867,57 † ald. 23 maart 1867.
2. Jan van Eyck, geb. Sint Johannesga 24 juni 1868,57 †?.
Uit het tweede huwelijk:
3. Aaltje van Eyck, geb. Rotsterhaule (Schoterland) 6 juli 1884,58 † Gaast (Schoterland) 5 juli 1925,59 tr. Schoterland 13 april 19161 Jelle J. Sijtsema, geb. Rotstergaast (Schoterland) 9 april 1886,15 mei 1961,60 begr. Sint Johannesga,60 zn. van Jan en Imkje Nijenhuis.
4. Lammert van Eyck, geb. Rotsterhaule (Schoterland) 20 juni 1889,35 † Schoterland 23 juni 1890.35
5. Eltje van Eyck, geb. Rotsterhaule (Schoterland) 20 juni 1889,35 † Schoterland 29 juni 1890.35

Notitie bij Johannes Lammerts: boer, bron beroep: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
Notitie bij het huwelijk van Jelle J. en Aaltje: volgens Genlias afkomstig van Gaast in Wonseradeel. Echter geboorte is gevonden in Rotstergaast (Schoterland). Met dank aan Harry van Leuveren voor zijn opmerkzaamheid inzake deze onjuistheid in de huwelijksakte.
Notitie bij Jelle J.: volgens graftombe.nl zou Jelle Sytsema na het overlijden van zijn eerste echtgenoot hertrouwd zijn met ene G. van der Honing.
Notitie bij het overlijden van Eltje: bij overlijden als vrouw aangeduid, bij geboorte als man.

Ve. Pieter Wiegers van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 6 juli 1788,28 ged. Marssum (Frl.) 20 juli 1788,28 † Joure (Haskerland) 1 mei 1873, tr. Oldeboorn 9 dec. 18101 Gerbrigje Thomas Bijlsma, geb. Oldeboorn omstr. 1790,61 † Haskerland 9 maart 1885.62
Uit dit huwelijk:
1. Wieger van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 5 maart 1812,37 † ald. 1 maart 1814.
2. Mettje Pieters van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 9 aug. 1814, † ald. 10 nov. 1900,35 tr. Joure (Haskerland) 16 april 183735 Rienk Piers Lusthof, geb. Joure (Haskerland) 21 april 1812, † ald. 15 febr. 1886, zn. van Pier Ages en Jestske Rienks.
3. Wieger Pieters van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 5 nov. 1816, † ald. 3 dec. 1881.35
4. Thomas, volgt VIe.
5. Lammert van Eyck, geb. Haskerland 26 dec. 1821, † ald. 19 aug. 1829.
6. Jeltje Pieters van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 19 aug. 1822,13 † Lemsterland 11 febr. 1906, tr. Lemsterland 11 juni 1875 Evert Jans Schreur, geb. Echten (Lemsterland) 12 juli 1818, † ald. 12 juni 1899, zn. van Jan Gerrits en Grietje Everts Laan.
7. Aaltje Pieters van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 27 sept. 1824,13 † Haskerland 20 juni 1881,13 tr. Leeuwarden 13 mei 1847 (echtsch. uitgespr. Sneek 11 april 1867)63 Jan Pieters van der Wal, geb. Leeuwarden 27 jan. 1824,64 † Norg 29 jan. 1882, zn. van Pieter Jans en Martje Jochems van der Meer.
8. Hendrikje Pieters van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 12 sept. 1828, † ald. 25 juli 1829.
9. Lammert van Eyck, geb. Haskerland omstr. 1830, † Lemsterland 4 juni 1902.13
10. Hendrikje van Eyck, geb. Haskerland 15 nov. 1830,13 †?.

Notitie bij Pieter Wiegers: griffier vasn het vredegericht van het kanton Akkrum (1817 en 1824) , deurwaarder of grietenijontvanger van Haskerland te Joure (o.a. 1819 en 1842). Later gemeenteontvanger te Joure (o.a. 1873)

1824 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069007 repertoire nr. 47 d.d. 4 november 1824
Verkoping
Betreft meubelen en huisraad, opbrengst fl. 839
- de weduwe W. van Eyck te Joure
- Pieter van Eyck, griffier te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1828 Akkrum, notaris G.S. Zijlstra
Inv. nr. 001005 repertoire nr. 17 d.d. 7 november 1828
Obligatie
- Thomas Willems Bijlsma te Oldeboorn, gehuwd met Elske
Tjitses Haringsma als schuldenaar
- Lucas Jans Mooi te Oldeboorn als schuldeiser
- Pieter van Eyck te Joure als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
1838 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001009 repertoire nr. 2 d.d. 6 januari 1838
Finale toewijzing
Betreft de verkoop van een rietpolle te Nijehaske, koopsom
fl. 105
- Johan Heinrich Drentman, koopman te Leeuwarden als
verkoper
- Pieter van Eyck, griffier te Joure als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1873 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001044 repertoire nr. 30 d.d. 3 maart 1873
Testament
- Pieter Wiegers van Eyck, gemeenteontvanger te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Notitie bij Gerbrigje Thomas: 1873 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001044 repertoire nr. 31 d.d. 3 maart 1873
Testament
- Gerbrig Tomas Bijlsma te Joure, gehuwd met Pieter Wiegers
van Eyck

(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1873 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001044 repertoire nr. 106 d.d. 25 juli 1873
Inventaris
- Gerbrig Tomas Bijlsma te Joure, weduwe van Pieter Wiegers
van Eyck
- Mettje van Eyck te Joure, gehuwd met Rienk Piers Luithof
- Wieger van Eyck, gemeenteontvanger te Joure
- Thomas van Eyck, wijnhandelaar te Sloten
- Aaltje van Eyck te Joure

(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Notitie bij het overlijden van Gerbrigje Thomas: bij overlijden 96 jaar oud
Notitie bij het overlijden van Wieger Pieters: ongehuwd
Notitie bij het overlijden van Jeltje Pieters: weduwe
Notitie bij het overlijden van Aaltje Pieters: gescheiden
Notitie bij het huwelijk van Jan Pieters en Aaltje Pieters: huwelijk is later ontbonden 11-09-1867 te Norg.
Notitie bij Jan Pieters: timmerman (bron: overlijdensakte 1882 Norg)
Notitie bij het overlijden van Lammert: gehuwd

VIe. Thomas van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 1 maart 1819, † gem. Doniawerstel (akte Sloten) 14 nov. 1883, tr. 1e Haskerland 22 sept. 184465 Doortje Gerrits de Jongh, geb. omstr. 1823, † Haskerland 6 jan. 1846; tr. 2e Haskerland 22 sept. 186165 Hinke Wispelwei, geb. omstr. 1810, † Sloten 14 nov. 1876,13 dr. van Marten Wispelwey.
Uit het eerste huwelijk:
Jinke van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 3 juni 1845, † Groningen 30 jan. 1880,13 tr. Opsterland 29 april 187066 Johannes Meinardus Vinckers, geb. Winschoten, † Groningen 3 juli 1910, zn. van Tiddo en Janke Meijer.

Notitie bij Thomas: wijnhandelaar te Joure.

1860 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001031 repertoire nr. 164 d.d. 13 december 1860
Inventaris
- Thomas van Eyck, wijnhandelaar te Joure als vader van en
voogd over Jinke Thomas van Eyck
- Philippus van Blom, procureur te Heerenveen, in kwaliteit
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1872 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001043 repertoirenrs. 157, 165 en 166 d.d. 9
december 1872
Provisionele en continuatie en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een herenhuis etc te Joure, koopsom
fl. 5650
- Thomas van Eyck, wijnhandelaar te Joure, verkoper
- Hermanus Ament, goud en zilversmid te Joure, koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Notitie bij het overlijden van Hinke: bij overlijden 66 jaar oud.
Notitie bij Johannes Meinardus: commies, bron beroep: overlijdensakte zoon Tiddo akte: 16-10-1878 Groningen.
Notitie bij het overlijden van Johannes Meinardus: 79 jaar oud, weduwnaar van Jinke van Eijck en echtgenoot van Geertruda Jantina Walhuis.

Vf. Aebele van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 23 mei 1790,28 † Lemsterland 2 febr. 1853,13 tr. 1e Joure (Haskerland) 18 mei 1817 Minke (Meinskje) Sannes Dubbeling, geb. Joure (Haskerland) 27 febr. 1794, ged. Joure/Westermeer/Snikzwaag 25 mei 1794,1 † Joure (Haskerland) 27 maart 1818, dr. van Sanne Simkes en Grietje Meines; tr. 2e Joure (Haskerland) 23 nov. 1819 Dirkje Klazes Zoetinga, geb. Westermeer 20 sept. 1798, ged. Joure/Westermeer/Snikzwaag 14 okt. 1798,67 † Lemsterland 27 juni 1886,13 dr. van Klaas Jans en Jeltje Douwes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Meinskje van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 22 maart 1818, † ald. 13 dec. 1889,13 tr. Joure (Haskerland) 1 juni 184568 Ynze Bonnes Hoogmei, geb. 21 sept. 1819,31 † Joure (Haskerland) 30 sept. 1902.32
Uit het tweede huwelijk:
2. Metje van Eyck, geb. Joure (Haskerland) 30 sept. 1820, † Lemsterland 8 sept. 1889,13 tr. Lemsterland 12 mei 1848 Evert Harmens Kluwer, geb. omstr. 1826, † Lemsterland 30 juni 1873,13 zn. van Harmen Egberts en Margjen Everts Vaatjes.
3. Jeltje van Eyck, geb. Haskerland 19 aug. 1822,69 † Lemsterland 11 febr. 1906.13
4. Wieger Ebeles, volgt VIf.
5. Klaaske van Eyck, geb. Echten (Lemsterland) 12 jan. 1828, †? vr 1884, tr. 1e 9 mei 1851 Jochem Fiedes de Wit, †?, zn. van Fiede Botes en Jantje Klazes Muurling; tr. 2e Amsterdam 5 maart 1884 Fredrik Wilhelm Oldendorp, geb. omstr. 1822, †?, zn. van Johannes Christoffel en Catharina Johanna Gilde.
6. Lammert, volgt VIg.
7. Zwaantje van Eyck, geb. Lemsterland 24 maart 1832,13 † ald. 1 jan. 1892, tr. Lemsterland 7 dec. 185513 Gerrit Hendriks Muurling, geb. Echten (Lemsterland) 23 juli 1836,13 † Lemsterland 26 maart 1876.13
8. Klaas Ebeles van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 13 dec. 1834, † ald. 29 jan. 1835.70
9. Klaas Ebeles van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 29 maart 1836, † ald. 1 april 1836.13
10. Pieter, volgt VIh.
11. Klaas, volgt VIi.

Notitie bij Aebele: in 1815 bij het huwelijk van zuster Tetje is "Able" kantoorbediende. Hij is getuige.
in 1816 bij het huwelijk van zuster Trijntje is Able, zoals hij dan opnieuw als getuige en broeder van de bruid genoemd wordt, taxateur van de turf te Joure.
Ook bij zijn huwelijk (1817) heet hij turfmeter te zijn.
later onvanger der Rijksbelastingen, wonend te Oosterzee (bron geboorteakte zoon Klaas 1835, 1836, 1842 ).
12-5-1848 zonder beroep wonend te Leeuwarden (bron huwelijksakte dochter Metje).

Aebele werd in 1848 veroordeeld tot een gevangenisstraf, ongeveer 6 weken na zijn vrijlating overleed hij al. Mogelijk was ziekte aanleiding voor de gratie?
Aebele van Eijck, oud 58 jaren, geboren te Marssum, wonende te Echten, ontvanger, gereformeerd...
wegens het verduisteren van gelden ter waarde van drie duizend franken te boven gaande, welke hem in betrekking van Rijksontvanger waren ter hand gesteld.

uitspraak Hof van Friesland dd. 2-10-1848
Eerloos verkaard
14-10-1848, na de straf nog zes maanden correctioneel 14-10-1853
18-12-1852, ten gevolge van verdiende gratie bij Z.M. besluit dd. 11-12-1852, no. 65

Aebele zat dus tijdens het huwelijk van zijn dochter Klaaske in het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden waar hij nr. 1707 was...
Heeft overigens niet land van zn vrijheid kunnen/mogen genieten... hij overleed al binnen paar maanden ...
(Bron: e-mail Harry van Leuveren 10-03-2008).
Notitie bij de geboorte van Minke (Meinskje) Sannes: gedoopt Minke d.v. Sanne Simkes en Grietje Meines
Notitie bij het overlijden van Minke (Meinskje) Sannes: 23 jaar bij overlijden
Notitie bij de geboorte van Dirkje Klazes: gedoopt als Dirkje d.v. Klaas Jans en Jeltje Douwes.
Notitie bij het overlijden van Ynze Bonnes: 83 jaar, weduwnaar
Notitie bij Metje: 1883 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097074 repertoire nr. 186 d.d. 6 december 1883
Koopakte
Betreft de verkoop van de helft in onroerende goederen te
Oosterzee, koopsom fl. 1100
- Wolter Hendriks Ruiter, landbouwer te Echten als verkoper
- Metje Ebeles van Eyck te Echten, weduwe van Evert Harmens
Kluwer als koper

(Notarieel archief Friesland)
Notitie bij het overlijden van Metje: weduwe
Notitie bij het huwelijk van Evert Harmens en Metje: Ontvanger der plaatselijke belastingen te Echten (huwelijksakte 1848)
Notitie bij Evert Harmens: de zoon van Evert, Aebele was de oprichter van uitgeverij Kluwer in 1889 (geb. Echten 22-11-1861- 16-05-1933 Epse Gld. )
Notitie bij het overlijden van Jeltje: bij overlijden weduwe
Notitie bij Jochem Fiedes: timmerman (bron: huwelijksakte 1851)
Notitie bij Fredrik Wilhelm: kleermaker

VIf. Wieger Ebeles van Eyck, geb. Lemsterland 10 nov. 1824, † Westellingwerf 15 juni 1881, tr. Leeuwarden 13 mei 1854 Lucia Wilkeshuis, geb. Leeuwarden 13 dec. 1831, †? vr 1915, dr. van Carel Harmanus en Neeltje Elzinga (ook Elsinga).
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje van Eyck, geb. Leeuwarden 2 juni 1861, † Amsterdam 5 maart 1940, tr. 1e Jan Bruijn, †? vr 1922; tr. 2e Amsterdam 8 nov. 1922 Leopold Haiden, geb. Wenen omstr. 1874, †?, zn. van Leopold en Theresia Eibel.
2. Lambertus van Eyck, geb. Westellingwerf 22 jan. 1864,13 †?.
3. Neeltje van Eyck, geb. Westellingwerf 7 maart 1866, †?.
4. Johanna Hermina van Eijck, geb. Westellingwerf 13 sept. 1868,13 † Amsterdam 6 juli 1942, tr. Amsterdam 12 mei 1915 Evert Sipkes, †?, zn. van Jelte Jan Jacobus en Wilhelmina van Leeuwen.
5. Wieger van Eyck, geb. Westellingwerf 4 juli 1871,13 †?.
6. Gerhardus Albert van Eyck, geb. Westellingwerf 28 nov. 1873,13 †?.

Notitie bij het overlijden van Lucia: overleden voor huwelijk dochter Johanna hermina in 1915.
Notitie bij Dirkje: restauranthoudster (bij huwelijk in 1922).
Notitie bij Leopold: monteur (huwelijk 1922).
Notitie bij Evert: kantoorbediende (huwelijk 1915), weduwnaar van Ida Linderdina Christina Thomas.

VIg. Lammert van Eyck, geb. (Echten) Lemsterland 6 febr. 1830, † Echten (Lemsterland) 4 juni 1902,71 tr. Lemsterland 25 april 1858 Popkjen Sjoerds Pranger, geb. Oosterzee 30 jan. 1834,72 † Echten (Lemsterland) 18 maart 1929,71 dr. van Sjoerd Jans en Lammigje Reins Wiarda.
Uit dit huwelijk:
1. Aebele, volgt VIIe.
2. Lamkjen van Eyck, geb. Lemsterland 10 febr. 1860, †? 14 april 1934,73 tr. Lemsterland 27 nov. 18851 Ulbe Huisman, geb. Lemsterland 13 dec. 1861, †?, zn. van Kleis Alberts en Antje Ulberts Koopmans.
3. Dirkje van Eyck, geb. Lemsterland 22 febr. 1862, †? 11 april 1950,71 begr. Echten (Lemsterland),71 tr. Schoterland 15 mei 1892 Jelle H. Hoogeveen, geb. Rotsterhaule 24 juli 1862, † 10 nov. 1913,71 begr. Echten (Lemsterland),71 zn. van Harmen Tijmens en Jeltje Jelles Hornstra.
4. Metje van Eyck, geb. Lemsterland 9 april 1864, †? 6 april 1935,72 tr. Lemmer 5 juni 189174 Jan W. Muurling, zn. van Willem.
5. Sjoerdje van Eyck, geb. Lemsterland 29 juni 1866, †? 2 juni 1914,71 begr. Echten (Lemsterland),71 tr. Lemsterland 16 mei 19021 Arend Bron, geb. 12 mei 1869,7123 jan. 1957,71 begr. Echten (Lemsterland),71 zn. van Jan Arends en Margje Harmsens Broers.
6. Jantje van Eyck, geb. Lemsterland 19 okt. 1868, † ald. 26 juli 1870.72
7. Jantje van Eyck, geb. Lemsterland 1 april 1871, † ald. 3 april 1892.72
8. Jeltje van Eyck, geb. Lemsterland 17 april 1873, †? 13 juni 1955,71 begr. Echten (Lemsterland),71 tr. Lemsterland 10 sept. 18971 Anne de Vries, †?.
9. Wieger, volgt VIIf.
10. Meinschje van Eyck, geb. 25 nov. 1879,7527 juli 1948,75 tr. Lemsterland 15 mei 19031 Minne J. de Vries, geb. 25 mei 1874,6011 febr. 1922.60

Notitie bij Lammert: bij huwelijk was hij timmerman te Echten.

1870 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097061 repertoire nr. 99 d.d. 7 juni 1870
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Lammert van Eyck, timmerman te Echten als schuldenaar
- Klaas Kerstes Koopmans, houtzaagmolenaar te Oosterzee als
schuldeiser
(Notarieel archief Friesland)

1874 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097065 repertoirenrs. 35 en 42 d.d. 14 maart 1874
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van de opstal van een huis en
timmerwinkel etc te Echten, koopsom fl. 860
- Lammert van Eyck, timmerman te Echten als verkoper
- Albert Meines Klijnsma te Echten als koper
(Notarieel archief Friesland)
Notitie bij Popkjen Sjoerds: bij huwelijk dienstmeid van beroep.
Notitie bij Ulbe: bron: email Harm Berger, Veenwouden.
koetsier bij dokter Hubenet of Groeneboom te Echten,ook winkelier in textielwaren. Later cafhouder te Echten Oosterzee (bron krantenartikel, ongedateerd van Harm Berger te Veenwouden)
Notitie bij Jelle H.: dit gezin woonde in Delfstrahuizen
Notitie bij Jan W.: email: Harm Berger, Veenwouden. molenaar van een watermolen te Oosterzee (bron: krantenartikel)
Notitie bij Anne: email: Harm Berger, Veenwouden
Notitie bij Meinschje: email: Harm Berger, Veenwouden

VIIe. Aebele van Eyck, geb. Echten (Lemsterland) 15 juni 1858,60 † Oldeberkoop 24 febr. 1950,60 tr. Lemsterland 15 mei 188576 Rinske Kroes, geb. Jubbega 26 okt. 1854,60 † Delfstrahuizen 4 febr. 1935,60 dr. van Andries Hendriks en Akke Hooiring.
Uit dit huwelijk:
1. Lammert van Eyck, geb. Lemsterland 25 nov. 1885,77 † Wolvega 25 mei 1971,78 tr. Lemsterland 18 mei 191113 Albertje Nijmeyer, geb. Westellingwerf 8 sept. 1890,7918 april 1974, dr. van Jacob en Hendrikje Piek.
2. Akke van Eyck, geb. Lemsterland 21 aug. 1887,78 † Sneek 17 april 1965,78 tr. Sneek 1 mei 190913 Jacob Reen, geb. Sneek 9 nov. 1882,13 †?, zn. van Marten en Anganus Ploegstra.
3. Andries van Eyck, geb. Lemsterland 29 dec. 1889,78 † ald. 13 aug. 1892.78
4. Fokje van Eyck, geb. Echten (Lemsterland) 5 mei 1892,8026 juli 1968.78
5. Jantje van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 15 dec. 1894,81 † ald. 19 april 1918.82
6. Andriesje (Diete) van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 23 mei 1897,78 † Oldeberkoop 1 okt. 1981.78
7. Wieger, volgt VIIIa.
8. Johannes, volgt VIIIb.

Notitie bij Aebele: 1896 Lemmer, notaris S. Spannenburg
Inv. nr. 097091 repertoire nr. 35 d.d. 16 maart 1896
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 900
- Ebele van Eyck, stoombootkapitein te Oosterzee als
schuldenaar
- N.V. Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam als
schuldeiser
(notarieel archief Friesland]

1898 Lemmer, notaris S. Spannenburg
Inv. nr. 097093 repertoire nr. 59 d.d. 2 mei 1898
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Ebele Lammerts van Eyck, winkelier te Oosterzee als
schuldenaar
- Michiel Peereboom, stoombootkapitein te Lemmer als
schuldeiser
(notarieel archief Friesland]

email Harm Berger 2006: "Aebele was een ondernemer.
Hij was zoals boven genoemd winkelier, daarnaast was hij timmerman, maar ook stoombootkapitein.
Verder stond er in Oosterzee een melkfabriek, op een zeker moment verzorgde hij alle melkaanvoer. Hij had vele half wilde paarden voor de melkwagens lopen.
Zijn doel was z’n 3 zoons in te zetten als timmerman, n als smid (nodig voor het beslaan van de paarden) en n als boer.
Het is hem niet helemaal gelukt,nl 2 werden boer (Wieger en Johannes) 1 werd timmerman (Lammert)
Zelfs op hoge leeftijd was hij niet altijd even gemakkelijk."
Notitie bij Lammert: Timmerman en kroeg baas aan de Otterweg te Bantega. Het gezin had 4 kinderen. (bron: Harm Berger, email 2006).
Notitie bij Albertje: bron: email Harm Berger, 2006.

VIIIa. Wieger van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 9 jan. 1900,78 † Heerenveen 18 sept. 1983,78 tr. Aaltje de Hoop, geb. 5 juni 1898, † 11 aug. 1988.
Uit dit huwelijk:
Rinske van Eijck, geb. Delfstrahuizen 22 sept. 1929,83 † Emmeloord 21 aug. 2007, begr. Wolvega 25 aug. 2007.83

Notitie bij Wieger: veehouder te Delfstrahuizen; het gezin had 4 dochters ((Griet, Renske, Sjoukje en Ruurdje) bron: email Harm Berger, veenwouden 2006.
Notitie bij Aaltje: email Harm Berger, 2006.
Notitie bij het overlijden van Rinske: ze is begraven bij haar jong overleden zoontje.

VIIIb. Johannes van Eijck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 14 maart 1905,84 † Wolvega 15 dec. 1978,85 tr. 10 mei 192884 Aaltje Douwes van der Molen, geb. Echten (Lemsterland) 12 sept. 1904,84 † IJsselham (Overijssel) 18 maart 1949.85
Uit dit huwelijk:
1. Aebele van Eijck, geb. Echtenerbrug 29 mei 1938,842 juni 1938.84
2. Jantje, volgt IXa.

Notitie bij Johannes: veehouder op de Kerspelhoeve te IJsselham (Oldemarkt).

IXa. Jantje van Eijck, geb. Oldemarkt (Overijssel) 14 sept. 1944, tr. Harm Berger, geb. Steenwijkerwold 18 juni 1945.
Uit dit huwelijk:
1. Thijs Johannes Harm (Theo) Berger, geb. 23 jan. 1969.
2. Aaltje Ummigje (Astrid) Berger, geb. 9 febr. 1971.
3. Johannes Berger, geb. 24 juni 1979.

Notitie bij de geboorte van Jantje: email Harm Berger, Veenwouden 2006
Notitie bij Harm: email Harm Berger, Veenwouden 2006
Notitie bij Thijs Johannes Harm (Theo): email Harm Berger Veenwouden, 2006.
Notitie bij Aaltje Ummigje (Astrid): email Harm Berger Veenwouden, 2006.
Notitie bij Johannes: email Harm Berger Veenwouden, 2006.

VIIf. Wieger van Eyck, geb. Lemsterland 16 nov. 1875, † Amsterdam 22 nov. 1965.72
Zijn zoon:
Lammert van Eyck, †?.

Notitie bij Lammert: email: Harm Berger, Veenwouden

VIh. Pieter van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 3 dec. 1838, † Lemsterland 13 maart 1888, tr. Schoterland 14 mei 1869 Antje van Winsen, geb. Amsterdam, dr. van Hendrik Jacobus en Jannetje van Hagen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIg.
2. Aebele, volgt VIIh.
3. Jantje van Eyck, geb. Lemsterland 5 aug. 1875, †?.
4. Jantje van Eyck, geb. Echten (Lemsterland) 5 aug. 1877, † 27 juli 1965,60 begr. Joure (Haskerland),60 tr. Lemsterland 22 juni 190686 Kleis Dijkman, geb. Echten (Lemsterland) 13 jan. 1878,8723 mei 1926,60 begr. Joure (Haskerland),60 zn. van Wiebren en Lammigjen Dijkstra.
5. Dirkje van Eyck, geb. Lemsterland 25 juli 1881, †?.

Notitie bij Pieter: boer te Echten (bron: e-mail Aukje Hulzinga 2010).
Notitie bij het overlijden van Antje: in 1928 is in Hengelo een Antje van Winsen overleden (mogelijk identiek?).

VIIg. Hendrik van Eijck, geb. Lemsterland 30 okt. 1872, †? 1 nov. 1958, begr. Heerenveen,60 tr. Lemsterland 10 mei 1895 Aukje Wind, geb. 13 aug. 1874, †?.
Uit dit huwelijk:
1. Aukje van Eijck, geb. Lemsterland 8 april 1894, † Lemmer 13 dec. 1976,88 tr. Sipke Hulzinga, geb. 2 maart 1890,8820 okt. 1943.88
2. Jacob van Eijck, geb. 14 juni 1896,8816 april 1898.88
3. Pieter, volgt VIIIc.
4. Jacob van Eijck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 17 maart 1900,88 † ald. 17 maart 1900.88
5. Antje van Eijck, geb. 16 jan. 1904,8824 mei 1904.88
6. Jaap van Eijck, geb. 13 dec. 1905,88 † Heerenveen 15 mei 1980.88

Notitie bij Hendrik: boer te Echten, heeft bij de bakker gewerkt en woonde later in Oranjewoud bij Heerenveen (bron: Aukje Hulzinga, e-mail 2010).
Notitie bij de geboorte van Aukje: Kind gewettigd middels brieven van wettiging bij K.B.
d.d. 10 december 1914.
aangiftedatum 02-12-1895, ruim een jaar na de geboorte!
Notitie bij Jaap: fotograaf Oranjewoud

VIIIc. Pieter van Eijck, geb. Lemsterland 5 febr. 1898, †? 1983,88 tr. 1e Johanna Dalstra, geb. Werden (D) 15 juli 1900,88 † Wieringerwaard 26 sept. 1977;88 tr. 2e 5 febr. 192088 Jeltje Scholte, geb. Echten (Lemsterland) 25 april 1897, † Alkmaar 9 aug. 1931.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jantje van Eijck, geb. Echten (Lemsterland) 6 aug. 1920,88 †?, tr. 8 jan. 194230 Jenne Dijkstra, †?.
2. Aukje van Eijck, geb. Echten (Lemsterland) 19 dec. 1921,30 †?, tr. Uiltje H. (Koos) van der Krieke, †?.
3. Hendrik van Eijck, geb. Echten (Lemsterland) 24 april 1926,3022 dec. 1999, begr. Beverwijk Duinrust 1999,60 tr. 24 april 195230 Betsje Bokma, geb. 4 juli 1930,30 †? 1988,60 begr. Beverwijk Duinrust 1988.60

Notitie bij Uiltje H. (Koos): bron persoon: e-mail Aukje Hulzinga 2010
Notitie bij Hendrik: werknemer Hoogovens IJmuiden

VIIh. Aebele van Eyck, geb. Lemsterland 3 sept. 1874, † Amsterdam 22 juni 1942, tr. 1e Lemsterland 21 dec. 1894 (echtsch. uitgespr.) Huigje Spits, geb. Burg (Schouwen-Duiveland) 29 dec. 1870,89 † Zaandam 27 jan. 1945,90 dr. van Phillipus en Elisabeth Slaager; tr. 2e Amsterdam 18 sept. 1913 Hendrika Gerritdina Kok, geb. Joure (Haskerland, †?, dr. van Willem Wijtzes en Grietje Huites Plantinga en gesch. echtg. van Minne Schotsman.
Uit het eerste huwelijk:
Pieter van Eyck, geb. Lemsterland 19 jan. 1895,90 †?.

Notitie bij Aebele: van beroep koffiehuishouder (bij zijn huwelijk in 1913), dat zal betekenen caf-eigenaar. Hij is dan de gescheiden echtgenoot van Huigje Spits.
Notitie bij de geboorte van Aebele: bij geboorte volgens Genlias als gebele geregistreerd. In Amsterdam heet hij net zoals zijn grootvader gewoon Aebele.
Notitie bij Hendrika Gerritdina: ze is bij haar huwelijk in 1913 de gescheiden echtgenoot van Minne Schotsman

VIi. Klaas van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 22 sept. 1842, †?, tr. Lemsterland 6 dec. 18681 Egbertje Althuisius, geb. Lemsterland 21 juni 1846, †?, dr. van Klaas Gerhardus en Reinderika Harmens Kluwer.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt VIIi.
2. Dirkje van Eyck, geb. Lemsterland 8 dec. 1871, † Echten (Lemsterland) 30 juli 1931.
3. Reinderika van Eyck, geb. Lemsterland 19 juni 1873, † Doniawerstel 28 juli 1921.13
4. Aebele (Ebele), volgt VIIj.
5. Harmen, volgt VIIk.
6. Wieger, volgt VII-l.
7. Elisabeth van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 7 dec. 1883, †?, tr. Amsterdam 15 maart 1917 Klaas Gerhardus Althuisius, geb. Amsterdam omstr. 1876, †?, zn. van Gerhardus en Annigje Bosman.
8. Lammert van Eyck, geb. Oosterzee (Lemsterland) 18 mei 1886, †?, tr. Amsterdam 18 juni 1913 Cornelia Maria op den Brouw, geb. Haarlemmermeer, †?, dr. van Marinus en Elizabeth Hevel.
9. Zwaantje van Eyck, geb. Echten (Lemsterland) 22 aug. 1889, †?, tr. Amsterdam 8 mei 1913 Harm Blessinga, geb. Amsterdam 1889, †?, zn. van Jochum en Trijntje de Best.

Notitie bij Klaas: broodbakker te Amsterdam (bron huwelijksregisratie zoon Lammert 1913 en dochter Zwaantje 1913)
Notitie bij Egbertje: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Dirkje: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Reinderika: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij het overlijden van Reinderika: leeftijd op Genlias onjuist vermeld, 28 jaar, moet 48 jaar zijn.
Notitie bij het huwelijk van Klaas Gerhardus en Elisabeth: gescheiden echtgenoot van Trijntje de Boer.
Notitie bij Klaas Gerhardus: schipper (bij huwelijk in 1917)
Notitie bij Lammert: machinist. woont bij huwelijk van zijn broer Wieger (in 1908 in Amsterdam) te Warnsveld (is getuige bij dit huwelijk).
Is eveneens getuige bij het huwelijk van zuster Zwaantje in 1913 (is dan woonachtig te Hilversum) en getuige bij zuster Egbertje te Amsterdam (1920).
Notitie bij het huwelijk van Cornelia Maria en Lammert: getuige bij het huwelijk is oa Harm Blessinga (gehuwd met Zwaantje van Eijck), postbeambte, zwager van de bruidegom en eveneens wonend te Amsterdam.
Notitie bij Zwaantje: brievenbesteller (huwelijk 1913)

VIIi. Klaas van Eijck, geb. Lemsterland 23 jan. 1869, † Leeuwarden 8 juli 1931, tr. Doniawerstal 17 april 189291 Fokje Kampen, geb. Idskenhuizen 7 aug. 1869, † Huizum 21 jan. 1944, dr. van Oene Geerts en Sytske Folkerts Verbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Aebele van Eijck, geb. Dioniawerstal 13 juni 1892, † Franeker 6 aug. 1904.
2. Sytske van Eijck, geb. Langweer (Doniawerstal) 31 mei 1893,92 † Amsterdam 17 juli 1943, tr. Leeuwarden 23 juni 1915 Hendrik Anne Botter, geb. Leeuwarden 3 mei 1890,93 † Amsterdam 17 juli 1943, zn. van Hendrikus Nicolaas en Antje de Jong.
3. Egbertje van Eijck, geb. Doniawerstal 3 april 1897, † Leeuwarden 22 febr. 1986,94 tr. Leeuwarden 3 april 1920 Andreas van der Burgh, †?.
4. Dirkje (Dukke) van Eijck, geb. Langweer (Doniawerstal) 24 juni 1898, † Leeuwarden 29 juli 1978.
5. Geeltje (G) van Eijck, geb. Leeuwarden 20 mei 1900, † ald. 24 okt. 1974,95 tr. Eelze de Waard, geb. Tietjerksteradeel 8 dec. 1895,96 † Leeuwarden 28 april 1979.95
6. Elisabeth (Lies) van Eijck, geb. 1904, † Bussum 2 jan. 1992, tr. Taco van der Gaast, geb. omstr. 1900, † Bussum 27 juli 1986.
7. Klaas Aebele, volgt VIIId.
8. Oene van Eijck, geb. Franeker 27 mei 1909,96 † Heerenveen 25 juli 1969,96 tr. Christina Eelkje Vries, geb. Rotterdam 3 april 1903, † Heerenveen 23 aug. 1990.
9. Fokje van Eijck, geb. Leeuwarden 5 juni 1911, † ald. 29 maart 1993, tr. 193697 Kornelis Boers, geb. omstr. 1902, † Leeuwarden 2 okt. 1988.

Notitie bij Klaas: bron: P.S. Hummelen email
beroep: machinist op de Stanfries.
Notitie bij Fokje: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Klaas Aebele: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Sytske: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij het overlijden van Sytske: Op 17 juli 1943 zijn Sytske van Eyck en Hendrik Anne Botter omgekomen bij het bombardement van de Amerikanen op 17-7-1943. Dit bombardement was bedoeld om de Fokkerfabrieken te bombarderen. Er hebben 3 bombardementen plaatsgevonden. Bij deze bombardementen kwamen in totaal 206 mensen om het leven. 93 van hen liggen begraven op de Noorderbegraagplaats Buiksloterdijk 83 te Amsterdam. Er is hier een monument voor de omgekomenen bij deze 3 bombardementen. Sytske en Hendrik Anne staan ook op de lijst van de 93 slachtoffers. Zij woonden aan de Kievitstraat 23 hs in Amsterdam. Elk jaar op 17 juli herdenkt men de slachtoffers van de bombardementen (bron: e-mail P.S. Hummelen en Karin van Eijck, 2009).
Notitie bij Hendrik Anne: kruidenier (bron: overlijdensakte)
Notitie bij het overlijden van Hendrik Anne: overleden bij een bombardement op Amsterdam in WOII.
bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Egbertje: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Andreas: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Dirkje (Dukke): bron: P.S. Hummelen e-mail
was hoofdzuster van de krankzinnigeninrichting te Bakkum en later van de Borniakliniek te Leeuwarden.
Jubileerde op 15 december 1952 bij de Borniakliniek waar ze toen 25 jaar in dienst was. In de Leeuwarder Courant stond op zaterdag 13 december het volgende over haar vermeld:
"In de persoon van hoofdzuster D. van Eyck jubileert maandag in de Borneakliniek een verpleegster in hart en nieren. In de kwart eeuw, die zij daar heeft gewerkt, zijn de patienten en het werk voor alles gegaan. Voor de lijdende mensheid heeft zij zichzelf voortdurend weggecijferd. Het is dan ook niet overdreven gezegd, dat de Borniakliniek en zij met elkaar zijn vergroeid. Talloze mensen heeft zij in moeilijke perioden van hun leven bijgestaan en gedurende de oorlog heeft zij verdienstelijk werk gedaan voor de onderduikers die in deze kliniek een goede schuilplaats zochten. Voor de jubilerende hoofdzuster naar Leeuwarden kwam was zij hoofdverpleegster van de krankzinnigeninrichting in Bakkum".
(Bron: roepnaam en beroep en krantenartikel ontleend aan e-mail Karin van Eijck, 2009).
Notitie bij de geboorte van Dirkje (Dukke): geboorteplaats Langweer ontleend aan e-mail Karin van Eyck, 2009.
Notitie bij het overlijden van Dirkje (Dukke): overleden in het verzorgingstehuis Triotel in Leeuwarden (bron: Karin van Eijck; e-mail 2009)
Notitie bij Geeltje (G): roepnaam ontleend aan e-mail Karin van Eyck, 2009.
Notitie bij Eelze: Eelze richtte in 1923 het LAB (Leeuwarder Autobus Bedrijf)
op destijds een begrip in Friesland. (bron: e-mail van Oene Wagenaar Mildam september 2007).
Notitie bij Elisabeth (Lies): bron: P.S. Hummelen en Karin van Eijck (2009) e-mails.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth (Lies): bron: geboorte e-mail Karin van Eyck, 2009
Notitie bij het overlijden van Elisabeth (Lies): bron: overlijden e-mail Karin van Eyck, 2009
Notitie bij Taco: Taco en Lies hebben jarenlang een Kapperszaak en Lies een Schoonheidssalon in Leeuwarden aan het Ruiterskwartier gehad (bron: e-mail Karin van Eijck, 2009).
Notitie bij het overlijden van Taco: Taco was bij overlijden 86 jaar oud bron: e-mail Karin van Eijck, 2009.
Notitie bij Oene: bron van deze persoon: e-mail van Oene Wagenaar Mildam
Notitie bij Christina Eelkje: bron van deze persoon: e-mail van Oene Wagenaar Mildam
Notitie bij Fokje: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij de geboorte van Kornelis: bron: geboorte Karin van Eijck (e-mail 2009)

VIIId. Klaas Aebele van Eijck, geb. Franeker 26 mei 1906, † Leeuwarden 1 okt. 1989, tr. 6 aug. 1930 Sietske Uilkema, geb. Grouw (Haskerland) 5 maart 1906, † Leeuwarden 2 maart 2000.
Uit dit huwelijk:
1. Sybren Klaas van Eijck, geb. Leeuwarden 27 dec. 1932, † Heerenveen 28 april 2004.
2. Johan van Eijck, geb. Leeuwarden 20 juli 1944,98 † ald. 5 aug. 1944.98

Notitie bij Klaas Aebele: bronnen: P.S. Hummelen email en Karin van Eijck (e-mail 2009).
Had een taxibedrijf in Leeuwarden.
Naam van dit bedrijf was: "Taxibedrijf van Eijck", ook wel "Van Eijck’s Taxibedrijf". Klaas Eabeles van Eijck is in 1930 begonnen met 1 taxi in de Minnemastraat in Leeuwarden.
In 1936 zijn zij verhuisd naar de Noorderweg 24 in Leeuwarden en daar huurden zijn het pand aan de Noorderweg.
Hij had daar twee taxi’s. In de oorlog is het huis toen gevorderd door de Duitsers en zijn mijn opa en Oma met de kinderen naar boven op de zolder gestuurd. Daar hebben zijn zo 4,5 jaar geleefd.
Begin 1955 is Klaas verhuisd naar de Baljestraat 21 in Leeuwarden. In 1963 is het taxibedrijf overgenomen door zijn beide zoons Sybren Klaas en Klaas Syberen. Ook namen deze broers het bedrijf "Zilvertax"van de heer van Kammen over. Het bedrijf was gevestigd aan de Van Swietenstaat 14 te Leeuwarden.
Per 1 september 1970 is de Zilvertax , samen met de Lijstertax van de heer J. Schumacher, en de Citax van de heer J.F. Wiersma opgegaan in de Leeuwarder Taxi Centrale (LTC). Later heeft de heer Schumacher het taxibedrijf van de heer Wiersma erbij
gekocht. En in 1980 hebben de gebroeders van Eijck hun bedrijf verkocht aan de heer Schumacher. De LTC is daarna doorgegaan onder het bewind van de heer Schumacher. Later is de LTC overgenomen door de FRAM. Friesche Autobus
Maatschappij (bron: Karin van Eijck).
Notitie bij het huwelijk van Sietske en Klaas Aebele: bron: huwelijksdatum Karin van Eijck (e-mail 2009)
Notitie bij Sietske: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij de geboorte van Sietske: bron: geboorteplaats en geboortedatum Karin van Eijck (e-mail 2009)
Notitie bij het overlijden van Sietske: bron: overlijden Karin van Eijck (e-mail 2009)
Notitie bij Sybren Klaas: bron: P.S. Hummelen e-mail en Karin van Eijck (e-mail 2009)
had een taxibedrijf in Leeuwarden, begin jaren zestig, samen met zijn broer, overgenomen van hun vader.
Zie informatie bij vader Klaas.
Notitie bij Johan: bron persoon: Karin van Eijck, e-mail 2009 en 2010 en P.S. Hummelen 2010.
Notitie bij het overlijden van Johan: had geen verbinding tussen slokdarm en maag (Karin van Eijck e-mail 2009).

VIIj. Aebele (Ebele) van Eyck, geb. Lemsterland 8 okt. 1875, † Amsterdam 22 juni 1942, tr. Lemsterland 5 maart 189799 Alida Schippers, geb. Lemsterland 4 sept. 1876,13 †?, dr. van Hendrik Jans en Aaltje Wybes Klijnsma.
Uit dit huwelijk:
1. Egbertje van Eyck, geb. Lemsterland 16 mei 1897,100 †?, tr. Amsterdam 4 maart 1920 (echtsch. uitgespr. ald. 15 juni 1931) Bernard van Bilderbeek, †?, zn. van Hendrik en Aaltje Vuijk.
2. Aaltje van Eyck, geb. Lemsterland 3 juli 1898,100 †?, tr. Amsterdam 18 sept. 1924 August Otto, geb. Rheijdt (Duitsland), zn. van Karl en Elise Otto Blasberg.
3. Rika Hendrika van Eyck, geb. Amsterdam omstr. 1900, †?.

Notitie bij Aebele (Ebele): stationsassistent, in 1913 getuige bij huwelijk zuster Zwaantje en is dan spoorwegambtenaar te Uitgeest.
In 1917 is Aebele getuige bij het huwelijk van zuster Elisabeth, dan is hij spoorwegambtenaar te Amsterdam.
Notitie bij Alida: bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Bernard: handelscorrespondent (journalist)
Notitie bij August: chromo lithograaf
Notitie bij Rika Hendrika: zonder beroep (huwelijk 1915)

VIIk. Harmen van Eyck, geb. Lemsterland 11 mei 1878, † Amsterdam 26 jan. 1945, tr. Lemsterland 17 mei 19011 Akke Lykles, geb. Idaarderadeel 30 juli 1877,101 †?, dr. van Lykle Pieters.
Uit dit huwelijk:
Betje Elisabeth van Eyck, geb. Amsterdam omstr. 1898, †?, tr. Amsterdam 31 jan. 1929 Albert Jan Runneboom, geb. Weesp, †?, zn. van Johannes en Louisa Alida Mooij.

Notitie bij Harmen: broodbakker te Amsterdam
Notitie bij Albert Jan: kantoorbediende

VII-l. Wieger van Eyck, geb. Lemsterland 3 okt. 1880, † Amsterdam 5 juni 1945, tr. 1e Lemsterland 17 aug. 1900 Heintje van der Ziel, †?; tr. 2e Amsterdam 29 okt. 1908 Anna Margeretha Jannetje van Langeraad, geb. Brouwershaven, †?, dr. van Cornelis en Pieternella Cornelia Kristalijn.
Uit het eerste huwelijk:
Lammert van Eyck, geb. Utingeradeel 20 jan. 1901, †?.

Notitie bij Wieger: machinist (hij huwelijk in 1908).
Notitie bij het overlijden van Wieger: bij overlijden vermeld: zonder beroep.

Vg. Hiltje Wiegers van Eyck, geb. Marssum (Frl.) 22 jan. 1799,28 † Joure (Haskerland) 22 mei 1881, tr. Joure (Haskerland) 11 maart 1820 Wisse Piekes van der Meulen, geb. 1784, † Gaasterland 24 nov. 1854.65
Uit dit huwelijk:
Pieke Wisses van Eyck (van der Meulen), geb. Haskerland 23 juni 1819, † Sloten 11 jan. 1895.102

Notitie bij Hiltje Wiegers: 1855 Balk, notaris G. Zandstra
Inv. nr. 007026 repertoire nr. 9 d.d. 15 februari 1855
Boedelbeschrijving
- Hiltje Wiegers van Eyck te Balk, weduwe van Wisse Piekes
van der Meulen als moeder van en voogd over Lammert,
Sjouke, Pieter en Trienus Wisses van der Meulen
- Pieke Wisses van der Meulen Meulen te Sloten
- Sibble Johannes Visser te Sloten, gehuwd met Mettje
Wisses van der Meulen
- Wouter Wisses van der Meulen te Balk
- Age Wouters van der Meulen te Akkrum als toeziend voogd
(Notarieel Archief Leeuwarden)
Notitie bij het huwelijk van Wisse Piekes en Hiltje Wiegers: bij het huwelijk wordt een eerder geboren kind erkend, te weten Pieke, geboren 23-06-1819 genaamd Pieke Wisses.
Notitie bij Wisse Piekes: kastelein te Grouw.
Notitie bij het overlijden van Wisse Piekes: 70 jaar gehuwd
Notitie bij Pieke Wisses: is voor het huwelijk van de ouders geboren, geecht biuj het huwelijk van zijn ouders en daarmee de naam van der Meulen krijgend.
Notitie bij het overlijden van Pieke Wisses: 75 jaar weduwnaar, heet bij overlijden van der Meulen

IVe. Jelke Pieters van Eyck, ged. Oosterwolde (Frl.) 16 maart 1764, † Roordahuizum (Frl.) (Idaarderadeel) 9 sept. 1842, tr. Marssum (Frl.) 6 juni 1790 Rigtje Pieters Spanjer, geb. Marssum (Frl.) 9 aug. 1768, † Roordahuizum (Frl.) 19 maart 1850, dr. van Pieter Durcks en Attje Gerrits van der Wall.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Jelkes, volgt Vh.
2. Gerrit Jelkes, volgt Vi.
3. Wieger Jelkes, volgt Vj.
4. Jentje Jelkes van Eyck, geb. Hemelum (Hemelumer Oldeferd) 10 dec. 1796,103 ged. Hemelum, Mirns en Bakhuizen 25 dec. 1796,103 † Idaarderadeel 10 april 1850, tr. Baarderadeel 8 mei 1845 Ynske Penninga, geb. Jorwerd 27 okt. 1796, † ald..
5. Attje Jelkes van Eyck, geb. Jorwerd 3 nov. 1798, † gemeente Hennarderadeel 17 april 1882, tr. 1e gemeente Baarderadeel 5 juni 1822 Folkert Joukes Kuperus, geb. Jorwerd 13 juli 1799, † ald. 20 aug. 1822,104 zn. van Jouke Petrus Cuperus en Hiske Lieuwes Faber; tr. 2e Baarderadeel 17 mei 1828 Rinse Meinderts Kreger, geb. Rauwerd 8 jan. 1804, † gemeente Baarderadeel 30 april 1885, zn. van Meindert en Jouke Hanses.

Notitie bij Jelke Pieters: gezworen klerk van Baarderadeel te Jorwerd (1800, bron: Leeuwarder Courant 01-01-1800 en 22-08-1801); deurwaarder bij het Vredegericht(=kantongerecht te Rauwerd) in 1815 nog in functie tijdens het huwelijk van zoon Wieger.
tijdens het huwelijk van hun zoon Pieter Jelkes van Eyck (1825 ) wonen Jelke en vrouw te Jorwerd, Jelke is dan zonder beroep. In 1828 (tijdens huwelijk van dochter Attje) woont Jelke met zijn vrouw in Oosterwierum. Jelke wordt dan betiteld als oud-deurwaarder bij het Vredegeregt.
Jelke is waarschijnlijk met zn moeder van Oosterwolde, via Drachten in 1789 in Marssum beland.
In 1811 neemt de familie te Jorwerd officieel de naam van Eyck aan, het gezin staat als volgt geregistreerd:
Familienamen 1811
Eyck, Jelke van, Jorwerd 60
k. Pieter 22, Gerryt 20, Wijger 18, Jentje 16, Attje 14
Mairie Jorwerd, fol. 15v
In 1798 doen Jelke van Eyck en Rixtje Pytters in Jorwerd geloofsbelijdenis. Het gezin verhuist met de 2 jongste kinderen Attje en Jentje op 30-10-1826 met kerkelijke attestatie naar Oosterwierum. Hiervandaan vertrekken ze, -en dan zonder kinderen- op 20-11-1835 met kerkelijke attestatie naar Roordahuizum.
Volgens de huwelijksake van zoon Wieger zou deze geboren zijn in Stavoren. Dit betekent dat het gezin van Jelke rond die tijd in Stavoren moet hebben gewoond.

Jelke ondertekent de huwelijksakte van dochter Attje in 1822 met de naam "van Eijck".

1819 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067001 repertoire nr. 84 d.d. 26 mei 1819
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een huizinge te Jorwerd, koopsom
fl. 1950
- Jelke van Eick te Jorwerd, gehuwd met Richtje Pieters
Spanjer als verkoper
- Antje Doekles Sjonstra te Jorwerd, weduwe van Tjomme
Yntes Kingma als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1815 * Leeuwarden, notaris J. D. Hanekamp van Harinxma
Inv. nr. 079009 repertoire nr. 72 d.d. 18 maart 1815
Extract, akte niet aanwezig
- Jelger van Eyck te Jorwerd
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1817 Heeg, notaris W. Steenbeek
Inv. nr. 054006 repertoire nr. 119 d.d. 9 september 1817
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 700
- Jelke van Eyck, deurwaarder te Jorwerd als schuldenaar
- Sipke Annes Feykes, boer te Jorwerd als schuldeiser
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1818 * Leeuwarden, notaris J. D. Hanekamp van Harinxma
Inv. nr. 079010 repertoire nr. 29 d.d. 2 maart 1818
Obligatie
- Jelte van Eyck, deurwaarde te Jorwerd; kapitaal fl. 300
- Atje Gerrits te Marssum, weduwe van Pieter Dirks als
borg; kapitaal fl. 300
- Pieter Dirks, in leven gehuwd met Atje Gerrits;
borgstelling door zijn weduwe
- Daniel van Engelen, secretaris te Sneek; kapitaal fl. 300
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)
Notitie bij de geboorte van Jelke Pieters: in de memoires van successie van Jelke staat dat deze geboren was op 9-4-1766 te Oosterwolde. Als dit klopt zou de doop van 16-03-1764 een oudere broer betreffen.
Notitie bij het overlijden van Jelke Pieters: Bij het overlijden van Jelke verscheen in de Leeuwarder Courant de volgende annonce:

Heden overleed na een langdurig lijden, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen , mijn geliefde Echtgenoot JELKE van EIJCK. In den ouderdom van 76 jaren en 6 maanden, na eene Echtverbindtenis van ruim 52 jaren.
Men gelieve deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen.
Roordahuizum, R.P. SPANJER,
Den 9 september 1842 wed. J. van Eijck.

Memories van Successie

Kantoor Sneek, overl. jaar 1842

Overledene : Jelke Peters van Eyck
Overleden op: 9 september 1842
Wonende te : Roordahuizum
Tekst:
76 jaar (geboren 9/4/1766 te Oosterwolde); man van Rigtje Pieters Spanjer; 3
kinderen. (van Idaarderadeel gerenvooieerd naar kantoor Leeuwarden)

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14057
Dagregisternr.: Ongenummerd, september

Op microfilm nr. 282 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar
(bron: Tresoar.nl).
Notitie bij Rigtje Pieters: 1846 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078048 repertoire nr. 116 d.d. 30 april 1846
Testament
- Richtje Pieters Spanjer te Roordahuizum, weduwe van Jelke
Pieters van Eyck

(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Notitie bij het overlijden van Rigtje Pieters: Bij het overlijden van Jelke verscheen in de Leeuwarder Courant de volgende annonce:

Heden morgen omstreeks half vijf ure, overleed, tot onze bittere droefheid, onze geliefde moeder en grootmoeder RIGTJE PIETERS SPANJER, Wed. van J. van Eijck, in den gezegenden ouderdom van 81 jaren en 7 maanden.
Roordahuizum, J.J. van EIJCK.
Den 19 maart 1850 uit aller naam.

Memories van Successie

Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1850

Overledene : Richtje Pieters Spanjer
Overleden op: 19 maart 1850
Wonende te : Roordahuizum
Tekst:
weduwe van Jelke Pieters van Eyck; moeder van Pieter, gepensioneerd
hoofdcommies rijksbelastingen te Vriezenveen, Atje (weduwe van Folkert Joukes
Kuperus; vrouw van Rinze Meinderts Kreger, wagenmaker Lutkewierum), wijlen
Wieger, in leven griffier kantongerecht Lemmer (vader van Richtje Wiegers van
Eyck, vrouw van Roelof Hesselius Brandenburg, idem aldaar), wijlen Gerrit (man
van Rinske Johannes v.der Meer, te Oostermeer; vader van minderjarige Jelke
Gerrits van Eyck) en reeds 10/4/1850 kinderloos overleden Jentje Jelkes van
Eyck, gerechtsdeurwaarder Leeuwarden en gerecht Rauwerd wonend te Roordahuizum
(erft beschikbare deel boven zijn wettelijk deel) (5 staken ab intestato elk
tot 1/5 gerechtigd); legaat voor kleindochter Folkertje Folkerts Kuperus (fl.
600,-).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 11072
Dagregisternr.: 496
Register IV : 2035
Op microfilm nr. 194 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar
Notitie bij Jentje Jelkes: bij zijn huwelijkdeurwaarder bij de arrondisementsrechtbank te Leeuwarden en bij het kantongerecht te Rauwerd (1845) en wonend te Roordahuizum (1845).

1823 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067004 repertoire nr. 73 d.d. 12 juli 1823
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een gedeelte van een bouwland te
Weidum, koopsom fl. 586
- Jentje Jelkes van Eyck te Jorwerd als verkoper
- Willem Kornelis Bonnema te Weidum als verkoper
- Marten Luitzens Kingma te Weidum als koper
- Ymke Luitzens Kingma te Weidum als koper
- Vroukjen Luitzens Kingma te Weidum als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1824 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067004 repertoirenrs. 45 en 47 d.d. 28 juni 1824
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge te Baard, koopsom
fl. 650
- Jentje Jelkes van Eyck te Jorwerd als verkoper
- Gerrit Piers de Jong te Baard als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

Citaat uit akte:
ten verzoeke van Jentje Jelkes van Eijck, Deurwaarder bij het Vredesgeregt van het Kanton Rauwerd, wonende te Oosterwierum, als mondeling gelastigde van de gezamenlijke Erfgenamen van wijlen Hiske Lieuwes Faber opgenoemd en daarvoor ??? geprocedeerd tot de publieke verkooping van huismeubelen, linnen, kleding en lijfdragt, waaronder geen goud of zilver etc.
(transcriptie van Paul Cuperus, ontvangen via mail 2007).1828 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067009 repertoire nr. 160 d.d. 7 januari 1828
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 260
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
- Jentje Jelkes van Eyck te Oosterwierum
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1829 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067010 repertoirenrs. 270 en 281 d.d. 14 januari
1829
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Jorwerd
- Toussaint Gosliga te Jerwerd als verkoper
- Herre Harmens Poelsma te Leeuwarden als verkoper
- Taeke Harmens Poelsma te Huizum als verkoper
Betreft de koop van een huizinge en hovinge en erf te
Jorwerd, koopsom fl. 600
- Bouwe Jetzes Kalma te Jellum als koper
Betreft de koop van een huizinge en hovinge en erf te
Jorwerd, koopsom fl. 600
- Jentje Jetzes van Eyck te Oosterwierum als koper
Betreft de koop van een perceel greidland, koopsom fl. 609
- Jan Aukes Sierdsma te Jorwerd als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1834 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078024 repertoire nr. 50 d.d. 20 februari 1834
Royement, akte is wel aanwezig
- Jan Ruurds Lantema, koopman te Irnsum
- Jentje Jelkes van Eyck, deurwaarder te Leeuwarden als
voogd over de kinderen van Jan Ruurds Lantema
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1834 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078025 repertoire nr. 282 d.d. 27 augustus 1834
Inventaris
- Johannes Everts van Aisma, landbouwer te Beetgum als
voogd over de geinterdiceerde Sybren Sybrens Spanjer te
Marssum, voorheen koelmelker
- Jentje Jelles van Eyck, deurwaarder te Oosterwierum
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1845 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078046 repertoire nr. 88 d.d. 6 mei 1845
Huwelijksvoorwaarden
- Jentje Jelkes van Eyck, deurwaarder te Roordahuizum als
bruidegom
- Ynske Penninga te Jorwerd als bruid
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Notitie bij het overlijden van Jentje Jelkes: Memories van Successie

Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1850

Overledene : Jentje Jelkes van Eyck
Overleden op: 10 april 1850
Wonende te : Roordahuizum
Tekst:
gerechtsdeurwaarder Leeuwarden en van gerecht Rauwerd wonend te Roordahuizum;
man van Ynskje Penninga; geen kinderen; zoon van wijlen Jelke Pieters van Eyck
& wijlen Rigtje Pieters Spanjer (overleden 19/3/1850: zie memorie 11072/496);
broer van Pieter, gepensioneerd hoofdcommies rijksbelastingen te Vriezenveen,
Atje (weduwe van Folkert Joukes Kuperus; vrouw van Rinze Meinderts Kreger,
wagenmaker te Rien o/Lutkewierum), wijlen Wieger, in leven griffier
kantongerecht Lemmer (vader van Richtje Wiegers van Eyck, vrouw van Roelof
Hesselius Brandenburg, idem aldaar) en wijlen Gerrit Jelkes van Eyck, in leven
rijksbelastingontvanger te Oostermeer (man van Rinske Johannes v.der Meer,
aldaar; vader van minderjarige Jelke Gerrits van Eyck). Saldo fl. 3.726,64. (in
memorie van zijn moeder genoemde Folkertje Folkerts Kuperus is thans vrouw van
Hein de Haan, onderwijzer te Idaard)

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 11072
Dagregisternr.: 537
Register IV : 2358
Op microfilm nr. 194 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar (bron: Tresoar.nl).
Notitie bij Ynske: Ynskes vader was vanaf 1789 predikant te Jorwerd tot deze in 1840 met emiritaat gaat (bron: http://home.hccnet.nl/t.penninga/genealogie/parenteel2.html)
Notitie bij Attje Jelkes: naaister.
In 1822 ondertekent Attje de trouwakte als " A.J. van Eyck" en 1828 ondertekent ze de trouwakte met "A.J. van Eick".


1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoire nr. 151 d.d. 18 december 1827
Inventaris
- Meinte Durks van der Berg te Oosterlittens
- Hendrik Durks Dijkstra te Nijeholtwolde
- Sake Jans de Jong te Oosterlittens
- Petrus Joukes Kuperus te Jorwerd
- Lieuwe Joukes Kuperus te Bozum
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum
- Petrus Folkerts Kuperus te Bozum
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


Gerrit Jelkes van Eijck was comparant in de akte als gemachtigde voor de minderjarige dochter Folketje Folkerts Kuperus van zijn zuster Attje Jelkes van Eijck, weduwe van Folkert Joukes Kuperus, zoon van de overledene. Petrus Folkerts Kuperus, genoemd als toeziend voogd, is een neef van Folkert Joukes Kuperus.

Citaat uit de akte:
6e (6e comparant) Gerrit Jelkes van Eijck, ontvanger der Rijks Belastingen, wonende te Oosterwierum, als gevolmagtigde volgens onderhandsche procuratie, in dato de dertiende der tegenwoordigen maand December, geregistreerd door daarop geplaatste quitance dus luidende: Geregistreerd te Leeuwarden: den veertiende December 1800 zeven en twintig, deel 15, folio 137, ontvangen een gulden een cent voor regt en verhoogingen (getekend ADG van Limburg Stirum) - van Attje Jelkes van Eijck, weduwe van wijlen Folkert Joukes Kuperus, naaister, wonende te Oosterwierum, in kwaliteit als moeder en voogdes van haar minderjarige dochter, Folkertje Folkerts Kuperus, bij wijlen gedachte harer man in echte gewonnnen,- geadsisteerd met Petrus Folkerts Kuperus, timmerman wonende te Bozum, als toeziend voogd van dezelve minderjarige zijnde de aangehaalde procuratie door de gemagtigde geaccepteerd, duidelijk en echt verklaard, na gedane voorlezing aan de tegenwoordige minute geannoteeerd, nadat daarvan op de procuratie zelve melding gemaakt, en zulks door de comparant gemagtigd, de getuigen en den notaris was getekend-------------------------------------------------------------------------------
(transcriptie van de hand van Paul Cuperus, via mail ontvangen
Notitie bij Folkert Joukes: bij huwelijk timmerknecht van beroep.
Notitie bij het huwelijk van Rinse Meinderts en Attje Jelkes: het echtpaar is tijdens het huwelijk woonachtig in Oosterrwierum.
Notitie bij Rinse Meinderts: tijdens zn huwelijk wagenmakersknecht (1828) te Oosterwierum.

Vh. Pieter Jelkes van Eijck, geb. 27 nov. 1790, ged. Marssum (Frl.) 25 dec. 1790, † Vriezenveen 29 juni 1858, tr. Vriezenveen 4 juni 1825 Magdalena Hospers, geb. Vriezenveen 13 febr. 1806, † ald. 9 febr. 1883,105 dr. van Gerrit en Janna Eshuis.
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt VIj.
2. Rigtje van Eijck, geb. Vriezenveen 11 okt. 1825,106 †? na 1895, tr. 1e Den Ham 26 juli 184513 Gerben Sakes van der Ploeg, geb. Kortwoude (Surhuizum) omstr. 1803, † Vriezenveen 1866; tr. 2e Ambt Almelo 8 juli 1869 Klaas Schuurman, geb. Urk 24 febr. 1817, † Almelo 1892, zn. van Pieter.
3. Zellejetta van Eijck, geb. Tubbergen 28 juni 1829, † Huizen bij Hoogeveen 16 juni 1892, tr. Vriezenveen 10 mei 1856 Hendrik Hekhuis, geb. Vriezenveen 1 mei 1824, † De Huizen bij Hoogeveen 24 nov. 1917, zn. van Hendrik en Fina Aman.
4. Gerharda van Eijck, geb. Vriezenveen 10 jan. 1831, † Tubbergen 22 juni 1834.107
5. Juliana van Eijck, geb. Vriezenveen 18 dec. 1833, † Bergentheim (Ambt Hardenberg) 9 febr. 1837.
6. Gerharda van Eijck, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 11 febr. 1835, † Vriezenveen 1 dec. 1905, tr. Vriezenveen 26 april 186213 Gerhardus Mulder, geb. Vriezenveen 1834,108 † ald. 3 maart 1909, zn. van Jan en Kunnigjen Lemans.
7. Wieger van Eijck, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 23 okt. 1837, † Vriezenveen 23 febr. 1859.
8. Juliana van Eijck, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 20 jan. 1840, † Ferweradeel 8 jan. 1876, tr. Vriezenveen 7 juli 1866 Albertus Goedheer, geb. Bergen op Zoom 22 dec. 1835,109 † Rotterdam 3 okt. 1887,109 zn. van Carel en Lucretia Sluijters; hij hertr. Dokkum 3 mei 1877 Doetje Posthumus.
9. Magdalena van Eijck, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 13 dec. 1842, † Vriezenveen 19 aug. 1849.
10. Pieter Jelkes van Eijck, geb. Vriezenveen omstr. 1846, † ald. 5 maart 1851.
11. Gerrit van Eijck, geb. 1850, † Vriezenveen 17 juni 1870.110

Notitie bij Pieter Jelkes: (hoofd-)commies.

In een krantenartikel uit 1815 staat P.J. van Eijck vermeld als "extra-ordinaire commies ter recherche Oostmahorn" (bron: Nederlandse Staatscourant 9 juni 1815). Hij doneert dan 30 gulden in verband met een gift voor de versterking van de strijdkrachten in verband met de situatie in Nederland op dat moment. Zijn naam staat in een overzicht van giften door commiezen.
Op 30-06-1815 staat zijn naam vermeld in een lijst van eervolle vermelde commiezen die zich aangemeld hadden voor de vrijwillige wapening. Vermeld staat dat Pieter een jaarlijks traktement had van 250 gulden, ter vergelijking een rijdende commies had een jaartraktement van 800 gulden. Pieter was toenertijd 24 jaar oud en werkzaam in het District Hogezand, Ressorten Harlingen, Departement Harlingen. Hij was ingedeeld als jager te paard in het arrondisement Arnhem (bron: Nederlandse Staatscourant).

volgens de huwelijksakte was Pieter toen douaneambtenaar "commis van de eerste Klasse te voet, der Directe Belastingen in- en uitgaande rechten en accijns, gestationeerd te Vriezenveen". In de geboorte en overlijdensregisters ook wel aangeduid als hoofdcommies. Later winkelier in kleding en volgens Johanna Bom-Teunis ook gemeenteontvanger te Vriezenveen (mondelinge info ca. 1972). Bij het overlijden van zoontje Pieter Jelkes in 1851 wordt hij landbouwer genoemd.
Bij de geboorte van dochter Gerharda in 1831 wordt Pieter hoofdcommies van beroep genoemd. Het woord "hoofd" bij commies was aanvankelijk vergeten, maar later alsnog door de getuigen en Pieter zelf als aangever bijgeparafeerd.
Notitie bij het overlijden van Pieter Jelkes: bij overlijden gepensioneerd ambtenaar. Aangevers van het overlijden zijn de buren: Jasper Waanders en gerhardus Weiteman.
Notitie bij Magdalena: 1806 winkelierster, bij huwelijk zonder beroep, zij woonde later op het midden op de plek waar nu slagerij Kenkhuis is (oude foto van het pand in boek Ken uw dorp en heb het lief, blz. 48)
Notitie bij Rigtje: Richtje woont in 1882 te Almelo (bron: huwelijksregistratie Amsterdam d.d. 9-11-1882 Albert Gombert, timmerman met Magdalena van der Ploeg, dienstbode, geboren Ambt Hardenberg),
Rigtje woont in 1895 te Doetinchem ( bron: huwelijksregistratie Pieter van der Ploeg, kok, met Hendrika Catharina Bont te Amsterdam 18-12-1895).
Notitie bij het huwelijk van Gerben Sakes en Rigtje: bruidegom, weduwnaar van Wietske Dirks Veenstra (eerder huwelijk 31-08-1834 in Achtkarspelen) oud 42 jaar
Notitie bij Gerben Sakes: belastingambtenaar
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Rigtje: bruidegom 52 jaar, weduwnaar van Jennigje van Laar en bruid 43 jaar, weduwe van Gerben Sakes van der Ploeg
Notitie bij Klaas: rijkscommies (bron: huwelijk).
Notitie bij de geboorte van Klaas: van een tweeling, broer heet Cornelis.
Notitie bij Hendrik: bij huwelijk timmerman
Notitie bij de geboorte van Gerharda: geboren als Gerharda dv Pieter Jelkes van Eijck, hoofdcommies en Magdalena Hospers.
Notitie bij het overlijden van Gerharda: 3 jaar oud, geboren te Vriezenveen. Vader wordt genoemd commies bij de belastingen, wonend te Albergen.
Notitie bij de geboorte van Juliana: geboren als Juliana dv. Pieter Jelkes van Eijck, hoofdcommies 43 jaar en Magdalena Hospers zijn huisvrouw, 28 jaar.
Notitie bij het overlijden van Gerharda: 69 jaar, overleden in huis wijk 6 nr. 669.
Notitie bij Gerhardus: bij huwelijk molenaar. Het gezin woont later in Hellendoorn
Notitie bij het overlijden van Gerhardus: overleden in huis wijk 6 nr. 705.
Notitie bij Wieger: molenaarsknecht
Notitie bij de geboorte van Wieger: zoon van Pieter Jelkes van Eijck, hoofdcommies, wonend te Bergentheim.
Notitie bij Juliana: Albertus Goedheer was Rijksambtenaar, commies bij de belastingen,
douane. Uit het huwelijk met Juliana van Eijck werden de volgende
kinderen geboren:

1 Lucretia Magdalena Goedheer, geb. Ferwerd 04.11.1869, overleden
Franeker 29.03.1909.

2 Magdalena Lucretia Goedheer, geb. Ferwerd 22.04.1872, overleden
Rotterdam 20.07.1956, tr. Rotterdam 21.05.1896 met Albertus Leendert
Hartman, geb. Rotterdam 29.06.1861 overl. Rotterdam 05.12.1947.

3 Carel Goedheer, geb. Ferwerd 23.08.1874 overl. Ferwerd 06.05.1875.

Lucretia Magdalena Goedheer was onderwijzeres.

Bij het huwelijk van Albertus Goedheer en Juliana van Eyck werd een
bijbel uitgereikt met de teksten:
Uitgereikt ter gelegenheid van het huwelijk van Albertus Goedheer met
Juliana van Eyck - Kerkelijk bevestigd den 8sten Julij 1866 te Vriezenveen.
Psalm 34:11b Die den Heer zoeken hebben geen gebrek aan eenig goed.

Door Albertus Goedheer werden de volgende aantekeningen in de familie-
bijbel gemaakt:

Op den 7en Julij 1866 is getrouwd Albertus Goedheer, geboren den
22 December 1835 te Bergen op Zoom ( Noord Brabant ) met Juliana van
Eijck, geboren den 20en Januarij 1840 te Marinberg ( Overijssel ), zijnde
zij den 8en Julij 1866 te Vriezenveen door Ds Meerdink kerkelijk ingezegend.

Op den 8en Mei 1867 hebben zij door een hevigen brand te Tubbergen
Overijssel huis en goed moeten missen.

Op de 22en December 1867 is hun een dood meisje geboren en den 23en
der elfde maand te Ureterp/Friesland ter aarde besteld, ( de elfde maand
inplaats twaalfde maand zal een merkwaardige schrijffout van Albertus zijn )

Op den 4en November 1869 is geboren Lucretia Magdalena te Ferwerd/
Friesland en den 2en Januarij 1870 door Ds Thoden van Velsen aldaar
gedoopt, den 28en Februarij 1870 gevaccineerd door Dr. Martens te
Ferwerd.

Op den 22en April 1872 is geboren Magdalena Lucretia te Ferwerd/Friesland
en 7en Julij 1872 door Ds. Thoden van Velsen aldaar gedoopt. Gevaccineerd
door Dr. Martens den 18 Mei 1872.

Op den 23en Augustus 1874 des nachts om half twee uren is geboren Carel
te Ferwerd Provincie Friesland en den 1en November daaraanvolgende aldaar
door Ds W. Gezelschap van Reitsum ( zijn broeder als zijnde Ferwerd
vacant ) gedoopt.

Op den 6en Mei 1875 des avonds om tien uur overleed ons geliefd zoontje
Carel, oud 8 maand te Ferwerd, de 11en dier maand aldaar ter aarde besteld.

Op den 8en Januarij 1876 des morgens om 8 uur, overleed in ’t krankzinnigen-
Gesticht te Franeker, na aldaar vanaf 2 Augustus 1875 verpleegd te zijn
geweest mijn geliefde echtgenoote Juliana Goedheer - van Eijck, in den
ouderdom van bijna 36 jaar.

Op den 3en Mei 1877 is hertrouwd Albertus Goedheer, weduwnaar van
Juliana van Eijck met Doetje Posthumus, weduwe van Jakele Hemminga,
geboren 5e Januarij 1843 te Dokkum.

De volgende aantekeningen betreffen de kinderen geboren uit het huwelijk
met Doetje Posthumus en het overlijden van Albertus Goedheer:
Op den 3den October 1887 overleed te Rotterdam onze geliefde echtgenoot
en vader Albertus Goedheer in den ouderdom van bijna 52 jaren.

(Bron van deze informatie: Genealogie Goedheer-Bergen op Zoom , met dank aan de heer J. Goedheer te Krommenie)
Notitie bij de geboorte van Juliana: vader genoemd hoofdcommies wonend te Bergentheim.
Notitie bij Albertus: bij huwelijk rijksambtenaar.
Notitie bij de geboorte van Magdalena: dochter van Pieter jelkes van Eijck, commies te voet, wonend te Bergentheim.
Notitie bij het overlijden van Magdalena: overleden 3e wijk Oosteinde, vader winkelier.
Notitie bij het overlijden van Pieter Jelkes: wonend aan 2e wijk Oosteinde, ouders landbouwer, 5 jaar oud geboren te Vriezenveen. Aangevers van het overlijden zijn de buurmannen: Jan Twillaar en Cornelis de Witte. Naam geregistreerd als Pieter Jelkes van Eick.
Notitie bij het overlijden van Gerrit: 19 jaar oud.

VIj. Janna van Eijck, geb. Tubbergen 8 sept. 1825, † Vriezenveen 16 mei 1901, tr. Vriezenveen 10 juni 1854 Engbertus Holland, geb. Vriezenveen 17 okt. 1825, † ald. 1 nov. 1877, zn. van Jan en Gerritdina (ook Gerhardina) Engberts.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Holland, geb. Vriezenveen 1854, † ald. 21 jan. 1855.
2. Janna Holland, geb. Vriezenveen 23 april 1856, † ald. 31 mei 1919.
3. Magdalena, volgt VIIm.
4. Gerritdina, volgt VIIn.
5. Pieterlina Holland, geb. Vriezenveen 30 sept. 1863, † ald. 20 okt. 1864.13
6. Pieterlina, volgt VIIo.
7. Fina Johanna Holland, geb. Vriezenveen 1 juli 1868, † ald. 2 dec. 1913.
8. Jan Holland, geb. Vriezenveen 11 sept. 1873,111 † ald. 21 sept. 1953.112

Notitie bij Janna: logementhoudster
(grafsteen nog op het kerkhof van Vriezenveen 2004). Hoewel de familie in de bevolkingsregister in Vriezenveen doorgaans als van Eijck wordt aangeduid, schrijft Janna haar naam bij het huwelijk, evenals haar vader altijd deed met "van Eyck".
Notitie bij Engbertus: logementhouder, koopman in tuinzaden, winkelier in manufacturen en landbouwer (grafsteen nog op het kerkhof van Vriezenveen 2004).
In 1868 koopt hij van de erfgenamen van Johanna Alberdina Vetker een pand op het Midden,-aan de kant van het Oosteinde- en in 1869 laat hij het pand afbreken en bouwt een nieuw pand met winkel en logement Tot 1947 blijft het pand in handen van de familie Holland (Jan een zoon van Engbertus, koopman en hotelhouder). Na zijn overlijden erft Wicher Willem Winkel het pand, hij baat er een caf uit dat wordt afgebroken in de zeventiger jaren (?). Een rotonde komt er voor in de plaats. (informatie uit het kadaster en eigen info).
Notitie bij het overlijden van Jan: volgens overlijdensregistratie 4 maanden oud.
Notitie bij Janna: 13 december 1913 vertrekt Janna naar het krankzinnigengesticht te Deventer. 4 augustus 1914 keert ze hier uit terug.
Notitie bij het overlijden van Janna: overleden op het adres wijk 3 nummer 296 (Oosteinde 2). 63 jaar oud.
Notitie bij het overlijden van Pieterlina: bij overlijden 1 jaar oud.
Notitie bij de geboorte van Fina Johanna: vader is bij geboorte van beroep landbouwer.
Notitie bij het overlijden van Fina Johanna: overleden op het adres wijk 3 nummer 296 (Oosteinde 2). 45 jaar oud.
Notitie bij Jan: logementhouder. In 1921, als getuige bij het huwelijk van oomzegger Fredrik Engbertus Jansen te Rotterdam, heet hij koopman in bedden te zijn.
had geen bijnaam, maar werd meneer Holland genoemd. Aanvankelijk had hij naast het hotel Holland nog het manifacturenwinkeltje van zijn moeder in hetzelfde pand. Hij verpachtte later het pand aan Wicher Willem Winkel en Fredrikla Jennegien Aman (Dika). Wicher en Dika hadden 10 kinderen die Meneer Holland "oompie" noemden. Dika heeft Jan Holland in de laatste levensfase verzorgd. Na zijn overlijden erfden de winkels )geen familie van Jan Holland’ de boedel.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboorte van Jan werd aangegeven door vader Engbertus Holland (landbouwer) 47 jaar, Gradus Berkhof(landbouwer 68 jaar, en Berend Herndrik Engberts (landbouwer) 33 jaar.

VIIm. Magdalena Holland, geb. Vriezenveen 29 dec. 1858, † ald. 18 sept. 1893, tr. Vriezenveen 8 april 1891113 Gerhardus Engbertus Teunis, geb. Vriezenveen 28 febr. 1845, † ald. 13 jan. 1927, zn. van Engbert en Johanna Bom; hij hertr. Vriezenveen 29 mei 1895114 Pieterlina Holland (VIIo).
Uit dit huwelijk:
1. Engbertdina Johanna, volgt VIIIe.
2. Johanna Engbertdina Teunis, geb. Vriezenveen 14 jan. 1893, † ald. 31 jan. 1893.

Notitie bij Gerhardus Engbertus: 1904-1909 notabele van de N.H.kerk. Van beroep kastelein, winkelier, koopman in tuinzaden en landbouwer (bereisde voor
zn tuinzaadhandel samen met zn broer Johannes Teunis vnl Duitsland); de oudste broer Jan (geboren in 1828) ging op 17 jarige leeftijd naar St. Petersburg en overleed daar in 1847 aan zenuwzinkenkoorts toen hij 19 jaar oud was; mondelinge info van Johanna Bom-Teunis te Almelo ca. 1972). Was van 1904 tot 1909 notabele van de N.H. kerk te Vriezenveen.
Bewoonde het pand Oosteinde 116-118-120.

Bij een boedelbeschrijving na het overlijden van Magdalena Holland op 19-12-1893 is een goed beeld te krijgen van de huishouding van de familie, naast 4 wagens met toebehoren en enig landbouwwerktuig had G.E. Teunis, 2 roodbonte koeien, een paard en een vet varken, 15 kippen en 3 hanen. Verder worden de potten en pannen beschreven, serviesgoed, bedden, 1 uitrektafel met 8 stoelen, daarnaast nog een uitrektafel met 12 stoelen en een leuningstoel, 10 schilderijen, 2 spiegels, linnenkast met 3 potten, glasgordijnen etc. kerkboek met gouden knip, 2 onderbedden, 1 bovenbed en een ledikant etc. etc. Verder worden de winkelwaren beschreven, een breed assortiment, voedingsmiddelen, zoals suiker, zout en rozijnen, zeep, stijfsel, peper en nagelgruis, pruimen, drop, serviesgoed, petroleumkannen, diverse klompen, een kerkboek met zilveren band, een zilveren horlogerie, garen, raapolie, petroleum, lampenglazen en een flinke hoeveelheid jenever, brandewijn en likeuren. Deze laatsten vertegenwoordigden een waarde van 200 gulden, meer dan 15 hectare land en uitstaande leningen, waaronder een lening aan Hendrik Jan van der Linde te Arrin, Ambt Ommen van tweeduizend zevenhonderd zestig gulden en bij Fedde Cornelis van der Veem te Daarle stond drieduizend gulden uit en bij Derk Teunis te Daarlerveen zevenhonderd gulden.

5-4-1889 is er een boedelscheiding van de nalatenschap van Engberdina Johanna Teunis, overleden 20-10-1888. Erfgenamen zijn: 1. Johannes Teunis, koopman en grondeigenaar 2. Johannes Albertus Smelt, gemeenteontvanger, echtgenoot van Johanna Gerharda Teunis 3. Gerhardus Engbertus Teunis, winkelier en koopman 4. Jan Schuurman, timmerman en winkelier, wonend te Den Ham, echtgenoot van Esina Theresia Teunis 5. Mejuffrouw Truida Johanna Teunis, zonder beroep, weduwe van de heer Gerhardus Winter. Ze erven zon 14 hectare bouw en weidegrond en 2 hectare veengrond. Tevens het aandeel van de leningen van de vader van Engberdina Johanna, dat voor haar persoonlijk uit een aandeel bestond van ruim drieduizend gulden. In totaal wordt een geldwaardebedrag van 8000 gulden verdeeld en krijgt ieder 1600 gulden aan waarde.

(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marrin), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Notitie bij het overlijden van Johanna Engbertdina: 17 dagen oud bij overlijden.

VIIIe. Engbertdina Johanna Teunis, geb. Vriezenveen 5 febr. 1892, † Almelo (?) 24 maart 1981, tr. Vriezenveen 8 mei 1919 Hendrik Bom, geb. Vriezenveen 1 febr. 1891, † Vriezenveen (?) 26 aug. 1958, zn. van Fredrik Hendrik en Fredrika Johanna Holland.
Uit dit huwelijk:
1. Fredrik Hendrik Bom, geb. Vriezenveen omstr. 1920, † ald. 2 jan. 1992, tr. Jacoba Germs, geb. Den Ham 2 sept. 1918, † Vriezenveen 14 april 2012.
2. Magdalena Gerharda Bom, geb. Vriezenveen 29 april 1920, † ald. 19 okt. 2014.
3. Frderika Johanna Bom, geb. Vriezenveen omstr. 1929, † ald. 28 jan. 2014, tr. Gijsbert van den Brink, geb. omstr. 1920, † Vriezenveen 20 okt. 2014.

Notitie bij Engbertdina Johanna: roepnaam Dina.
Notitie bij Hendrik: slager te Vriezenveen.
Notitie bij het overlijden van Frderika Johanna: volgens overlijdensannonce 85 jaar.
Notitie bij het overlijden van Gijsbert: volgens overlijdensannonce 94 jaar, begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Vriezenveen.

VIIn. Gerritdina Holland, geb. Vriezenveen 31 maart 1861, † Rotterdam 11 aug. 1925, tr. Vriezenveen 27 april 1889 Hendrik Jan Jansen, geb. Vriezenveen 15 jan. 1857, † Rotterdam (Hilligersberg) 13 juni 1936, zn. van Fredrik Jan en Hendrika Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika Jansen, geb. Tubbergen (Heringen) 14 juni 1890.
2. Fredrik Engbertus Jansen, geb. Tubbergen 24 febr. 1892, † Almelo 1982, tr. Rotterdam 1 sept. 1921 Margaretha Harmijntje Noordegraaf.
3. Engbertus Johannes, volgt VIIIf.
4. Johan Hendrik Jansen, geb. Gramsbergen 1 mei 1896, † Rotterdam 9 dec. 1918.

Notitie bij Gerritdina: Gerritdina is bij haar huwelijk in 1889 28 jaar oud.
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: bij de geboorte staat vermeld dat de vader Engbertus Holland landbouwer is en woonachtig in de 2e wijk van Vriezenveen. Getuigen bij de geboorteakte d.d. 02-04-1861 waren:
Notitie bij het overlijden van Gerritdina: overleden te Overschie, zonder beroep. aktenr. 3089. echtgenote van Hendrik Jan Jansen.
Notitie bij Hendrik Jan: belastingcommies bij huwelijk. In 1898 woonde het echtpaar in Gramsbergen, althans ze gaven daar op 3-10-1898 het levenloos geboren kind aan bij de burgelijke stand.
In 1918 bij het overlijden van zoon Johan Hendrik heet Hendrik Jan Jansen commies van ’s-Rijksbelastingen te zijn. Hij was ongetwijfeld douaneambtenaar in de haven van Rotterdam.
In 1914 en 1918 woont het gezin volgens het adresboek van Rotterdam aan de van Oosterzeestraat 37a. Dit huis bestaat nog steeds en is een begane grond woning.
Notitie bij Fredrik Engbertus: bij zijn huwelijk assistent accountant.

nakomelingen met de naam Abbink (dochter Dinie Jansen gehuwd met Johannes Abbink, krijgen 2 dochters Abbink).
Notitie bij het huwelijk van Margaretha Harmijntje en Fredrik Engbertus: Bruidegom Fredrik Engbertus Jansen , geb. Tubergen 29 jaar
Vader Hendrik Jan Jansen
Moeder Gerritdina Holland
Bruid Margaretha Harmijntje Noordegraaf , geb. Rotterdamteunis 24 jaar
Vader Teunis Noordegraaf
Moeder Dirkje Nonner

Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 01-09-1921


Bron Rotterdam 1921 L122v (bron: digitale stamboom Rotterdam).
Notitie bij Johan Hendrik: kantoorbediende te Rotterdam. overleden op het adres Coolsingel 63.
Notitie bij het overlijden van Johan Hendrik: bij overlijden 22 jaar.

VIIIf. Engbertus Johannes Jansen, geb. Tubbergen 3 okt. 1893, † Capelle aan de IJssel 1985,112 tr. Rotterdam 11 mei 1922 Cornelia Hendrika Uittenbroek, geb. Rotterdam 26 jan. 1898, † Capelle aan de IJssel 1991.112
Uit dit huwelijk:
Hendrika Johanna Jansen, geb. Rotterdam 26 nov. 1924, † De Pollen (gemeente Twenterand) 21 mei 2016, tr. Arie van Eeuwijk, geb. Rotterdam 1923, † De Pollen (gemeente Twenterand) 18 mei 2001.

Notitie bij Engbertus Johannes: kantoorbediende bij zijn huwelijk,
Notitie bij het huwelijk van Cornelia Hendrika en Engbertus Johannes: Bruidegom Engbertus Johannes Jansen , geb. Tubbergen 28 jaar
Vader Hendrik Jan Jansen
Moeder Gerritdina Holland
Bruid Cornelia Hendrika Uittenbroek , geb. Rotterdam 24 jaar
Vader Leendert Uittenbroek
Moeder Machteltje Helena Weeber

Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 11-05-1922


Bron Rotterdam 1922 f125 (bron: digitale stamboom Rotterdam).

VIIo. Pieterlina Holland, geb. Vriezenveen 21 jan. 1865, † ald. 3 dec. 1939, tr. Vriezenveen 29 mei 1895114 Gerhardus Engbertus Teunis, geb. Vriezenveen 28 febr. 1845, † ald. 13 jan. 1927, zn. van Engbert en Johanna Bom en wedr. van Magdalena Holland (VIIm).
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Johanna, volgt VIIIg.
2. Johanna Engberdina, volgt VIIIh.
3. Johannes Teunis, geb. Vriezenveen 27 sept. 1901, † Almelo 10 febr. 1973.

Notitie bij de geboorte van Pieterlina: bij haar geboorte heet de vader Engbertus Holland koopman van beroep te zijn en afwezig, de geboorte werd aangegeven door Gerrit Otto Boom, geneesheer en verloskundige.
Notitie bij het overlijden van Pieterlina: na de dood van Pieterlina verandert, volgens informatie van het kadaster, de bestemming van de woning. De woning van de familie Teunis wordt inwendig verbouwd en na ca. 200 jaar was de winkelnering op deze plek verleden tijd.
Notitie bij Gerhardus Engbertus: 1904-1909 notabele van de N.H.kerk. Van beroep kastelein, winkelier, koopman in tuinzaden en landbouwer (bereisde voor
zn tuinzaadhandel samen met zn broer Johannes Teunis vnl Duitsland); de oudste broer Jan (geboren in 1828) ging op 17 jarige leeftijd naar St. Petersburg en overleed daar in 1847 aan zenuwzinkenkoorts toen hij 19 jaar oud was; mondelinge info van Johanna Bom-Teunis te Almelo ca. 1972). Was van 1904 tot 1909 notabele van de N.H. kerk te Vriezenveen.
Bewoonde het pand Oosteinde 116-118-120.

Bij een boedelbeschrijving na het overlijden van Magdalena Holland op 19-12-1893 is een goed beeld te krijgen van de huishouding van de familie, naast 4 wagens met toebehoren en enig landbouwwerktuig had G.E. Teunis, 2 roodbonte koeien, een paard en een vet varken, 15 kippen en 3 hanen. Verder worden de potten en pannen beschreven, serviesgoed, bedden, 1 uitrektafel met 8 stoelen, daarnaast nog een uitrektafel met 12 stoelen en een leuningstoel, 10 schilderijen, 2 spiegels, linnenkast met 3 potten, glasgordijnen etc. kerkboek met gouden knip, 2 onderbedden, 1 bovenbed en een ledikant etc. etc. Verder worden de winkelwaren beschreven, een breed assortiment, voedingsmiddelen, zoals suiker, zout en rozijnen, zeep, stijfsel, peper en nagelgruis, pruimen, drop, serviesgoed, petroleumkannen, diverse klompen, een kerkboek met zilveren band, een zilveren horlogerie, garen, raapolie, petroleum, lampenglazen en een flinke hoeveelheid jenever, brandewijn en likeuren. Deze laatsten vertegenwoordigden een waarde van 200 gulden, meer dan 15 hectare land en uitstaande leningen, waaronder een lening aan Hendrik Jan van der Linde te Arrin, Ambt Ommen van tweeduizend zevenhonderd zestig gulden en bij Fedde Cornelis van der Veem te Daarle stond drieduizend gulden uit en bij Derk Teunis te Daarlerveen zevenhonderd gulden.

5-4-1889 is er een boedelscheiding van de nalatenschap van Engberdina Johanna Teunis, overleden 20-10-1888. Erfgenamen zijn: 1. Johannes Teunis, koopman en grondeigenaar 2. Johannes Albertus Smelt, gemeenteontvanger, echtgenoot van Johanna Gerharda Teunis 3. Gerhardus Engbertus Teunis, winkelier en koopman 4. Jan Schuurman, timmerman en winkelier, wonend te Den Ham, echtgenoot van Esina Theresia Teunis 5. Mejuffrouw Truida Johanna Teunis, zonder beroep, weduwe van de heer Gerhardus Winter. Ze erven zon 14 hectare bouw en weidegrond en 2 hectare veengrond. Tevens het aandeel van de leningen van de vader van Engberdina Johanna, dat voor haar persoonlijk uit een aandeel bestond van ruim drieduizend gulden. In totaal wordt een geldwaardebedrag van 8000 gulden verdeeld en krijgt ieder 1600 gulden aan waarde.

(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marrin), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).

VIIIg. Magdalena Johanna Teunis, geb. Vriezenveen 28 dec. 1896, † ald. 24 febr. 1953, tr. Vriezenveen 15 nov. 1923 Hendrik Berkhof, geb. Vriezenveen 30 april 1897, † ald. 19 mei 1967, zn. van Hendrikus Berkhof(f) en Johanna Jaspers Faijer.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Berkhof, geb. Vriezenveen 13 mei 1925, † Emmen 19 mei 2012.
2. Gerhardus Engbertus, volgt IXb.
3. Johan Berkhof, geb. Vriezenveen 3 jan. 1928, † ald. 19 april 2011, tr. Sjoukje Corporaal, geb. Almelo 21 juli 1926, † Vriezenveen 2 mei 2016.
4. Leonard Pieter Berkhof, geb. Vriezenveen 11 juli 1930, † Aadorp (Vriezenveen) 7 juni 1968.115
5. Hendrik Berkhof, geb. Vriezenveen 6 juli 1932, † Epe 16 sept. 1996.

Notitie bij Magdalena Johanna: bijnaam Marrin Lena.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Magdalena Johanna: huwt op dezelfde dag als zuster Julia Johanna
Notitie bij Hendrik: landbouwer, Wijk I-nr. 79 (adres 1943), Oosteinde 345 (huidige nummering), bijnaam "Onwjears Hendrik" of op gewoon Nederlands "Onweers Hendrik"
bestuurslid K.I.-vereniging Hellendoorn-Den Ham-Vriezenveen
bestuurslid van de Slachtcoperatie de G.O.S.
bestuurslid van de Coperatieve Zuivelfabriek
bestuurslid van de Overijsselse Landbouw Maatschappij

Hendrik was n van de eersten die zijn boerenbedrijf na de ruilverkaveling (vijftiger jaren 20e eeuw) verplaatste van het Oosteinde naar de Dalweg. Zijn bedrijf diende vele jaren als een voorbeeldbedrijf van het landbouwconsulentschap Overijssel en van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting. Met de verplaatsing van het bedrijf kwam een einde aan de bewoning van de oude boerderij (Onwjearserf) die generaties lang in de familie was gebleven (zeker meer dan 300 jaar).
Bron: familiearchief Onweersboerderij en krantenartikel nav overlijden Hendrik Berkhof in 1967.
Zie ook notities vader Hendrikus Berkhof(f) en grootvader Albertus Jaspers Faijer.
Notitie bij Hendrikus: Vriezenveen
Notitie bij Johan: landbouwer, bijnaam Onwjears Johan
Notitie bij Sjoukje: bij huwelijk kraamverzorgster

IXb. Gerhardus Engbertus Berkhof, geb. Vriezenveen 19 mei 1926, † ald. 3 nov. 1993, tr. Vriezenveen 21 mei 1953 Hendrika Johanna Schipper, geb. Vriezenveen 25 dec. 1930, dr. van Derk en Johanna Bramer.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Johanna Berkhof, geb. Vriezenveen 21 maart 1954.
2. Derk Berkhof, geb. Vriezenveen 4 april 1955.
3. Hendrik Berkhof, geb. Schoonebeek 4 okt. 1958.

Notitie bij Gerhardus Engbertus: aanvankelijk nog landbouwer op het ouderlijk erf, later machinist bij de melkfabriek (Schoonebeek, Hardenberg, Utrecht), bedrijfsleider rioolwaterzuivering (IJsselstein) rayonchef Prov. Waterstaat Friesland (Drachten), bijnaam Onwjears Gerhard.

Notitie bij Magdalena Johanna: bij huwelijk kleuterleidster te Heino
Notitie bij Hendrik: rijksambtenaar Amsterdam

VIIIh. Johanna Engberdina Teunis, geb. Vriezenveen 13 sept. 1898, † Almelo 10 okt. 1979, begr. Vriezenveen 13 okt. 1979, tr. Vriezenveen 29 aug. 1929 Albertus Johannes Dekker, geb. Vriezenveen 22 mei 1902, † Almelo 10 aug. 1933,116 zn. van Hendrik en Gerharda Bernarda Hospers.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Dekker, geb. Vriezenveen 1930, † 1981.

Notitie bij Albertus Johannes: bij huwelijk koopman, bij overlijden manufacturier.
Notitie bij het overlijden van Albertus Johannes: de aangifte van het overlijden werd gedaan door Johannes Hospers, 50 jaar landbouwer en Johannes Hendrikus Brink, 37 jaar landbouwer, beiden woonachtig te Vriezenveen.
Notitie bij Hendrik: landbouwer woonde aan de Paterswal, vanaf het Oosteinde richting Dalweg, even voor het veenmuseum

Vi. Gerrit Jelkes van Eijck, geb. Marssum (Frl.) 9 sept. 1791, † gemeente Tietjerksteradeel 23 april 1836,65 tr. gemeente Tietjerksteradeel 28 mei 1829 Rinskje Johannes van der Meer, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) omstr. 1800, † gemeente Tietjerksteradeel 27 jan. 1847,65 dr. van Johannes Egberts en Grietje Pieters Algra.
Uit dit huwelijk:
Jelke Gerrits, volgt VIk.

Notitie bij Gerrit Jelkes: in 1829 (bron: huwelijksakte) ontvanger der directe Belastingen te Oostermeer, gemeente Tietjerksteradeel. Gerrit ondertekent de huwelijksakte met de naam "van Eijck".

1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoire nr. 151 d.d. 18 december 1827
Inventaris
- Meinte Durks van der Berg te Oosterlittens
- Hendrik Durks Dijkstra te Nijeholtwolde
- Sake Jans de Jong te Oosterlittens
- Petrus Joukes Kuperus te Jorwerd
- Lieuwe Joukes Kuperus te Bozum
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum
- Petrus Folkerts Kuperus te Bozum
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoirenrs. 149 en 155 d.d. 17 december
1827
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge met erf te Jorwerd,
koopsom fl. 140
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum als verkoper
- Minke Jans Visser te Oosterlittens, weduwe van Marten
Lieuwes Faber als verkoper
- Sipke Annes Feykens te Mantgum als verkoper
- Willem Jans Visser te Jorwerd als verkoper
- Heerke Sipkes Feykens te Jorwerd als verkoper
- Jacob Reinders Ferwerda te Mantgum als verkoper
- Wiebe Oeges Bernarda te Jorwerd als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1832 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078021 repertoire nr. 340 d.d. 2 november 1832
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1.750
- Gerrit van Eyck, ontvanger der belastingen te Oostermeer
als schuldenaar
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als schuldeiser;
griffier te Lemmer
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

VIk. Jelke Gerrits van Eyck, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 20 dec. 1830, † Tietjerkseradeel 25 juli 1882,117 tr. Tietjerksteradeel 20 mei 185413 Klasina Fokkes de Poel, geb. Visvliet (Groningen) 6 jan. 1829,13 † Tietjerkseradeel 5 juli 1893,117 dr. van Fokke Klaassens en Riemke Alberts Douma.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jelkes, volgt VIIp.
2. Riemkje van Eyck, geb. Tietjerksteradeel 18 juni 1857,13 †?, tr. Tietjerkseradeel 14 mei 188735 Eelze Pieters Riemersma, geb. Bergum (Tietjerkstradeel) 6 okt. 1849, † Tietjerkstradeel 26 maart 1918,35 zn. van Pieter Melles en Antje Egberts Veenstra.
3. Rinskje van Eyck, geb. Tietjerksteradeel 7 jan. 1862,13 † Tietjerkseradeel 19 juni 1922.117

Notitie bij het overlijden van Jelke Gerrits: 51 jaar gehuwd.
Notitie bij het overlijden van Rinskje: ongehuwd

VIIp. Gerrit Jelkes van Eijck, geb. Tietjerksteradeel 2 sept. 1854,118 † ald. 1 febr. 1922,118 begr. Oostermeer (Tietjerksteradeel),60 tr. Tietjerksteradeel 14 mei 188713 Trijntje Jacobs Swart, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 30 aug. 1861,119 † Tietjerkseradeel 7 jan. 1920,120 begr. Oostermeer (Tietjerksteradeel),60 dr. van Jacob Gerrits en Antje Pieters Kloppenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Tietjerksteradeel 20 juni 1888.
2. Jelke, volgt VIIIi.

VIIIi. Jelke van Eijck, geb. Tietjerksteradeel 9 juli 1890,13 †? 7 april 1968,71 begr. Surhuizum,71 tr. Antje Klazinga, †?.
Uit dit huwelijk:
Gerrit van Eyck, geb. 3 febr. 1929,6028 jan. 1933,1 begr. Surhuizum.60

Vj. Wieger Jelkes van Eyck, geb. Stavoren 22 jan. 1795,121 † Lemsterland 7 febr. 1841,13 tr. Sneek 4 aug. 1815 Janna Aukes van der Werff, geb. Sneek 5 febr. 1795, † Lemsterland 18 juli 1850,13 dr. van Auke Aukes en Antje Reinders Jellema.
Uit dit huwelijk:
1. Richtje van Eyck, geb. Sneek 3 mei 1816, † Lemsterland 28 dec. 1901, tr. Lemsterland 23 aug. 1840 Roelof Hesselius Brandenburg, geb. Zuiderdrachten 16 mei 1802, ged. Drachten 13 juni 1802, † Lemsterland 6 maart 1878, zn. van Hesselius Jans Brandenburg en Ytje Roels.
2. Antje van Eyck, geb. Sneek 20 sept. 1818, † Lemmer (Haskerland) 6 juni 1844, tr. Heerenveen 26 mei 1841 Rommert Wijbes Brandsma, geb. Blankenham (Ov.), † Lemsterland 10 jan. 1852, zn. van Wijbe Rommerts en Trijntje Donker.

Notitie bij Wieger Jelkes: schrijver te Sneek tijdens zn huwelijk. (1827-1839) grifier bij het vredegerecht (= kantongerecht) te Balk.
griffier kantongerecht te Lemmer (1840) bron: huwelijk dochter Richtje 1840.
Wieger komt heel erg vaak in de notarile archieven voor met name als geldschieter, een greep uit de aktes volgt hieronder (deze is verre van volledig, maar geeft wel een beeld van de grote rijkdom van het gezin van Wieger)

1819 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067001 repertoire nr. 108 d.d. 28 augustus 1819
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een gedeelte van een veerschip
varende van Marssum op Leeuwarden, koopsom fl. 550
- Atje Gerrits van der Wal te Marssum, weduwe van Pieter
Durks als verkoper (grootmoeder van Wieger)
- Wieger van Eyck, commies griffier te Sneek, gehuwd met
Janna van der Werf als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1822 Heeg, notaris W. Steenbeek
Inv. nr. 054008 repertoire nr. 76 d.d. 13 augustus 1822
Cessie
- Wieger van Eyck als erfgenaam
- Cornelis Wigles Visser, koopman te Heeg
- Marij Jans als erflater; en anderen; in leven rentenier
te Langweer
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007004 repertoire nr. 84 d.d. 29 juli 1828
Schuldbekentenis
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Wieger van Eyck, griffier bij het vredegere te Balk als
crediteur
- Bate Thees Aukema, boer te Wijckel als debiteur
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)1829 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007005 repertoire nr. 119 d.d. 16 november 1829
Koopakte
Betreft de verkoop van zathe en landen te Follega, koopsom
fl. 3000
- Wieger van Eyck, griffier te Lemmer als verkoper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk als koper
- Jolle Meinesz, landbouwer te Nijega als koper
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1832 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078021 repertoire nr. 340 d.d. 2 november 1832
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1.750
- Gerrit van Eyck, ontvanger der belastingen te Oostermeer
als schuldenaar
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als schuldeiser;
griffier te Lemmer
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1839 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007009 repertoire nr. 33 d.d. 30 april 1839
Koopakte
Betreft de verkoop van zathe en landen te Harich, koopsom
fl. 8200
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als verkoper
- Eelke Eelkes Postma, huisman te Wijckel als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1840 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007010 repertoire nr. 52 d.d. 9 juli 1840
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 411
- Wieger van Eyck te Lemmer als verkoper
- Jan Stoffels Stoffelsma als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Notitie bij Janna Aukes: 1841 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007010 repertoire nr. 16 d.d. 9 april 1841
Royement, akte niet aanwezig
- Janna van der Werf, weduwe van Wieger van Eyck als moeder
van en voogd over Anna van Eyck
- Rigtje van Eyck te Lemmer, gehuwd met Roelof Hesselius
Brandenburg
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)


1843 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007012 repertoire nr. 64 d.d. 8 augustus 1843
Royement, akte niet aanwezig
- Janna van der Werf te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
- Rigtje van Eyck te Lemmer, gehuwd met Roelof Hesselius
Brandenburg
- Anna van Eyck te Lemmer, gehuwd met Rommert Brandsma

(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1847 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097034 repertoire nr. 18 d.d. 4 maart 1847
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1600
- Carst Dirks Fortuin te Lemmer als schuldenaar
- Baukje Hanzes Wouda te Lemmer als schuldenaar
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1847 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097034 repertoire nr. 43 d.d. 8 mei 1847
Cessie
Betreft een kapitaal van fl. 4000
- Trijntje Jans Brouwer te Lemmer, weduwe van Folkert
Ruurds Visser als cedent
- Julietta Jeletta Folkerts Visser te Lemmer als cedent
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als cessionaris
- Hesselius Jans Brandenburg te Lemmer, weduwnaar van Ietje
Roelofs als erlater en schuldenaar
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1849 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097036 repertoire nr. 13 d.d. 12 februari 1849
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Mozes Abrahams van der Woude te Lemmer als schuldenaar
- Mette Salomons Blok te Lemmer als schuldenaar
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)


1850 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097037 repertoire nr. 47 d.d. 21 juni 1850
Testament
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1850 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097037 repertoire nr. 64 d.d. 12 december 1850
Inventaris
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als erflater
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)
Notitie bij Richtje: 1887 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097078 repertoire nr. 97 d.d. 16 juli 1887
Bewaargeving
Betreft een olographisch testament
- Rigtje van Eyck te Lemmer, weduwe van Roelof Hesselius
Brandenburg
(notarieel archief Friesland; www.Tresoar.nl)
Notitie bij Roelof: grossier in wijnen en sterke dranken wonend in Lemmer (huwelijksregistratie 1840)
Notitie bij Antje: 1844 Langweer, notaris T. S. van der Ley
Inv. nr. 074019 repertoire nr. 8 d.d. 10 april 1844
Testament
- Antje Wiegers van Eyck te Lemmer; overleden 06-06-1844 te
Lemmer

(notarieel archief Friesland; www.Tresoar.nl)
Notitie bij het overlijden van Antje: volgens de overlijdensakte geboren te Sneek en wonend te Lemmer.
Notitie bij Rommert Wijbes: koopman (bron: overlijdensakte echtgenote Antje 1844)


Bronnen

1. Tresoar.nl
2. Tresoar
3. http://www.xs4all.nl/~hofstrj/Duim/Familie van der duim.htm
4. Grietje Boomsma-Boonstra mail 11-6-2005
5. Trsoar
6. http://www.members.lycos.nl/feikeboomsma/Jan02.htm
7. Genlias huwelijk leeftijd 30 jaar
8. Genlias leeftijd huwelijk 40 jaar
9. akte nr. 19
10. aktenr. B19
11. akte nr.
12. e-mail Harry van Leuveren 15-03-2009
13. Genlias
14. e-mail Harry van Leuveren 14-03-2009
15. Overlijdensakte Opsterland, 1893
16. Harry van Leuveren e-mail 14-03-2009
17. mail Ank Mulder-van Eik d.d. 15-05-2007
18. email Eddy Hofman 15-07-2007
19. email Eddy Hofman 15-07-2007, aktenr. 17
20. email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007
21. e-mail Harry van Leuveren 19-03-2009
22. email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
23. email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007 en Tresoar.nl
24. mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl
25. email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007
26. bron: email Ank Mulder-van Eik 23-04-2007.
27. e-mail Jelke Dijkstra 25-01-2009 en Tresoar
28. Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)
29. Tresoar, mail Harry van Leuveren 2007
30. e-mail Aukje Hulzinga 2010
31. mail: Harry van Leuveren 2007
32. mail: Harry van Leuveren 2007; Tresoar.nl
33. Harry van Leuveren, Filippijnen mail 2007,
34. www. graftombe.nl en Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)
35. mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl
36. Register van overledenen Grietenij Lemsterland (Tresoar)
37. mail Harry van Leuveren, 2007
38. huwelijksakte zoon Lammert
39. e-mail Hilda Smit-Brouwer 08-08-2007
40. trouwakte 1832
41. akte nr. 30 (bron: Yntze van der Honing)
42. Yntze van der Honing
43. e-mail Hilda Smit-Brouwer en genlias
44. Gen Lias akte nr.8
45. Genlias en bron plaats van geboorte: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
46. Genlias; Harry van Leuveren mail
47. Harry van Leuveren, mail
48. Yntze van der Honing; Tresoar.nl en bron plaats van geboorte: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
49. bron plaats van overlijden: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
50. akte overlijden gemeente Schoterland. bron: Tresoar.nl
51. Yntze van der Honing; Tresoar.nl
52. aktenr. A17 Joure (Genlias)
53. Genlias, akte nr. 35
54. Genlias en bron plaats van overlijden: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
55. aktenr. A48 Genlias en bron plaats van overlijden: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
56. aktenr. 73 (Genlias)
57. bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl
58. graftombe.nl; email Harry van Leuveren Fillipijnen 2007
59. Tresoar.nl; Graftombe.nl en e-mail Alie van der Werf-Sietsema 2010.
60. graftombe.nl
61. Annonce 50-jarig huwelijk Leeuwarder Courant 11-12-1860
62. Aktenummer: A 30 (Genlias)
63. Genlias huwelijksakte 13-5-1847 en scheidingsakte 11-09-1867 te Norg.
64. Drenlias (echtscheidingsakte 1867)
65. Gen Lias
66. mail: Harry van Leuveren Phillipijnen, 2007;Tresoar.nl
67. Tresoar .nl
68. mail: Harry van Leuveren; Tresoar.nl
69. e-mail Daan Schinkel 18-04-2009
70. akte 30-01-1835
71. www. graftombe.nl
72. email: Harm Berger, Veenwouden
73. email Harm Berger Veenwouden
74. bron: email: Harry van leuveren, Phillipijnen, 2007; Tresoar.nl
75. graftombe.nl; mail Harm Berger, veenwouden.
76. Genlias; aktenr. 19
77. Genlias, email Harm Berger, 2006.
78. email Harm Berger, 2006.
79. gratombe.nl
80. email Harm Berger, 2006 en Tresoar.nl.
81. Harry van Leuveren, Filippijnen mail, foto grafsteen
82. Harry van Leuveren, Filippijnen mail, foto grafsteen; email Harm Berger, 2006.
83. e-mail Harm Berger 25-08-2007
84. email Harm Berger, Veenwouden 2006
85. email Harm Berger, Veenwouden 2006; graftombe.nl
86. Genlias, geboorte en trouwakte (geboorteplaats)
87. huwelijksakte en graftmbe.nl
88. email Aukje Hulzinga 2010
89. e-mail Aad Spits 26-03-2008
90. e-mail Aad Spits 24-03-2008
91. Genlias, aktenr. 7
92. plaatsnaam Langweer ontleend aan e-mail Karin van Eyck 2009
93. mail Harry van Leuveren, Fillipijnen 2007; Tresoar.nl
94. e-mail Karin van Eyck 2009.
95. e-mail Karin van Eyck, 2009.
96. e-mail van Oene Wagenaar Mildam september 2007
97. Karin van Eijck (e-mail 2009)
98. Karin van Eijck, e-mail 2009
99. Genlias, akte nr. 4
100. bron: mail Harry van Leuveren Fillipijnen 2007;Tresoar.nl
101. mail: Harry van Leuveren 2007 Fillipijnen.
102. mail: Harry van Leuveren, 2007;Tresoar.nl
103. Tresoar doopboek Hemelum, Mirns en Bakhuizen
104. huwelijksakte Attje (1828) Baarderadeel
105. akte nr. 10 (Genlias)
106. Genlias huwelijksacte
107. akte nr. 60
108. Andr Idzinga; Vriezenveners.nl
109. J. Goedheer te Krommenie, mail.
110. akte nr. 62
111. familysearch.org
112. Vriezenveners.nl
113. aktenr. 10
114. akte nr.15
115. Rouwkaart
116. akte nr. 219 van 1933, digitaal archief Almelo
117. email: Harm Berger, Veenwouden 2006
118. Genlias; graftombe.nl
119. mail Harry van Leyuveren, Fillipijnen.nl; graftombe.nl
120. graftombe.nl; mail Harry van Leuveren 2007, Fillipijnen
121. Stavoren, Doop Herv. gem. 1750-1811 (Tresoar)

Index

Algra, Grietje Pieters (1756-1853)  Vi
Alma, Geert  VIb,9
Alma, Kornelis (1890-)  VIb,9
Alma, Wipkje  VIb,5
Althuisius, Egbertje (1846-)  VIi
Althuisius, Gerhardus (-1902)  VIi,7
Althuisius, Klaas Gerhardus (x1838)   VIi
Althuisius, Klaas Gerhardus (1876-)  VIi,7
Aman, Fina (-1840)  Vh,3
Baron, Tetje Karstes  IVd
Berger, Aaltje Ummigje (Astrid) (1971-)  IXa,2
Berger, Harm (1945-)  IXa
Berger, Johannes (1979-)  IXa,3
Berger, Thijs Johannes Harm (Theo) (1969-)  IXa,1
Berkhof, Derk (1955-)  IXb,2
Berkhof, Gerhardus Engbertus (1926-1993)  IXb
Berkhof, Hendrik (1897-1967)  VIIIg
Berkhof, Hendrik (1932-1996)  VIIIg,5
Berkhof, Hendrik (1958-)  IXb,3
Berkhof, Hendrikus (1925-2012)  VIIIg,1
Berkhof, Johan (1928-2011)  VIIIg,3
Berkhof, Leonard Pieter (1930-1968)  VIIIg,4
Berkhof, Magdalena Johanna (1954-)  IXb,1
Berkhof(f), Hendrikus (1857-1924)  VIIIg
Best, Trijntje de (-1919)  VIi,9
Bijlsma, Gerbrigje Thomas (1790-1885)  Ve
Bijlsma, Lijkele Gerrits (x1820)   IVc,1
Bijma, Sierk  VIc,2
Bijma, Wytske (1886-)  VIc,2
Bilderbeek, Bernard van (x1920)   VIIj,1
Bilderbeek, Hendrik van  VIIj,1
Blasberg, Elise Otto (-1924)  VIIj,2
Blessinga, Harm (1889-)  VIi,9
Blessinga, Jochum (1853-)  VIi,9
Boer, Aafke Sjoerds de (1863-)  VIId
Boer, Hendrik Siegers de (1824-1906)  IVc,12
Boer, Sieger Fokkes de  IVc,12
Boer, Sjoerd Imkes de  VIId
Boers, Kornelis (1902-1988)  VIIi,9
Bokma, Betsje (1930-1988)  VIIIc,3
Bom, Frderika Johanna (1929-2014)  VIIIe,3
Bom, Fredrik Hendrik  VIIIe
Bom, Fredrik Hendrik (1920-1992)  VIIIe,1
Bom, Hendrik (1891-1958)  VIIIe
Bom, Johanna (1807-1880)  VIIm; VIIo
Bom, Magdalena Gerharda (1920-2014)  VIIIe,2
Boomsma, Sybe Jans (1783-1873)  IIIc,9
Boonstra, Rinsje Rinders (1797-)  IIIa,4
Borger, Johannes Heeres (1796-1879)  IVd,8
Bos, Gerkje  VIc,2
Bosman, Annigje  VIi,7
Botter, Hendrik Anne (1890-1943)  VIIi,2
Botter, Hendrikus Nicolaas (1849-1930)  VIIi,2
Bramer, Johanna (1890-1966)  IXb
Brandenburg, Hesselius Jans (1769-1816)  Vj,1
Brandsma, Rommert Wijbes (-1852)  Vj,2
Brandsma, Wijbe Rommerts  Vj,2
Brink, Gijsbert van den (1920-2014)  VIIIe,3
Broers, Margje Harmsens (1845-1909)  VIg,5
Bron, Arend (1869-1957)  VIg,5
Bron, Jan Arends (1838-1891)  VIg,5
Brouw, Cornelia Maria op den (x1913)   VIi,8
Brouw, Marinus op den (1859-)  VIi,8
Bruijn, Jan (-1922)  VIf,1
Bulthuis, Jacob (1880-)  VIb,2
Bulthuis, Okke  VIb,2
Burgh, Andreas van der (x1920)   VIIi,3
Claas, Pieter (Peter) (1700-1767)  IIId
Corporaal, Sjoukje (1926-2016)  VIIIg,3
Cuperus, Jouke Petrus (-1808)  IVe,5
Dalstra, Johanna (1900-1977)  VIIIc
Dekker, Albertus Johannes (1902-1933)  VIIIh
Dekker, Hendrik  VIIIh
Dekker, Hendrik (1930-1981)  VIIIh,1
Dijk, Antje van  VIb,9
Dijk, Jacob van (x1851)   IVa,3
Dijkman, Kleis (1878-1926)  VIh,4
Dijkman, Wiebren  VIh,4
Dijkstra, Dirck Pietters (1762-1826)  IIId,2
Dijkstra, Fimmigjen Reinders  VId,5
Dijkstra, Jenne (x1942)   VIIIc,1
Dijkstra, Lammigjen  VIh,4
Dijkstra, Pieter Hendriks (1730-1762)  IIId,2
Dirks, Hiltje (1730-1762)  IIId,2
Donker, Trijntje  Vj,2
Douma, Aafke (1880-)  VIb,3
Douma, Riemke Alberts  VIk
Douma, Ruurd Ages  VIb,3
Douwes, Jeltje  Vf
Dubbeling, Minke (Meinskje) Sannes (1794-1818)  Vf
Dubbeling, Sanne Simkes (1754-1826)  Vf
Duin, Hiltje van (1813-)  IVa,1
Dupon, Liekele (1890-1960)  VIc,4
Dupon, Wietze  VIc,4
Edema, Sjoerd Aukes (x1838)   IVc,8
Eeuwijk, Arie van (1923-2001)  VIIIf,1
Eibel, Theresia (-1922)  VIf,1
Eijck, Aebele van (1938-1938)  VIIIb,1
Eijck, Antje van (1904-1904)  VIIg,5
Eijck, Antje Lammerts van (1833-1880)  VId,1
Eijck, Aukje van (1894-1976)  VIIg,1
Eijck, Aukje van (1921-)  VIIIc,2
Eijck, Dirkje (Dukke) van (1898-1978)  VIIi,4
Eijck, Egbertje van (1897-1986)  VIIi,3
Eijck, Elisabeth (Lies) van (1904-1992)  VIIi,6
Eijck, Fokje van (1911-1993)  VIIi,9
Eijck, Froukjen Lammerts van (1839-1926)  VId,3
Eijck, Geeltje (G) van (1900-1974)  VIIi,5
Eijck, Geertje Lammerts van (1851-1933)  VId,7
Eijck, Gerbrand Lammerts van (1836-1912)  VIIc
Eijck, Gerharda van (1831-1834)  Vh,4
Eijck, Gerharda van (1835-1905)  Vh,6
Eijck, Gerrit van (1850-1870)  Vh,11
Eijck, Gerrit Jelkes van (1791-1836)  Vi
Eijck, Gerrit Jelkes van (1854-1922)  VIIp
Eijck, Hendrik van (1872-1958)  VIIg
Eijck, Hendrik van (1926-1999)  VIIIc,3
Eijck, Jaap van (1905-1980)  VIIg,6
Eijck, Jacob van (1896-1898)  VIIg,2
Eijck, Jacob van (1900-1900)  VIIg,4
Eijck, Janke Lammerts van (1846-1936)  VId,5
Eijck, Janna van (1825-1901)  VIj
Eijck, Jantje van (1920-)  VIIIc,1
Eijck, Jantje van (1944-)  IXa
Eijck, Jelke van (1890-1968)  VIIIi
Eijck, Johan van (1944-1944)  VIIId,2
Eijck, Johanna Hermina van (1868-1942)  VIf,4
Eijck, Johannes van (1905-1978)  VIIIb
Eijck, Johannes Lammerts van (1843-1909)  VIId
Eijck, Juliana van (1833-1837)  Vh,5
Eijck, Juliana van (1840-1876)  Vh,8
Eijck, Klaas van (1869-1931)  VIIi
Eijck, Klaas Aebele van (1892-1904)  VIIi,1
Eijck, Klaas Aebele van (1906-1989)  VIIId
Eijck, Magdalena van (1842-1849)  Vh,9
Eijck, Oene van (1909-1969)  VIIi,8
Eijck, Pieter van (1898-1983)  VIIIc
Eijck, Pieter Jelkes van (1790-1858)  Vh
Eijck, Pieter Jelkes van (1846-1851)  Vh,10
Eijck, Rigtje van (1825-1895)  Vh,2
Eijck, Rinske van (1929-2007)  VIIIa,1
Eijck, Simke van (1849-1850)  VId,6
Eijck, Sybren Klaas van (1932-2004)  VIIId,1
Eijck, Sytske van (1893-1943)  VIIi,2
Eijck, Wieger van (1755-1820)  IVd
Eijck, Wieger van (1837-1859)  Vh,7
Eijck, Zellejetta van (1829-1892)  Vh,3
Eik, Aaltje Popes van (1807-1836)  IVc,5
Eik, Antje van (1893-)  VIb,9
Eik, Aukjen van (1871-)  VIa,1
Eik, Bauke van (1890-)  VIIb
Eik, Corneliske Jans van (1853-1854)  Vc,3
Eik, Fokjen Popes van (1806-)  IVc,4
Eik, Iebeltje Poppes van (1798-1848)  IVc,1
Eik, Jacoba van (1882-)  VIa,5
Eik, Jakob (Jacob) van (1882-1960)  VIIa
Eik, Jan van (-1960)  VIIb,1
Eik, Jan van (1811-1811)  IVc,6
Eik, Jan van (1818-1818)  IVc,9
Eik, Jan van (1819-1897)  Vc
Eik, Jan van (1873-)  VIb,1
Eik, Jan Tjeerds van (1877-1879)  VIc,1
Eik, Janke van (1920-1990)  VIIb,2
Eik, Jantje Popes van (1812-1815)  IVc,7
Eik, Jantje Popes van (1815-1903)  IVc,8
Eik, Jilt van (1881-)  VIb,5
Eik, Klaas van (1801-1811)  IVc,2
Eik, Klaas van (1821-1822)  IVc,11
Eik, Klaas van (1875-)  VIa,3
Eik, Klaaske van (1823-1901)  IVc,12
Eik, Kornelis van (1840-1893)  VIa
Eik, Korneliske van (1879-)  VIb,4
Eik, Lamke (Lamkje?) van (1886-1976)  VIc,4
Eik, Lammert van (1886-1968)  VIb,7
Eik, Poppe Jans van (1774-1831)  IVc
Eik, Poppe Jans van (1843-1914)  VIb
Eik, Rinskje (Trees) van (1910-1988)  VIIa,2
Eik, Roel van (1888-1889)  VIb,8
Eik, Saakjen van (1873-)  VIa,2
Eik, Saakjen Poppes van (1802-1874)  Vb
Eik, Sjoerd van (1879-)  VIb,3
Eik, Tjeerd van (1908-1987)  VIIa,1
Eik, Tjeerd Jans van (1849-1938)  VIc
Eik, Tjeerdina van (1883-)  VIb,6
Eik, Trijntje van (1878-1907)  VIa,4
Eik, Willemke van (1874-)  VIb,2
Elzinga (ook Elsinga), Neeltje (1798-1865)  VIf
Engberts, Gerritdina (ook Gerhardina) (1788-1857)  VIj
Eshuis, Janna (1773-1841)  Vh
Eyck, levenloos kind van (1888)  VIIp,1
Eyck, Aaltje van (1884-1925)  VIId,3
Eyck, Aaltje van (1898-)  VIIj,2
Eyck, Aaltje Pieters van (1824-1881)  Ve,7
Eyck, Aebele van (1790-1853)  Vf
Eyck, Aebele van (1858-1950)  VIIe
Eyck, Aebele van (1874-1942)  VIIh
Eyck, Aebele (Ebele) van (1875-1942)  VIIj
Eyck, Akke van (1887-1965)  VIIe,2
Eyck, Andries van (1889-1892)  VIIe,3
Eyck, Andriesje (Diete) van (1897-1981)  VIIe,6
Eyck, Antje van (1818-1844)  Vj,2
Eyck, Antje van (1861-)  VIIc,1
Eyck, Attje Jelkes van (1798-1882)  IVe,5
Eyck, Betje Elisabeth van (1898-)  VIIk,1
Eyck, Cornelia van (1864-)  VIIc,2
Eyck, Dirkje van (1861-1940)  VIf,1
Eyck, Dirkje van (1862-1950)  VIg,3
Eyck, Dirkje van (1871-1931)  VIi,2
Eyck, Dirkje van (1881-)  VIh,5
Eyck, Egbertje van (1897-)  VIIj,1
Eyck, Elisabeth van (1883-)  VIi,7
Eyck, Eltje van (1889-1890)  VIId,5
Eyck, Fokje van (1892-1968)  VIIe,4
Eyck, Geertje van (1829-)  Va,1
Eyck, Geertje van (1835-1835)  Va,4
Eyck, Geertje van (1837-1837)  Va,5
Eyck, Geertje van (1839-1841)  Va,7
Eyck, Gerhardus Albert van (1873-)  VIf,6
Eyck, Gerrit van (1929-1933)  VIIIi,1
Eyck, Harmen van (1878-1945)  VIIk
Eyck, Hendrikje van (1830-)  Ve,10
Eyck, Hendrikje Pieters van (1828-1829)  Ve,8
Eyck, Hiltje Wiegers van (1799-1881)  Vg
Eyck, Hiltjen Pieters van (1759-1829)  IIId,2
Eyck, Jan van (1868-)  VIId,2
Eyck, Jan Jelkes van (1730-1801)  IIIc
Eyck, Jan Pieters van (1801-1841)  Va
Eyck, Jan Tjeerds van (1879-1971)  VIc,2
Eyck, Jantje van (1868-1870)  VIg,6
Eyck, Jantje van (1871-1892)  VIg,7
Eyck, Jantje van (1875-)  VIh,3
Eyck, Jantje van (1877-1965)  VIh,4
Eyck, Jantje van (1894-1918)  VIIe,5
Eyck, Jelke Gerrits van (1830-1882)  VIk
Eyck, Jelke Pieters van (1764-1842)  IVe
Eyck, Jeltje van (1822-1906)  Vf,3
Eyck, Jeltje van (1873-1955)  VIg,8
Eyck, Jeltje Pieters van (1822-1906)  Ve,6
Eyck, Jentje Jelkes van (1796-1850)  IVe,4
Eyck, Jinke van (1845-1880)  VIe,1
Eyck, Klaas van (1842-)  VIi
Eyck, Klaas Ebeles van (1834-1835)  Vf,8
Eyck, Klaas Ebeles van (1836-1836)  Vf,9
Eyck, Klaaske van (1828-1884)  Vf,5
Eyck, Kornelia van (1867-1867)  VIId,1
Eyck, Lambertus van (1864-)  VIf,2
Eyck, Lamkjen van (1860-1934)  VIg,2
Eyck, Lammert van  VIIf,1
Eyck, Lammert van (1784-1786)  IVd,2
Eyck, Lammert van (1786-1810)  Vd
Eyck, Lammert van (1821-1829)  Ve,5
Eyck, Lammert van (1830-1902)  Ve,9
Eyck, Lammert van (1830-1902)  VIg
Eyck, Lammert van (1885-1971)  VIIe,1
Eyck, Lammert van (1886-)  VIi,8
Eyck, Lammert van (1889-1890)  VIId,4
Eyck, Lammert van (1901-)  VII-l,1
Eyck, Lammert Lammerts van (1810-1876)  VId
Eyck, Meinschje van (1879-1948)  VIg,10
Eyck, Meinskje van (1818-1889)  Vf,1
Eyck, Metje van (1820-1889)  Vf,2
Eyck, Metje van (1864-1935)  VIg,4
Eyck, Mettje Pieters van (1814-1900)  Ve,2
Eyck, Neeltje van (1866-)  VIf,3
Eyck, Pieter van (1831-1832)  Va,2
Eyck, Pieter van (1834-1834)  Va,3
Eyck, Pieter van (1838-1887)  Va,6
Eyck, Pieter van (1838-1888)  VIh
Eyck, Pieter van (1895-)  VIIh,1
Eyck, Pieter Klazes van (-1811)  IVb
Eyck, Pieter Wiegers van (1788-1873)  Ve
Eyck, Reinderika van (1873-1921)  VIi,3
Eyck, Richtje van (1816-1901)  Vj,1
Eyck, Riemkje van (1857-)  VIk,2
Eyck, Riemkje Wiegers van (1796-1872)  IVd,8
Eyck, Rika Hendrika van (1900-)  VIIj,3
Eyck, Rinskje van (1862-1922)  VIk,3
Eyck, Sjoerdje van (1866-1914)  VIg,5
Eyck, Tetje van (1783-1783)  IVd,1
Eyck, Tetje Wiegers van (1791-1864)  IVd,6
Eyck, Thomas van (1819-1883)  VIe
Eyck, Trientje Jelkes van (1734-1809)  IIId
Eyck, Trijntje Wiegers van (1794-1881)  IVd,7
Eyck, Wieger van (1812-1814)  Ve,1
Eyck, Wieger van (1871-)  VIf,5
Eyck, Wieger van (1875-1965)  VIIf
Eyck, Wieger van (1880-1945)  VII-l
Eyck, Wieger van (1900-1983)  VIIIa
Eyck, Wieger Ebeles van (1824-1881)  VIf
Eyck, Wieger Jelkes van (1795-1841)  Vj
Eyck, Wieger Pieters van (1816-1881)  Ve,3
Eyck, Wopke Jans van (1766-1825)  IIIc,3
Eyck, Ybeltje Pieters van (1805-1868)  IVb,2
Eyck, Zwaantje van (1832-1892)  Vf,7
Eyck, Zwaantje van (1889-)  VIi,9
Eyck (van der Meulen), Pieke Wisses van (1819-1895)  Vg,1
Faber, Hiske Lieuwes (1757-1827)  IVe,5
Flap, Antje Berends van der  Vc
Gaast, Taco van der (1900-1986)  VIIi,6
Geerts, Antje  IVd,8
Geertsma, Fokje (1886-1982)  VIIa
Geertsma, Sjouke  VIIa
Gerkema, Klaas  IVc
Germs, Jacoba (1918-2012)  VIIIe,1
Gilde, Catharina Johanna (-1884)  Vf,5
Goedheer, Albertus (1835-1887)  Vh,8
Goedheer, Carel  Vh,8
Groen, Aaltje Jans (1838-1883)  VIId
Groen, Geertje Martens  VId,1
Groen, Jan Martens  VIId
Groot, Gerrit de (1818-)  IVa,3
Haan, Antje Aukes de (1788-1829)  Vd
Haan, Auke Aukes de (-1827)  Vd
Haan, Auke Aukes de (1791-1821)  IVd,7
Haan, Baukje Meines de  VIc
Hagen, Jannetje van  VIh
Haiden, Leopold (-1922)  VIf,1
Haiden, Leopold (1874-)  VIf,1
Hanses, Jouke (1770-)  IVe,5
Hekhuis, Hendrik (-1851)  Vh,3
Hekhuis, Hendrik (1824-1917)  Vh,3
Helder, Antje (1890-)  VIIb
Helder, Jan  VIIb
Hendriks, Hendrika  VIIn
Hendriks, Hiltie (1705-1743)  II
Hendriks, Jelke (1769-)  IIIa,2
Hendriks, Jelle  Va
Hendriks, Remmert (1766-)  IIIa,1
Hendriks, Wietske (1785-1858)  IIIa,3
Hesselius Brandenburg, Roelof (1802-1878)  Vj,1
Hevel, Elizabeth (1862-)  VIi,8
Hinnes, Froukjen (1725-)  IIIa
Hoekstra, Antje (x1882)   VId,1
Hofman, Lamke Tjeerds (1819-1884)  Vc
Hofman, Tjeerd Arends  Vc
Holland, Engbertus (1825-1877)  VIj
Holland, Fina Johanna (1868-1913)  VIj,7
Holland, Fredrika Johanna  VIIIe
Holland, Gerritdina (1861-1925)  VIIn
Holland, Jan (1790-1865)  VIj
Holland, Jan (1854-1855)  VIj,1
Holland, Jan (1873-1953)  VIj,8
Holland, Janna (1856-1919)  VIj,2
Holland, Magdalena (1858-1893)  VIIm; VIIo
Holland, Pieterlina (1863-1864)  VIj,5
Holland, Pieterlina (1865-1939)  VIIm; VIIo
Hoogeveen, Harmen Tijmens (x1854)   VIg,3
Hoogeveen, Jelle H. (1862-1913)  VIg,3
Hoogmei, Ynze Bonnes (1819-1902)  Vf,1
Hooiring, Akke  VIIe
Hooning, Gerrit Jans van der (1838-1918)  VId,3
Hooning, Jan Hendriks van der  VId,3
Hoop, Aaltje de (1898-1988)  VIIIa
Hornstra, Jeltje Jelles (x1854)   VIg,3
Hospers, Gerharda Bernarda  VIIIh
Hospers, Gerrit (1766-1809)  Vh
Hospers, Magdalena (1806-1883)  Vh
Huisman, Kleis Alberts  VIg,2
Huisman, Ulbe (1861-)  VIg,2
Hulzinga, Sipke (1890-1943)  VIIg,1
IJdenga, Femmigje Jans (1804-)  IVa,1
Jacobs, Lutske (-1824)  IVb
Jans, Geertje (1771-)  IVb
Jans, Jelke (1700-1749)  II
Jans, Jelke (1761-)  IIIc,2
Jans, Sjoerdje (1730-1758)  IIIc
Jans, Sjoukjen (1758-)  IIIc,1
Jans, Teetske (1780-)  IIIc,8
Jans, Tjeerd (1768-)  IIIc,4
Jans, Trijntje (1776-)  IIIc,7
Jansen, Engbertus Johannes (1893-1985)  VIIIf
Jansen, Fredrik Engbertus (1892-1982)  VIIn,2
Jansen, Fredrik Jan (1819-1867)  VIIn
Jansen, Hendrik Jan (1857-1936)  VIIn
Jansen, Hendrika Johanna (1924-2016)  VIIIf,1
Jansen, Johan Hendrik (1896-1918)  VIIn,4
Jansen, Johanna Hendrika (1890-)  VIIn,1
Jaspers Faijer, Johanna (1864-1941)  VIIIg
Jelkes, Hendrik (x1760)   IIIa
Jelkes, Jan (1660-1749)  I
Jelkes, Jitske (1729-1816)  IIIb
Jellema, Antje Reinders  Vj
Johannes, Here (-1805)  IVd,8
Johannes, Tetje (ook Fetje) (1761-1823)  IIIa
Jong, Antje de  VIIi,2
Jong, Gerrit Klazes de (1779-1868)  IIIb,1
Jong, Rinskje de  VIIa
Jong, Tjitske Eeuwkes de  VIIc
Jongh, Doortje Gerrits de (1823-1846)  VIe
Joon, Willem  VIIa,2
Joon, Willem (1907-1984)  VIIa,2
Kampen, Fokje (1869-1944)  VIIi
Kampen, Oene Geerts (-1873)  VIIi
Keetellapper, Jochem Berends  VId,1
Keetellapper, Marten Jochems (1833-1883)  VId,1
Kijlstra, Jelke Hendriks (1793-1847)  IIIa,4
Kijlstra (Kielstra), Jantje Hendriks (1799-1838)  IIIa,5
Klazes, Fokje  IVc
Klazinga, Antje  VIIIi
Klijnsma, Aaltje Wybes  VIIj
Kloppenburg, Antje Pieters (1825-1896)  VIIp
Klopstra, Marten Jelles  VIb,6
Klopstra, Sybe Martens (1880-)  VIb,6
Kluwer, Evert Harmens (1826-1873)  Vf,2
Kluwer, Harmen Egberts (1773-1863)  Vf,2
Kluwer, Reinderika Harmens (1812-1902)  VIi
Kok, Hendrika Gerritdina (x1913)   VIIh
Kok, Willem Wijtzes  VIIh
Kooistra, Aage Jouws (1818-1876)  Va
Koopmans, Antje Ulberts  VIg,2
Koster, Wytske (ook Willemke) Hendriks (-1809)  IVa
Kramer, Trijntje Wytzes  VIb,4
Kreger, Meindert (1770-)  IVe,5
Kreger, Rinse Meinderts (1804-1885)  IVe,5
Krieke, Uiltje H. (Koos) van der  VIIIc,2
Kristalijn, Pieternella Cornelia  VII-l
Kroes, Andries Hendriks  VIIe
Kroes, Lammert Ebeles (1714-)  IVd
Kroes, Mettje Lammerts (1750-1849)  IVd
Kroes, Rinske (1854-1935)  VIIe
Kuperus, Folkert Joukes (1799-1822)  IVe,5
Laan, Grietje Everts  Ve,6
Langeraad, Anna Margeretha Jannetje van (x1908)   VII-l
Langeraad, Cornelis van  VII-l
Leeuw, Geert Jans de (1849-1939)  VId,7
Leeuw, Jan Geerts de  VId,7
Leeuwen, Wilhelmina van  VIf,4
Lemans, Kunnigjen  Vh,6
Lemstra, Aaltje Ths (of Tiedes) (1809-1877)  Va
Lemstra, Tee (Tije) Annes  Va
Lusthof, Pier Ages  Ve,2
Lusthof, Rienk Piers (1812-1886)  Ve,2
Lykles, Akke (1877-)  VIIk
Lykles, Lykle Pieters  VIIk
Meer, Johannes Egberts van der (1748-1837)  Vi
Meer, Martje Jochems van der (1798-1848)  Ve,7
Meer, Rinskje Johannes van der (1800-1847)  Vi
Meijer, Janke (-1902)  VIe,1
Meines, Grietje (1760-)  Vf
Meulen, Wisse Piekes van der (1784-1854)  Vg
Molen, Aaltje Douwes van der (1904-1949)  VIIIb
Mooij, Louisa Alida (1875-)  VIIk,1
Mulder, Gerhardus (1834-1909)  Vh,6
Mulder, Hiltje Jans (-1802)  IVd,7
Mulder, Jan  Vh,6
Muurling, Gerrit Hendriks (1836-1876)  Vf,7
Muurling, Jan W. (x1891)   VIg,4
Muurling, Jantje Klazes  Vf,5
Muurling, Willem  VIg,4
Nieuwenhuis, Berend Sjoerds (-1815)  IVd,7
Nieuwenhuis, Jan Berends (1797-1868)  IVd,7
Nijenhuis, Imkje  VIId,3
Nijmeyer, Albertje (1890-1974)  VIIe,1
Nijmeyer, Jacob (-1925)  VIIe,1
Noordegraaf, Margaretha Harmijntje (x1921)   VIIn,2
Oedzes, Ietje  IVc,12
Oldendorp, Fredrik Wilhelm (1822-)  Vf,5
Oldendorp, Johannes Christoffel (-1884)  Vf,5
Ootjers, Appelonie Hillegonda (Ploontje)  VIIa,2
Otto, August (x1924)   VIIj,2
Otto, Karl  VIIj,2
Pander, Hendrik Jacobs (1812-)  IVc,5
Pander, Jacob  IVc,5
Penninga, Ynske (1796-)  IVe,4
Peters, Pieter (1727-1786)  IIId
Piek, Hendrikje  VIIe,1
Pieters, Klaas (-1799)  IVb
Pieters, Martjen (1695-1767)  IIId
Pitstra, Hendrik  VIb,5
Pitstra, Trijntje (1890-)  VIb,5
Plantinga, Grietje Huites  VIIh
Ploeg, Gerben Sakes van der (1803-1866)  Vh,2
Ploegstra, Anganus  VIIe,2
Poel, Fokke Klaassens de  VIk
Poel, Klasina Fokkes de (1829-1893)  VIk
Posthumus, Doetje (x1877)   Vh,8
Pot, Willemke Roelfs  VIb
Pranger, Popkjen Sjoerds (1834-1929)  VIg
Pranger, Sjoerd Jans  VIg
Reen, Jacob (1882-)  VIIe,2
Reen, Marten  VIIe,2
Remmelts, Trijntje (x1765)   IIIa
Rengenerus, Albertje Oepkes (-1826)  IVb,2
Riemersma, Eelze Pieters (1849-1918)  VIk,2
Riemersma, Pieter Melles (-1874)  VIk,2
Rienks, Jestske  Ve,2
Rinsma, Klaas Sjoerds (1795-1878)  IVb,2
Rinzes, Sjoerd (1739-1811)  IVb,2
Ritgers, Tjeerd  IIIc
Roels, Trijn (1660-)  I
Roels, Ytje (1768-1840)  Vj,1
Roelsma, Aukjen Gosses  VIa
Runneboom, Albert Jan (x1929)   VIIk,1
Runneboom, Johannes (1866-)  VIIk,1
Schipper, Derk (1889-1964)  IXb
Schipper, Hendrika Johanna (1930-)  IXb
Schippers, Alida (1876-)  VIIj
Schippers, Hendrik Jans  VIIj
Scholte, Hiske  VIb,7
Scholte, Jeltje (1897-1931)  VIIIc
Schotsman, Minne  VIIh
Schreur, Evert Jans (1818-1899)  Ve,6
Schreur, Jan Gerrits  Ve,6
Schuurman, Klaas (1817-1892)  Vh,2
Schuurman, Pieter  Vh,2
Siebes, Sjoukje  IIIc
Siegersma, Jeen Hendriks  VId,5
Siegersma, Reinder Jeens (1847-1939)  VId,5
Sijtsema, Jan  VIId,3
Sijtsema, Jelle J. (1886-1961)  VIId,3
Sipkes, Evert (x1915)   VIf,4
Sipkes, Jelte Jan Jacobus  VIf,4
Slaager, Elisabeth  VIIh
Sluijters, Lucretia  Vh,8
Sluis, Harmen Menzes van der (1794-1830)  IIIa,5
Smit, Harmentje Franzes  VIId
Smynga, Gerben Aukes (-1815)  VId
Smynga, Kornelia Gerbens (1810-1891)  VId
Spanjer, Pieter Durcks (1733-1817)  IVe
Spanjer, Rigtje Pieters (1768-1850)  IVe
Spits, Huigje (1870-1945)  VIIh
Spits, Phillipus  VIIh
Steenstra, Antje Gerrits  VId,3
Stelma, Eltje Hates  VIId
Swart, Jacob Gerrits (-1869)  VIIp
Swart, Trijntje Jacobs (1861-1920)  VIIp
Sybrandy, Antje Jelles (1801-1829)  Va
Teunis, Engbert (1802-1863)  VIIm; VIIo
Teunis, Engbertdina Johanna (1892-1981)  VIIIe
Teunis, Gerhardus Engbertus (1845-1927)  VIIm; VIIo
Teunis, Johanna Engberdina (1898-1979)  VIIIh
Teunis, Johanna Engbertdina (1893-1893)  VIIm,2
Teunis, Johannes (1901-1973)  VIIo,3
Teunis, Magdalena Johanna (1896-1953)  VIIIg
Tighelaar, Grietje  VIIb
Tjallings, Tjaltje  Va
Tjeerds, Ybeltje (1738-1816)  IIIc
Tyleman, Hylke Wybes (1790-1870)  IVd,6
Tyleman, Wybe (-1813)  IVd,6
Uilkema, Sietske (1906-2000)  VIIId
Uittenbroek, Cornelia Hendrika (1898-1991)  VIIIf
Vaatjes, Margjen Everts  Vf,2
Veen, Jacob Jans van der  VIc
Veen, Janke Jacobs van der (1849-1899)  VIc
Veen, Jantje Hendriks  IVc,5
Veenstra, Albert Hendriks (1772-1846)  IVa
Veenstra, Antje Egberts (-1875)  VIk,2
Veenstra, Cornelia Haijes (1873-)  VIb,1
Veenstra, Haije Jans  VIb,4
Veenstra, Hendrik (1802-)  IVa,1
Veenstra, Hiltje (1808-1869)  IVa,3
Veenstra, Hiltje Hendriks (1768-1848)  IIIb,1
Veenstra, Jantje Sjoerds (1849-1925)  VIb
Veenstra, Jetse Alberts (1805-)  IVa,2
Veenstra, Sjoerd Jilts  VIb
Veenstra, Willem Haijes (1875-)  VIb,4
Velde, Froukjen Jans van der  VId
Verbeek, Sytske Folkerts  VIIi
Vinckers, Johannes Meinardus (-1910)  VIe,1
Vinckers, Tiddo (-1902)  VIe,1
Vlieg, Maria  VIb,2
Vries, Anne de (x1897)   VIg,8
Vries, Christina Eelkje (1903-1990)  VIIi,8
Vries, Haske Rinses de (-1826)  IVa,2
Vries, Jitske de  VIc,4
Vries, Lutske Berends  VIb,3
Vries, Minne J. de (1874-1922)  VIg,10
Vries, Tjitske Harkes de (1806-)  IVa,2
Vuijk, Aaltje  VIIj,1
Waard, Eelze de (1895-1979)  VIIi,5
Wagt, Douwe Lippes de (x1810)   IIIa,3
Wal, Jan Pieters van der (1824-1882)  Ve,7
Wal, Pieter Jans van der (1801-1860)  Ve,7
Wall, Attje Gerrits van der (1737-1819)  IVe
Wall, Froukje Hendriks van der (1785-1870)  IIIc,9
Weersma, Sijntje Eelkes (-1828)  Vd
Weperen (ook Gerkema), Korneliske Klazes van (-1824)  IVc
Werff, Auke Aukes van der (-1800)  Vj
Werff, Janna Aukes van der (1795-1850)  Vj
Wiarda, Lammigje Reins  VIg
Wijtzes, Dirk (x1801)   IIIb,1
Wilkeshuis, Carel Harmanus (1788-1860)  VIf
Wilkeshuis, Lucia (1831-1915)  VIf
Wind, Aukje (1874-)  VIIg
Winsen, Antje van (x1869)   VIh
Winsen, Hendrik Jacobus van  VIh
Wispelwei, Hinke (1810-1876)  VIe
Wispelwey, Marten  VIe
Wit, Fiede Botes de  Vf,5
Wit, Jochem Fiedes de (x1851)   Vf,5
Wit, Sjoerd de  VIb,7
Wit, Ybeltje de (1888-1968)  VIb,7
Wolstra (Voolstra), Antje Hendriks  VId,7
Ykema, Jeltje Sipkes (1824-1911)  VIIc
Ykema, Sipke Klazes  VIIc
Zandstra, Fettje Klazes (1844-1917)  VIa
Zandstra, Klaas Alberts  VIa
Zestiene, Jitske Rienks  IVb,2
Ziel, Heintje van der (x1900)   VII-l
Zoetinga, Dirkje Klazes (1798-1886)  Vf
Zoetinga, Klaas Jans (-1802)  Vf
Zwart, Doetje Jans de  VIb,6


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 1 jan. 2017 12:53:43
Bestand d:\aldfaer\familie
© 2017 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!

Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commercile doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan wel dat je naar de bron van je informatie te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.