terug naar index van Eyck-bijlagen volgendevorige
 

transcripties van de hand van Harry van Leuveren (Filipijnen):
proces verbaal van notariŽle zaken nav het overlijden van Wieger:


Proces-verbaal van verzegeling anno 1820

PROCES VERBAAL van VERZEGELING Op heeden den eenentwintigsten Augustus, een duizend agt hondert en twintig, hebben wij ons, Arend Evertsz, Vrederegter van 't Canton Akkrum, Arrondissement Heerenveen. provincie Vriesland, geasssiteerd met den tweede plaatsvervangend Vrederegter van gemeld Canton, in deesen de functien van Griffier waarnemende, op Verzoek van Mettje Van Eijck, geboren Kroes, die ons te kennen gaf, dat haar man Wieger Van Eijck, openbaar Notaris residerende te Joure, den twintigste deser smiddags omstreeks twallf uur, was overleden, begaven smorgens Negen uur ten Sterfhuize van genoemde Notaris te Joure No. 285, ten einde aldaar verzegeling te doen, van de Minuten en Acten, waar van de overleden Notaris bewaarder was, en aldaar aangekomen zijnde troffen wij aldaar aangemelde verzoekster benevens Goosen van Terwisga, klerk van de overledene, welke verklaarden zich niet tegen de verzegeling van gemelde stukken te verzetten, gemelde personen bragten ons in een voorkamer uitzigt hebbende op de publieke Straat ten Zuidwesten, alwaar wij leggen in een bed, een Lijk, welke de voornoemde personen ons zeiden, dat van gezegde overledene te zijn, van daar hebben wij ons begeven in het kantoor van gemelde Huizinge, uitzigt hebbende in een steeg ten Noordwesten, alwaar gemelde Comparanten ons aanwesen een geel geverfd kisjen, alwaar wij in bevonden Twwe honderd Zeven en Zestig Minuten en Acten voor gemelde overledene Wieger van Eijck als Notaris gepasseerd, zedert den drie en twintigsten September agtien hondert en vijftien, tot heden, benevens drie repertoires, zijnde gemelde kisje door ons verzegeld geworden, op Twee eindenvan een Strook wit Lint en gehecht op de opening daarvan, en de Sleutel aan den tweedeplaatsvangend Vrederegter ter hand gesteld, die zich met de bewaring daarvan heeft belast en hebben tot bewaarder over gemelde zegels gesteld Gosen van Terwisga, voornoemd, die zulks op zich heeft genomen, en hebben gemelde requiranteen bewaarder den Eed in onze handen afgelegd, dat geene Minuten door hun zijn weggenomen of ook hun bekend is van anderen weggenomen te zijn, regtsteeek s nog terzijdenen volgt de beschrijving van de ondertekening door Mettje van Eijck (NB = de echtgenote van Wieger), Goosen van Terwisga, Arend Evertsz en Jan J. Rinkes.
afbeelding 22a: Proces-verbaal van verzegeling anno 1820 van bescheiden van notaris Wieger van Eyck (Transcriptie van Harry van Leuveren, Filipijnen)

 


Proces-verbaal van ontzegeling anno 1820

PROCES VERBAAL van ONTZEGELING Op heden den agt en twintigsten December een duisend agthondert en twintig; ten versoeke van den Heer Lucas Jans Mooi, Openbaar Notaris int canton Akkrum, residerende te Oldeboorn, benoemd bij acte van den twaalfden dezer (en den veertienden daar aanvolgende te Heerenveen geregistreerd) door den regtbank van eersten aanleg te Heerenveen, Provincie Vriesland, tot het in bewaring nemen der minuten, repertoires anz; der acten gepasseerd door wijlen Wieger van Eijck in leven Openbaar Notaris in voormeld Canton, residerende te Joure; hebben wij Arend Evertsz, vrederegter van meergenoemde canton, geassisteerd met den Tweden Plaatsvervangend Vrederegter in desen den functie van Griffier waarnemende, 's middags Twaalf uur begeven ten Sterfhuize van voornoemde overleden Notaris, ons begeven, ten einde ontzegeling te doen van Zekere kistjen door ons verzegeld geworden den een en Twintigsten Augustus laatstleden blijken dat van op dien dag opgemaakt Procesverbaal, geregistreerd te Heerenveen den twee en twintigsten daaraanvolgende, en troffen aldaar aan den verzoeker hier voren gemeld, en den door ons bij de verzegeling aangestelde bewaarders, alwaar wij in het Kantoor van gemelden huis uitzicht hebbende in den Steeg ten Noordoosten, ons zegel gesteld op Twee einden van een Strook wit lint gehegt op de opening van een geel geverfd Kisje, gaaf ongeschonden hebben afgeligt, en de daar in bevondene minuten ten getalle van Twee hondert Zeven en Zestig, en den repertoirs, aan voornoemden Notaris overhandigd, die zich met de bewaring daar van heeft belast en den bewaarders van zijne bewaring ontslagen. Waarvan en van al het vorenstaande wij dit procesverbaal van Ontzegeling hebben opgemaakt en aan den requirant en ontslagene bewaarders en tweden plaatsvervangende Vrederegter hebben ondertekend ten dage voornoemd, zijnde het doorgehaalde woortjen op den eersten pagaina, begeven, goedgekeurd.

w.g.

L.J. Mooi          G. van Terwisga
Jan Rinkes          Arend Evertsz
afbeelding 22b: Proces-verbaal van ontzegeling anno 1820 van bescheiden van notaris Wieger van Eyck (Transcriptie van Harry van Leuveren, Filipijnen).

© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl  
 
terug naar index van Eyck-bijlagen volgendevorige